Používáním webů z portálové rodiny praha.eu souhlasíte s tím, že k poskytování služeb a analýze návštěvnosti používají soubory cookies.  Více informací
Rozumím

Stížnost občana na práci odboru úřadu

Pro zobrazení formuláře je nutné nejdříve vybrat cílový úřad.

Stížnost

Základní informace k životní situaci:

Řeší se podáním stížnosti k věcně a místně příslušnému orgánu či odboru Magistrátu hl.m. Prahy, k orgánu městské části nebo příslušnému Úřadu městské části, kterému je stížnost určena.
Podání lze učinit:
 • ústně,
 • osobně na podatelnu úřadu,
 • poštou na adresu úřadu,
 • telefonicky v úředních hodinách,
 • elektronicky
  • datovou zprávou do datové schránky úřadu,
  • e-mailem na e-podatelnu úřadu, je vyžadován zaručený elektronický podpis,
  • podání je možné učinit i pomocí jiných technických prostředků (faxem, e-mailem bez zaručeného podpisu), poté ale musí být do 5 dnů potvrzeno nebo doplněno způsobem z bodu 1 a 2.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Stížnost mohou podávat jak fyzické, tak právnické osoby, případně osoba jednající v zastoupení (dále jen „stěžovatel“).

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Stěžovatel podá stížnost s potřebnými náležitostmi.
Stížnost musí mít tyto náležitosti:
 • identifikaci stěžovatele:
  • fyzická osoba: jméno, příjmení, kontakt (bydliště, telefon, e-mail),
  • právnická osoba: název, jméno jednatele, kontakt (sídlo, telefon, e-mail),
 • specifikaci stížnosti (identifikace osoby nebo odboru, ke kterému stížnost směřuje, popis podstatných okolností věci, včetně sdělení, zda a s jakým výsledkem byla věc předložena jinému orgánu),
 • přiloží potřebnou dokumentaci týkající se věci.

Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:

Magistrát hl.m. Prahy nebo Úřad příslušné městské části, případně konkrétní odbor, na jehož práci si občan stěžuje.

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Ke stížnosti doložíte:
 • doklad o tom, že úřad, jehož se podnět týká, byl neúspěšně vyzván k nápravě,
 • kopii vydaného rozhodnutí, souvisí-li se stížností,
 • písemnou plnou moc v případě zastoupení.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Není předepsán žádný formulář.
Doporučený tiskopis "Stížnost občana na postup práci úřadu" k dispozici:

 • na webu úřadu

Jaké jsou v této životní situaci správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit:

Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Lhůta na vyřízení je 30 dnů, ve složitějších případech 60 dnů.
Ve výjimečných případech je ředitel odboru, na který je stížnost směřována, oprávněn podle potřeby lhůtu prodloužit, o tomto musí být stěžovatel včas informován.

Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu:

Další účastníci nejsou stanoveni.

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

Nejsou stanoveny. V závažných případech může být stěžovatel vyzván k doplnění údajů.

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

 • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

 

Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace:

Stížnost je ústní nebo písemné podání, jímž se občané nebo právnické osoby obracejí na orgány městského úřadu nebo magistrátu ve věci ochrany svých práv a zájmů nebo kterým občané či právnické osoby upozorňují na nedostatky a závady, jejichž řešení náleží do působnosti uvedených orgánů.
Podat stížnost lze u věcně a místně příslušných orgánů. Aby nedocházelo ke zbytečným prodlevám ve vyřízení záležitosti, doporučuje se občanům obrátit se vždy na příslušný orgán, kterému byla věc ze zákona svěřena do samostatné nebo přenesené působnosti (tzn. Magistrát hl.m. Prahy nebo úřady městských částí).