od 1.1.1994
Viz č. 7/1994 Sb. HMP - Úplné znění vyhlášky hlavního města Prahy č. 7/1991 Sb. hl. m. Prahy o místním poplatku z ubytovacích kapacit v rekreačních a vzdělávacích zařízeních se změnami a doplňky provedenými vyhláškou hlavního města Prahy č. 13/1991 Sb. hl. m. Prahy, vyhláškou hlavního města Prahy č. 19/1991 Sb. hl. m. Prahy, vyhláškou hlavního města Prahy č.25/1991 Sb. hl. m. Prahy a vyhláškou hlavního města Prahy č. 16/1993 Sb. hl. m. Prahy

Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne 27. června 1991 vydat podle § 16 odst. 1 zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení) a v souladu s § 15 odst. 1 zákona ČNR č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl.1

Vyhláška hlavního města Prahy č. 7/1991 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku z ubytovací kapacity v rekreačních a vzdělávacích zařízeních se mění takto: Čl. 2 se vypouští a následující články se přečíslovávají.

Čl.2

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 1991.Primátor hlavního města Prahy
Jaroslav Kořán v. r.

Náměstek primátora hlavního města Prahy
Ing. Jiří Valda v. r.