Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne 28.3.1991 vydat podle § 20 odst. 1 písm. a) a odst. 2 písm. a) a c) zákona ČNR č. 418/1990 Sb., o hlavním městě Praze po projednání s městskými částmi tento Statut hlavního města Prahy:

Čl.1

Sněm starostů

1. K posuzování návrhů obecně závazných vyhlášek a dalších opatření hlavního města Prahy v samostatné působnosti z hlediska zájmů městských částí se vytváří Sněm starostů. Sněm starostů se skládá ze starostů jednotlivých městských částí.

2. Sněm starostů projednává návrhy opatření podle odstavce 1 a zaujímá k nim stanoviska. Stanoviska mají doporučující povahu a nezavazují orgány hlavního města Prahy.

3. Sněm starostů svolává rada zastupitelstva hlavního města Prahy.

Čl.2

Samostatná působnost

Nad rozsah stanovený zákonem o hlavním městě Praze se městské části podílejí na výkonu samostatné působnosti hlavního města Prahy tím, že

a) mohou k obhajobě svých práv a zájmů vytvářet sdružení, navazovat partnerské vztahy a spolupracovat s obcemi jiných států (§ 17 zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení),

b) mohou pověřit pracovníky obvodních a místních úřadů úkoly k zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku (§ 70 zákona o obcích),

c) mohou ukládat pokutu do 100 000 Kčs právnické osobě a podnikateli, kteří při podnikatelské činnosti poruší obecně závaznou vyhlášku hlavního města Prahy (§ 17 zákona o hlavním městě Praze),

d) plní působnost obce při výkonu samosprávy ve školství (§ 14 až 15 zákona ČNR č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství),

e) vykonávají správu místních poplatků v rozsahu stanoveném zvláštními předpisy*) (§ 14 zákona ČNR č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích).


*) vyhlášky hl. m. Prahy o místních poplatcích Čl.3

Přenesená působnost

Městské části Praha - Jižní Město, Praha - Modřany a Praha -Jihozápadní město vykonávají pro svůj územní obvod všechny úkoly přenesené působnosti, které podle zákona o hlavním městě Praze náležejí městským částem Praha 4 a Praha 5 a které pro jejich územní obvody městské části Praha 4 a Praha 5 dosud vykonávaly.

Čl.4

Účinnost

Tento Statutu hlavního města Prahy nabývá účinnosti dnem 1. dubna 1991.

Primátor hl. m. Prahy
Jaroslav Kořán v.r.

Náměstek primátora hl. m. Prahy
RNDr. Jiří Exner v.r.

Vyhl. č. 38/1994 Sb. zrušuje čl. 3 Statutu hl.m. Prahy - I. část č. 9/1991 Sb. hl.m.Prahy