od 1.1.1994
Viz č. 9/1994 Sb. HMP - Úplné znění vyhlášky hlavního města Prahy č. 12/1991 Sb. hl. m. Prahy o místním poplatku z reklamních zařízení se změnami a doplňky provedenými vyhláškou hlavního města Prahy č. 25/1991 Sb. hl. m. Prahy a vyhláškou hlavního města Prahy č. 16/1993 Sb. hl.m.Prahy


od 1.1.1992
Změna: 25/1991 Sb. HMP

Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne 30. května 1991 vydat podle § 16 odst. 1 zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení) a v souladu s ustanovením § 15 odst. 1 zákona ČNR č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích tuto obecně závaznou vyhlášku:


Čl.1

Obsah vyhlášky

1. Touto vyhláškou se stanoví sazba místního poplatku z reklamních zařízení (dále jen "poplatek") na území hlavního města Prahy, ohlašovací povinnost, splatnost poplatku, osvobození a úlevy od poplatku, správa a rozpočtové určení výnosu poplatku.

2. Poplatníka a promlčení poplatku upravuje zákon o místních poplatcích 1). Řízení ve věcech poplatků upravují zvláštní předpisy 2).

Čl.2

Předmět poplatku

1. Poplatek z reklamních zařízení se vybírá za písemná, obrazová, světelná a zvuková oznámení umístěná či provozovaná na veřejných prostranstvích, ve veřejně přístupných místnostech a prostředcích městské hromadné dopravy.

2. Veřejně přístupné místnosti jsou např. prostory nádražních budov, metra, restaurační místnosti, obchody, prostory kulturních a sportovních zařízení. V pochybnostech je správce poplatku oprávněn rozhodnout, zda ve sporném případě jde o veřejně přístupné místnosti.

Čl.3

Sazba poplatku

Sazba poplatku z reklamních zařízení činí 5 % ceny za provádění reklamy, je-li reklama prováděna bez úplaty nebo nelze-li její cenu zjistit, je základem pro stanovení poplatku cena, která se v hl.m.Praze stanoví částkou 250 Kčs za 1 m2 plochy reklamy měsíčně, přitom se vychází z toho, že nejnižší poplatek za reklamu menší než 0,5 m2 činí 10 Kčs měsíčně.

Poplatek z reklamních zařízení lze vybrat i vedle poplatku za užívání veřejného prostranství.

Čl.4

Ohlašovací povinnost

Poplatek je povinen oznámit správci poplatku provádění reklamy před jejím zahájením (uveřejněním).

Čl.5

Splatnost poplatku

1. Poplatek je splatný bez vyměření jednorázově, jde-li o krátkodobé umístění reklamních zařízení nejpozději do 15 dnů ode dne umístění reklamy. Jedná-li se o dlouhodobě prováděnou reklamu, je poplatek v dalších letech splatný vždy nejpozději do 15. února běžného roku. Zanikne-li skutečnost, která je předmětem poplatku během kalendářního roku, zaniká povinnost platit poplatek uplynutím měsíce, ve kterém to bylo oznámeno správci poplatku. Poměrná část zaplaceného poplatku se na žádost poplatníka vrátí.

2. Nebude-li poplatek zaplacen včas nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku poplatek platebním výměrem a může zvýšit včas nezaplacené poplatky až o 50 %.

Čl.6

Osvobození a úlevy

1. Poplatku nepodléhají nebo jsou osvobozena: a) písemná a obrazová označení vlastního podniku či provozovny umístěná na objektu, ve kterých fyzická či právnická osoba provozuje svou označovanou činnost, b) umístění a provozování vlastních reklamních zařízení uvnitř těchto objektů, c) umístění a provozování reklamních zařízení politických a volebních stran po dobu volební kampaně d) reklamní zařízení sledující charitativní, ekologické a jiné humanitární cíle e) reklamní zařízení poskytnutá sponzory umístěná v kulturních a *** do 31.12.1991 sportovních zařízeních po dobu nepřesahující 24 hodin. *** od 1.1.1992 sportovních zařízeních po dobu nepřesahující 24 hodin f) reklamní zařízení provozovaná nebo umístěná na objektech a zařízeních vybudovaných podle smlouvy, v níž se hlavní měst Praha zavázalo, že tyto objekty a zařízení nebudou zatěžovány místními poplatky. ***

2. Správce poplatku může ke zmírnění nebo odstranění tvrdosti v jednotlivých případech poplatek snížit nebo prominout.

3. Fyzické osoby podléhající podle zvláštních předpisů 3) budou od tohoto poplatku osvobozeny po dobu 5 let.

Čl. 7

Správa a rozpočtové určení výnosu poplatku

1. Správu poplatku vykonávají městské části příslušné podle umístění reklamy. V případě, že reklamní zařízení je provozováno prostřednictvím dopravních prostředků, vykonává správu poplatku hlavní město Praha.

2. Příjmy z poplatku jsou příjmem městské části, která vykonává správu. Vykonává-li správu poplatku hlavní město Praha jsou příjmem rozpočtu hl.m.Prahy.

Čl. 8

Sankce
Porušení povinností stanovených touto vyhláškou se považuje za přestupek. 4)

Čl. 9

Přechodná ustanovení

1. U poplatníků, kteří ke dni účinnosti této vyhlášky měli na území městské části umístěna reklamní zařízení, vzniká poplatková povinnost tímto dnem.

2. Poplatek u dlouhodobě prováděné reklamy je v roce 1991 splatný bez vyměření ve lhůtě do 30.9.1991.

Čl. 10

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnost dnem 1. 7. 1991.


Primátor hlavního města Prahy
Jaroslav Kořán v.r.
Náměstek primátora hlavního města
Prahy Ing. Jiří Valda v.r.


1/Zákon ČNR č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
2/ Vyhláška ministerstva financí č. 16/1962 Sb., o řízení ve věcech daní a poplatků, zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení
3/ např. zákon č. 105/1990 Sb., o soukromém podnikání občanů 4/ zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, § 27 odst. 1 písm. c) a § 46