Vyhláška hlavního města Prahy
č. 7/1991
o místním poplatku z ubytovacích kapacit v rekreačních a vzdělávacích zařízeních


Související vyhlášky
xxxstartsouv<br> č.: 19/1991
č.: 13/1991
č.: 25/1991
xxxendsouv
Datum vydání: 28.03.91 Datum účinnosti: 01.04.91
Datum zrušení: Důvod zrušení:
Publikována ve Sbírce hl.m.Prahy, částka:   02/19917/1991 Sb. HMP
VYHLÁŠKA hlavního města Prahy

o místním poplatku z ubytovacích kapacit
v rekreačních a vzdělávacích zařízeních

*** od 1.1.1994
Viz č. 7/1994 Sb. HMP - Úplné znění vyhlášky hlavního města Prahy č. 7/1991 Sb. hl. m. Prahy o místním poplatku z ubytovacích kapacit v rekreačních a vzdělávacích zařízeních se změnami a doplňky provedenými vyhláškou hlavního města Prahy č. 13/1991 Sb.
hl.m. Prahy, vyhláškou hlavního města Prahy č. 19/1991 Sb. hl. m. Prahy, vyhláškou hlavního města Prahy č.25/1991 Sb. hl. m. Prahy a vyhláškou hlavního města Prahy č. 16/1993 Sb. hl. m. Prahy

*** od 1.7.1991 Změna: 19/1991 Sb. HMP *** od 6.8.1991 Změna: 13/1991 Sb. HMP *** od 1.1.1992 Změna: 25/1991 Sb. HMP ***

Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne 28. března 1991 vydat podle ustanovení § 16 odst. 1 zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích v souladu s ustanovením § 15 odst. 1 zákona ČNR č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl.1

Obsah vyhlášky

1. Touto vyhláškou se stanoví sazba místního poplatku z ubytovacích zařízení v rekreačních a vzdělávacích zařízení (dále jen "poplatek") na území hl.m.Prahy, vznik a zánik poplatkové povinnosti, ohlašovací povinnost, splatnost poplatku, osvobození a úlevy od poplatku, povinnost evidence ubytovacích kapacit a správa a rozpočtové určení výnosu poplatku.

2. Poplatníka, předmět poplatku a jeho provádění upravuje zákon o místních poplatcích 1). Řízení ve věcech poplatků upravují zvláštní předpisy 2).

Čl.2

*** do 1.7.1991

*** od 1.7.1991
Sazba poplatku
Sazba poplatku činí 2 Kčs za každé lůžko a den bez ohledu na jeho využití.

Čl.3
*** do 1.7.1991

*** od 1.7.1991
Vznik a zánik poplatkové povinnosti
Poplatková povinnost vzniká dnem zahájení provozu ubytovacího zařízení v souladu se zvláštními předpisy 3) a zaniká dnem zániku ubytovacího zařízení nebo změnou jeho využití.
Čl.4
*** do 1.7.1991

*** od 1.7.1991
Ohlašovací povinnost
Poplatník je povinen podat správci poplatku přiznání k poplatku do 15 dnů ode dne, kdy nastala skutečnost, která má za následek vznik povinnosti platit poplatek. Do 15 dnů je poplatník rovněž povinen oznámit každou skutečnost, která má vliv na výši poplatku a trvání jeho poplatkové povinnosti.

Čl.5

*** do 1.7.1991

*** od 1.7.1991
Splatnost
1. Poplatek je splatný bez vyměření měsíčně vždy do 15. dne následujícího měsíce, a to na účet správce poplatku.

*** od 1.7.1991 do 6.8.1991

*** od 6.8.1991 2. V případě, že nedochází v průběhu roku ke změnám v počtu lůžek, může se poplatník se správcem poplatku dohodnout na tom, že poplatek je splatný ročně, a to do 15. 2. běžného roku.

3. Nebude-li poplatek zaplacen včas nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku poplatek platebním výměrem a může zvýšit včas nezaplacený poplatek až o 50 %.

Čl.6

*** do 1.7.1991

*** od 1.7.1991
Osvobození a úlevy
1. U poplatku placeného na období jednoho roku předem se snižuje sazba poplatku o 0,20 Kčs za lůžko a den.

2. U zařízení, v nichž jsou dočasně prováděny opravy nebo celkové rekonstrukce, které prokazatelně omezují či brání ve využití části nebo celé lůžkové kapacity, může správce poplatku na žádost poplatníka a s přihlédnutím k rozsahu prací poplatek na určité období snížit, popř. prominout.

3. U vzdělávacích a obdobných zařízení, v nichž jsou ubytováni účastníci rekvalifikačních kursů organizovaných dle zvláštních předpisů 4), může správce poplatku na žádost poplatníka poplatek po dobu rekvalifikací snížit, popř. prominout.

4. Správce poplatku může ke zmírnění nebo odstranění tvrdosti v jednotlivých případech poplatek snížit nebo prominout.

Čl.7

*** do 1.7.1991
*** od 1.7.1991 do 6.8.1991


*** od 6.8.1991
Povinnost evidence
Poplatník je povinen vést přehlednou evidenci všech lůžek podle jednotlivých zařízení a předkládat správci poplatku tuto evidenci k nahlédnutí.

Čl.8

*** do 1.7.1991

*** od 1.7.1991 do 1.1.1992

*** od 1.1.1992
Správa a rozpočtové určení výnosu poplatku
1. Správu poplatku vykonávají městské části příslušné podle místa rekreačního a vzdělávacího zařízení.

2. Příjmy z poplatku jsou příjmem městské části, která vykonává správu poplatku.

Čl.9

*** do 1.7.1991

*** od 1.7.1991
Sankce
Porušení povinností stanovených touto vyhláškou se považuje za přestupek 5).

Čl.10

*** do 1.7.1991

*** od 1.7.1991
Ustanovení přechodná a závěrečná
1. Všichni poplatníci jsou povinni nejpozději do dvou měsíců od nabytí účinnosti této vyhlášky předložit příslušnému správci poplatku přehled ubytovacích kapacit v jeho územním obvodu a ve stejné lhůtě i zaplatit poplatek, který si podle tohoto přehledu sami vypočetli.

2. Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 1991.

Čl.11

*** do 1.7.1991


*** od 1.7.1991 zrušen

Primátor hl.m.Prahy
Jaroslav Kořán v. r.

Náměstek primátora hl.m.Prahy
Ing. Jiří Valda v. r.
Odkazy:
1) zákon ČNR č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích 2) vyhláška č. 16/1962 Sb. a zákon č. 71/1967 Sb. (správní řád) 3) zejména zákon č. 105/1990 Sb., o soukromém podnikání občanů zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 4) ust. § 10 a § 11 zákona č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti 5) § 27 odst. 21 písm. b) a § 46 zákona ČNR č. 200/1990 Sb., o přestupcích