Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne 28.11.1997 po projednání s městskými částmi vydat podle § 20 odst. 4 zákona ČNR č. 418/1990 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne 28.11.1997 po projednání s zákona ČNR č. 8/1993 Sb., tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1

Příloha č. 1 vyhlášky hlavního města Prahy č. 76/1996 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy v oblasti majetku hlavního města Prahy a mění Statut hlavního města Prahy - VII. část, ve znění
vyhlášky hlavního města Prahy č. 3/1997 Sb. hl.m. Prahy,
vyhlášky hlavního města Prahy č. 4/1997 Sb. hl.m. Prahy,
vyhlášky hlavního města Prahy č. 11/1997 Sb. hl.m. Prahy,
vyhlášky hlavního města Prahy č. 13/1997 Sb. hl.m. Prahy,
vyhlášky hlavního města Prahy č. 20/1997 Sb. hl.m. Prahy,
vyhlášky hlavního města Prahy č. 21/1997 Sb. hl.m. Prahy,
vyhlášky hlavního města Prahy č. 24/1997 Sb. hl.m. Prahy,
vyhlášky hlavního města Prahy č. 25/1997 Sb. hl.m. Prahy,
vyhlášky hlavního města Prahy č. 30/1997 Sb. hl.m. Prahy,
vyhlášky hlavního města Prahy č. 36/1997 Sb. hl.m. Prahy,
vyhlášky hlavního města Prahy č. 38/1997 Sb. hl.m. Prahy,
se doplňuje takto:

V odstavci 10) se na konci připojuje tento výčet:
Katastrální území
Parc. číslo
Výměra
(m2)
Č. pop.
Movitý maj.
(Kč)
---
---
---
---
79.333,-
 
Čl. 2

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 4.12.1997.


RNDr. Jan K o u k a l, CSc.
primátor hl.m. Prahy


Ing. Petr Š v e c
náměstek primátora hl.m. Prahy
 
.