Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne 13.2.1997 po projednání s městskými částmi vydat podle § 20 odst.4 zákona ČNR č.418/1990 Sb., o hlavním městě Praze ve znění zákona ČNR č.8/1993 Sb. tuto obecně závaznou vyhlášku:
Čl.1

Příloha č.1 vyhlášky hlavního města Prahy č.76/1996 Sb. hl.m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy v oblasti majetku hlavního města Prahy a mění Statut hlavního města Prahy - VII. část, ve znění vyhlášky hlavního města Prahy č. 3/1997 Sb. hl.m. Prahy, se doplňuje takto:

1.V odstavci 4) se na konci připojuje tento výčet:
Katastrální území
Parc. číslo
Výměra (m2)
Č. pop.
Movitý maj.(Kč)
Záběhlice
5685 5687
5718/1 5718/2
202
345
779
788
---
---
---
---
---
---
---
---

2. V odstavci 28) se na konci připojuje tento výčet:
Katastrální území
Parc. číslo
Výměra (m2)
Č. pop.
Movitý maj.(Kč)
Řepy
1142/83 1142/84
1311
4730
1011
492741

3. V odstavci 32) se na konci připojuje tento výčet:
Katastrální území
Parc. číslo
Výměra (m2)
Č. pop.
Movitý maj.(Kč)
---
---
---
---
54807

4. V odstavci 43) se na konci připojuje tento výčet:
Katastrální území
Parc. číslo
Výměra (m2)
Č. pop.
Movitý maj.(Kč)
Satalice
987/6
638
---
---
 
Čl.2

Městská část Praha - Řepy přebírá veškerá práva a povinnosti, včetně všech pohledávek a závazků, ze schváleného privatizačního projektu č. 30929 a zák. č. 92/91 Sb., související s převáděným majetkem.
Čl.3

Svěřený majetek bude městská část Praha - Řepy využívat k poskytování zdravotní péče ve stanovené struktuře a rozsahu a bude sloužit jako zdravotnické zařízení po dobu nejméně deseti let.
 
Čl.4

Městská část Praha - Řepy má povinnost uzavřít smlouvu na stanovenou strukturu a rozsah zdravotní péče se Všeobecnou zdravotní pojišťovnou, a to i po uplynutí kontraktační povinnosti podle § 26 zákona ČNR č.551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně ČR. Tím není dotčeno právo nabyvatele uzavřít smlouvu s jinou zdravotní pojišťovnou.
 
Čl.5

Městská část Praha - Řepy je povinna uzavřít smlouvu s příslušným orgánem státní správy k plnění úkolů v rámci své odborné působnosti, které jsou ve veřejném zájmu. V této smlouvě je vymezeno i spádové území, které stanoví příslušný orgán státní správy.
 
Čl.6

V případě, že městská část Praha - Řepy hodlá po uplynutí v dohodě stanovené doby ukončit činnost zdravotního zařízení, jsou povinny tuto skutečnost oznámit orgánu příslušnému k registraci nejpozději 3 roky před ukončením platnosti smlouvy.
Čl.7

V případě prodeje zdravotnického zařízení městskou částí Praha - Řepy má Fond národního majetku ČR nebo jeho právní nástupce předkupní právo po dobu stanovenou v Čl.III ve výši aktuální účetní dohody.
Čl.8

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 14.2.1997.


RNDr. Jan Koukal, CSc.,v.r.
primátor hl.m. Prahy

Ing. Petr Švec, v.r.
náměstek primátora hl.m. Prahy