od 2.5.1997
Viz č. 23/1997 Sb. HMP - Úplné znění vyhlášky hlavního města Prahy č. 38/1994 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává
Statut hlavního města Prahy v přenesené působnosti, ve znění pozdějších předpisů


Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne 26.6.1997 po projednání s městskými částmi, vydat podle § 20 odst. 4 zákona ČNR č. 418/1990 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění zákona ČNR č. 8/1993 Sb. tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1
 
Vyhláška hlavního města Prahy č. 38/1994 Sb. hl.m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy v přenesené působnosti, ve znění
vyhlášky hlavního města Prahy č. 44/1994 Sb. hl.m. Prahy,
vyhlášky hlavního města Prahy č. 4/1995 Sb. hl.m. Prahy,
vyhlášky hlavního města Prahy č. 34/1995 Sb.hl.m. Prahy,
vyhlášky hlavního města Prahy č. 38/1995 Sb.hl.m. Prahy,
vyhlášky hlavního města Prahy č. 4/1996 Sb. hl.m. Prahy,
vyhlášky hlavního města Prahy č. 28/1996 Sb. hl.m. Prahy,
vyhlášky hlavního města Prahy č. 35/1996 Sb. hl.m. Prahy,
vyhlášky hlavního města Prahy č. 40/1996 Sb. hl.m. Prahy,
vyhlášky hlavního města Prahy č. 41/1996 Sb. hl.m. Prahy ,
vyhlášky hlavního města Prahy č. 5/1997 Sb. hl.m. Prahy,
vyhlášky hlavního města Prahy č. 16/1997 Sb. hl.m. Prahy,
vyhlášky hlavního města Prahy č. 18/1997 Sb. hl.m. Prahy
vyhlášky hlavního města Prahy č. 19/1997 Sb. hl.m. Prahy,
se doplňuje takto:

V příloze č.2a se doplňují tyto položky:

Pol Předpis § Předmět působnosti
65. zákon č. 75/1997Sb. 2
odst.3
určování osob, kterým se přizná sociální příspěvek k vyrovnání zvýšení cen tepelné energie
66. zákon č. 75/1997Sb. 4
odst.3
možnost rozhodnout, že se k některé ze společně posuzovaných osob při posouzení nároku na příspěvek a jeho výši nepřihlíží
67. zákon č. 75/1997Sb. 8
odst.2
vyplácení příspěvku
68. zákon č. 75/1997Sb. 10
odst.1
vyzývání státních orgánů, dalších právnických a fyzických osob ke sdělení údajů rozhodných pro nárok na příspěvek, jeho výši nebo výplatu
69. zákon č.
75 /1997 Sb.
11
odst. 1
rozhodování o příspěvku
70. zákon č. 75/1997Sb. 12
odst. 1
přijímání žádostí oprávněných osob o přiznání příspěvku
71. zákon č. 75/1997Sb. 12
odst. 2
zahajování řízení o změně výše již přiznaného příspěvku nebo o jeho odnětí, nebo o zastavení jeho výplaty
 
Čl. 2
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 26.6.1997RNDr. Jan K o u k a l, CSc.
primátor hl.m. Prahy


Ing. Petr Š v e c
náměstek primátora hl.m. Prahy