Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne 13.3.1997 po projednání s městskými částmi vydat podle § 20 odst. 4 zákona ČNR č. 418/1990 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění zákona ČNR č. 8/1993 Sb. tuto obecně závaznou vyhlášku:
Čl.1

Příloha č.1 vyhlášky hlavního města Prahy č. 76/1996 Sb. hl.m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy v oblasti majetku hlavního města Prahy a mění Statut hlavního města Prahy - VII. část, ve znění vyhlášky hlavního města Prahy č. 3/1997 Sb. hl.m. Prahy a vyhlášky hlavního města Prahy č. 4/1997 Sb. hl.m. Prahy, se doplňuje takto:

1. V odstavci 2) se na konci připojuje tento výčet:
Katastrální území
Parc. číslo
Výměra
(m2)
Č. pop.
Movitý majetek
(Kč)
Vinohrady Vinohrady Vinohrady Vinohrady
1369
1375/1
1376
1377
75
2538
951
1480
---
---
58
---
---
---
---
---

2. V odstavci 9) se na konci připojuje tento výčet:
Katastrální území Parc. číslo
Výměra
(m2)
Č. pop.
Movitý majetek
(Kč)
Libeň
objekty s č.evid. 669
(na pozemcích 3020/8, 3020/9)
--- --- ---
99000,-

3. Odstavec 22) zní:

"Odstavec: 22) Zličín

Katastrální území Parc. číslo
Výměra
(m2)
Č. pop.
Movitý majetek
(Kč)
Zličín
Zličín
Zličín
Zličín
Zličín
Zličín
Zličín
Zličín
Zličín
Zličín
Zličín
Zličín
Zličín
Zličín
Zličín
Zličín
Zličín
281/90
281/93
281/95
281/98
281/100
281/103
281/105
281/108
281/109
281/111
281/114
281/115
281/130
281/133
281/136
281/139
281/143
1501
122
516
131
486
135
542
125
146
3760
117
77
130
112
88
59
116"

4. V odstavci 46) se na konci připojuje tento výčet:
Katastrální území Parc. číslo
Výměra
(m2)
Č. pop.
Movitý majetek (Kč)
--- --- --- ---
2349252,50

Čl.2

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 14.3.1997.


RNDr. Jan Koukal, CSc., v. r.
primátor hl.m. Prahy

Ing. Petr Švec, v. r.
náměstek primátora hl.m. Prahy