Rada zastupitelstva hlavního města Prahy se usnesla dne 24.6.1997 podle § 24 odst. 1 a § 45 písm. l) zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona ČNR č. 302/1992 Sb. a v souladu s ustanovením § 4a odst. 1 písm. c) zákona ČNR č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen ve znění zákona č. 135/1994 Sb. vydat tuto obecně závaznou vyhlášku:
 
Čl. 1

Výměr č. 3/1993 ze dne 4.10.1993 o stanovení nového maximálního nájemného v rodinných domech vymezených v § 16 odst. 1 písm. b) vyhl. č. 176/1993 Sb. hl.m.Prahy, o nájemném z bytu a úhradě za plnění poskytovaná s užíváním bytu, uveřejněný v částce 9/1993 Sb. hl.m.Prahy se zrušuje.
 
Čl. 2

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.7.1997


RNDr. Jan K o u k a l, CSc.
primátor hl. m. Prahy

Ing. Petr Š v e c
náměstek primátora hl. m. Prahy