Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne 26.6.1997 1997 vydat podle § 16 odst. 1 zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení) a v souladu s ustanovením § 23 odst. 1 písm. a) a odst. 2 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích tuto obecně závaznou vyhlášku:
 
Čl. 1

Vyhláška hlavního města Prahy č. 14/1997 Sb.hl.m.Prahy o stání silničních motorových vozidel na vymezených místních komunikacích na území městské části Praha 1 za cenu sjednanou podle cenových předpisů se mění a doplňuje takto:

1. V příloze č. 1 se u názvu "Opletalova" vypouští úsek "Václavské nám. - Politických vězňů vlevo".

2. V příloze č. 1 se za název "Petrské nám." vkládá nový název "Politických vězňů" a úsek "Jindřišská - Opletalova vpravo".

3. V příloze č. 1 se u názvu "Václavské nám." vkládá nový název "mimo Opletalova - Jindřišská vpravo".

4. V příloze č. 1 se za název "Vinohradská" připojuje nový název "Washingtonova" a úsek "Václavské nám. - Politických vězňů vpravo".

5. V příloze č. 2 se u názvu "Opletalova" vkládá nový úsek "Václavské nám. - Politických vězňů vlevo".

6. V příloze č. 2 se u názvu "Politických vězňů" vypouští úsek "Jindřišská - Washingtonova vpravo" a vkládá se nový úsek "Opletalova - Washingtonova vpravo".

7. V příloze č. 2 se u názvu "Václavské nám." vkládá nový úsek "Opletalova - Jindřišská vpravo."

8. V příloze č. 2 se u názvu "Washingtonova" vkládá nový úsek "Opletalova - Politických vězňů".


Čl.2
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 7.7.1997.


RNDr. Jan K o u k a l, CSc.
primátor hl. m. Prahy


Ing. Petr Š v e c
náměstek primátora hl. m. Prahy