Zastupitelstvo hlavního města Prahyse usneslo dne 31.10.1997 vydat podle ustanovení §16 odst. 1 zákona ČNR č.367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), tuto obecně závaznou vyhlášku:
 
Čl. 1

Oprávnění městské části Praha 5 hospodařit se svěřenými věcmi hlavního města Prahy, pozemky parc.č. 3078 a 3080 v k.ú. Smíchov se odnímá1).
Čl. 2

Oprávnění hospodařit se svěřenými věcmi hlavního města Prahy dle čl. 1 této vyhlášky se městské části Praha 5 odnímá z důvodu celoměstského zájmu, a to záměru na obchodní využití nemovitostí v ulici Plzeňská, č.pop. 433, 483 a 507 a pozemků souvisejících.
 
Čl. 3

Za odejmutí oprávnění hospodařit se svěřenými věcmi hlavního města Prahy dle čl. 1 této vyhlášky se městské části Praha 5 poskytne: za pozemek parc.č.3078 v k.ú.Smíchov finanční náhrada ve výši 14% výnosu z prodeje pozemků ve vlastnictví hl.m.Prahy, a to části parc. č. 3078, parc. č. 3081, části parc. č. 3082, parc. č. 3083, 3084, 3085, 3086 v k.ú. Smíchov a za pozemek parc.č.3080 v k.ú. Smíchov finanční náhrada ve výši 1,- Kč.
 
Čl. 4
 
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 6.11.1997.


RNDr. Jan K o u k a l, CSc.
primátor hl.m. Prahy


Ing. Petr Š v e c
náměstek primátora hl. m. Prahy
1)čl. 10odst. 1vyhlášky hlavního města Prahy č. 76/1996 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy v oblasti majetku hlavního města Prahy a mění Statut hlavního města Prahy - VII. části