od 2.5.1997
Viz č. 23/1997 Sb. HMP - Úplné znění vyhlášky hlavního města Prahy č. 38/1994 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává
Statut hlavního města Prahy v přenesené působnosti, ve znění pozdějších předpisů


Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne 26. září 1997 po projednání s městskými částmi, vydat podle § 20 odst. 4 zákona ČNR č. 418/1990 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění zákona ČNR č. 8/1993 Sb. tuto obecně závaznou vyhlášku:


Čl. 1
 
Vyhláška hlavního města Prahy č. 38/1994 Sb. hl.m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy v přenesené působnosti, ve znění
vyhlášky hlavního města Prahy č. 44/1994 Sb. hl.m. Prahy,
vyhlášky hlavního města Prahy č. 4/1995 Sb. hl.m. Prahy,
vyhlášky hlavního města Prahy č. 34/1995 Sb.hl.m. Prahy,
vyhlášky hlavního města Prahy č. 38/1995 Sb.hl.m. Prahy,
vyhlášky hlavního města Prahy č. 4/1996 Sb. hl.m. Prahy,
vyhlášky hlavního města Prahy č. 28/1996 Sb. hl.m. Prahy,
vyhlášky hlavního města Prahy č. 35/1996 Sb. hl.m. Prahy,
vyhlášky hlavního města Prahy č. 40/1996 Sb. hl.m. Prahy,
vyhlášky hlavního města Prahy č. 41/1996 Sb. hl.m. Prahy,
vyhlášky hlavního města Prahy č. 5/1997 Sb. hl.m. Prahy,
vyhlášky hlavního města Prahy č. 16/1997 Sb. hl.m. Prahy,
vyhlášky hlavního města Prahy č. 18/1997 Sb. hl.m. Prahy,
vyhlášky hlavního města Prahy č. 19/1997 Sb. hl.m. Prahy,
vyhlášky hlavního města Prahy č. 33/1997 Sb. hl.m. Prahy,
se doplňuje takto:


V příloze č.2a se doplňují tyto položky:

Pol. Předpis § Předmět působnosti
72. zákon č. 132/1997 Sb. 2
odst.3
určování osob, kterým se přizná sociální příspěvek k vyrovnání zvýšení nájemného
73. zákon č. 132/1997 Sb. 4
odst.3
možnost rozhodnout, že se k některé ze společně posuzovaných osob při posouzení nároku na příspěvek a jeho výši nepřihlíží
74. zákon č. 132/1997 Sb. 8
odst.2
vyplácení příspěvku
75. zákon č. 132/1997 Sb. 10
odst.1
vyzývání státních orgánů, zaměstnavatelů a dalších právnických a fyzických osob ke sdělení údajů rozhodných pro nárok na příspěvek, jeho výši nebo výplatu
76. zákon č. 132/1997 Sb. 11
odst. 1
rozhodování o příspěvku
77. zákon č. 132/1997 Sb 12
odst. 1
přijímání žádostí oprávněných osob o přiznání příspěvku
78. zákon č. 132/1997 Sb. 12
odst. 2
zahajování řízení o změně výše již přiznaného příspěvku nebo o jeho odnětí, nebo o zastavení jeho výplaty
 
 
Čl. 2
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 30.10.1997.


RNDr. Jan K o u k a l, CSc.
primátor hl.m. Prahy


Ing. Petr Š v e c
náměstek primátora hl.m. Prahy