Rada  hlavního města Prahy se usnesla dne 18.3.2003 podle § 44 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb.,         o hlavním městě Praze, a § 18 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 280/1997 Sb. a zákona č. 356/1999 Sb., vydat toto nařízení:

 

Čl. I

 

Vyhláška č. 27/1998 Sb. hl.m. Prahy, kterou se vydává tržní řád, ve znění vyhlášky č. 41/1998 Sb. hl. m. Prahy, vyhlášky č. 3/1999 Sb. hl.m. Prahy,  vyhlášky č. 11/1999 Sb. hl. m. Prahy,  vyhlášky č. 20/1999 Sb. hl. m. Prahy, vyhlášky č. 11/2000 Sb. hl. m. Prahy, vyhlášky  č. 25/2000 Sb. hl. m. Prahy, vyhlášky č. 41/2000 Sb. hl.m. Prahy,  nařízení č. 5/2001 Sb.   hl. m. Prahy,  nařízení č. 17/2001 Sb. hl. m. Prahy, nařízení č. 4/2002 Sb. hl.m. Prahy, nařízení č. 15/2002 Sb. hl.m. Prahy a nařízení č.  25/2002 Sb. hl.m. Prahy, se mění takto:                                                              

 Příloha č. 1 zní :

Čl. II.

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 15. dubna 2003.

 

MUDr. Pavel B é m , v.r.

primátor hlavního města Prahy

 

Mgr. Rudolf B l a ž e k , v.r.

náměstek primátora hl. m. Prahy