Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne 11.9.2003 .vydat podle § 17 odst. 3 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, tuto obecně závaznou vyhlášku:

                                                                               Čl.I 

            Obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění obecně závazné vyhlášky  č. 15/2001 Sb. hl. m. Prahy,  obecně závazné vyhlášky č. 18/2001 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 19/2001 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 21/2001 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 22/2001 Sb. hl. m. Prahy,  obecně závazné vyhlášky č. 28/2001 Sb. hl. m. Prahy,   obecně závazné vyhlášky č. 29/2001 Sb. hl. m. Prahy,  obecně závazné vyhlášky č. 1/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 3/2002 Sb. hl. m. Prahy,  obecně závazné vyhlášky č. 5/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 8/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 9/2002 Sb. hl. m. Prahy,  obecně závazné vyhlášky č. 11/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 12/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 13/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 16/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 23/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 26/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 27/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 28/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 29/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 1/2003 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 2/2003 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 3/2003 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 9/2003 Sb. hl.m. Prahy,  obecně závazné vyhlášky č. 10/2003 Sb. hl.m. Prahy,  obecně závazné vyhlášky č. 13/2003 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 16/2003 Sb. hl. m. Prahy  a obecně závazné vyhlášky č. 17/2003  Sb. hl. m. Prahy,  se mění takto:

 

 

 

1.      V příloze č. 4  se v části  A  za položku č.  32 vkládají  nové položky č. 33 až 37, které znějí:

 

 

 

Pol.

Předpis

§

Předmět působnosti

33.

Zákon č. 564/1990  Sb.

4 písm.  a)

zpracovávání návrhu rozpisu rozpočtu v rozsahu podle §8 odst. 2 pro školy a školská zařízení v obvodu jeho působnosti zřizované podle § 14 odst. 2 a 12 a  jeho předávání  krajskému úřadu

34.

Zákon č. 564/1990  Sb.

4 písm. b)

zpracovávání  a předkládání krajskému úřadu rozboru hospodaření za školy a školská zařízení v obvodu jeho působnosti zřizované podle §14 odst. 2 a 12 podle závazné osnovy a závazného postupu stanoveného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky podle      § 12 odst. 5

 

 

35.

Zákon č. 564/1990  Sb.

4 písm. c)

příprava podkladů pro zúčtování prostředků státního rozpočtu poskytovaných krajským úřadem podle §8 odst. 3 závazným postupem a podle společných pokynů Ministerstva  školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstva financí k zúčtování prostředků státního rozpočtu a předávání výsledků zúčtování krajskému úřadu

36.

Zákon č. 564/1990  Sb.

4 písm. d)

zajišťování podkladů pro sumarizaci účetní závěrky a účetních a finančních výkazů za školy a školská zařízení zřizované v obvodu jeho působnosti podle §14 odst. 2 a 12 pro krajský úřad v souladu se závazným postupem stanoveným  Ministerstvem financí

37.

Zákon č. 564/1990  Sb.

4 písm. e)

shromažďování a zpracovávání dat z dokumentace a evidencí za školy a školská zařízení zřizované v obvodu jeho působnosti podle § 14 odst. 2 a 12 v termínech stanovených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a jejich předávání krajskému úřadu a Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, popřípadě jím pověřené organizaci

 

 

            Dosavadní položky č. 33 až 377 se označují jako položky č. 38 až 382.

 

 

2.  V příloze č. 7 části A, se v části Praha 5 na konci doplňuje tento výčet:

 

 „Radlice                        530/2                        2175

  Radlice                        536/3                        408

  Radlice                        536/4                        644

  Radlice                        536/5                        836

 včetně staveb bez č.pop., terénních a sadových úprav a drobné architektury na pozemcích, které nejsou předmětem zápisu v KN“

 

 

3. V příloze č. 7 části A, se v části Praha 6 na konci doplňuje tento výčet:

 

„ Dejvice                        895/10                             384

  Dejvice                        895/11                             287

  Dejvice                        895/9                               841

včetně terénních a sadových úprav,  které nejsou předmětem zápisu v KN“

 

 

4.  V příloze č. 7 části A, se v části Praha 9 na konci doplňuje tento výčet:

 

„Libeň                        3105/8                        446

 Prosek                        628/192                        352

  Prosek                        628/193                        582

včetně staveb bez č.pop., terénních a sadových úprav a drobné architektury, na pozemcích, které nejsou předmětem zápisu v KN“

 

 

5. V příloze č. 7 části A, se v části Praha 12 na konci doplňuje tento výčet:

 

„Kamýk                        1857/150                        3391

včetně staveb bez č.pop., terénních a sadových úprav a drobné architektury, na pozemku, které nejsou předmětem zápisu v KN“

 

6. V příloze č. 7 části A, se v části Praha 22 na konci doplňuje tento výčet:

 

„Uhříněves                        1814/182                     23077

  Uhříněves                        1814/183                       8804

  Uhříněves                        1879/77                       18468

  Uhříněves                        1884/254                       8200

včetně terénních a sadových úprav, které nejsou předmětem zápisu v KN“

 

 

7.  V příloze č. 7 části A, se v části Praha - Běchovice na konci doplňuje tento výčet

 

„Běchovice                        46                        6170

včetně staveb bez č.pop., terénních a sadových úprav a drobné architektury na pozemku, které nejsou předmětem zápisu v KN“

 

 

 

8. V příloze č. 7 části A, se v části Praha – Kolovraty na konci doplňuje tento výčet:

 

„ Kolovraty                         871/1                           2818

včetně terénních a sadových úprav, které nejsou předmětem zápisu v KN“

 

 

 

9. V příloze č. 7 části A, se v části Praha - Újezd na konci doplňuje tento výčet:

„Újezd                        621                        8095

včetně staveb bez č.pop., terénních a sadových úprav a drobné architektury na pozemku, které nejsou předmětem zápisu v KN“

 

10. V příloze č. 7 části B, se v části Praha 6 na konci doplňuje tento výčet:

 

„Liboc                                     1.011.276,10

stavba slavnostního osvětlení  kostela sv. Fabiána a sv. Šebestiána  na pozemcích parc.č. 1, 2, 3, 1289/1, 1289/2, 47 v k. ú. Liboc v pořizovací  hodnotě  1.011.276,10 Kč“

 

11. V příloze č. 10, se za bod 8 doplňuje nový bod 9, který zní:

„7. Městská část Praha – Kolovraty

 

a) Vymezeným majetkem se rozumí:

kat. území                                       parc. číslo.                                 Výměra  (m2)             č.pop.

Kolovraty                                        871/1                                         2818

b) Městská část Praha – Kolovraty se zavazuje použít pozemek, který přešel na hlavní město Prahu z Pozemkového fondu České republiky smlouvou o bezúplatném převodu pozemku č. 1003990101, pouze k zastavění stavbami pro bydlení.

c) V případě změny územně plánovací dokumentace, na základě které došlo k bezúplatnému převodu pozemku do vlastnictví hlavního města Prahy, a kterou by převáděný pozemek nebyl určen k zastavění stavbami pro bydlení, je městská část  povinna zemědělský pozemek převést zpět na hlavní město Prahu za stejných podmínek, za jakých byl na městskou část  převeden, a to ve lhůtě do 90 dnů od nabytí účinnosti obecně závazné vyhlášky hlavní města Prahy o změně závazné části územně plánovací dokumentace. Jestliže nebude možno pozemek převést zpět na hlavní město Prahu, protože bude ve vlastnictví třetí osoby, zavazuje se městská část k tomu, že ve stejné lhůtě poskytne hlavnímu městu Praze náhradu za tento pozemek v penězích. Výše náhrady bude rovna ceně pozemku ke dni uzavření smlouvy, na jejímž základě byl pozemek nabyvateli převeden, a to podle cenového předpisu platného k témuž dni.

 

12. V příloze č. 10, se za bod 9 doplňuje nový bod 10, který zní:

„10. Městská část  Praha 22

 

a) Vymezeným majetkem se rozumí:

kat. území                                      parc. číslo.                             Výměra  (m2)                 č.pop.

Uhříněves                                      1814/182                                    23077

Uhříněves                                      1814/183                                      8804

Uhříněves                                      1879/77                                     18468

Uhříněves                                      1884/254                                     8200

 

b) Městská část Praha  22 se zavazuje použít pozemky , který přešly na hlavní město Prahu z Pozemkového fondu České republiky smlouvou o bezúplatném převodu pozemku č.1016990201, 1015990201 a 1014990201, pouze k zastavění stavbami pro bydlení.

c) V případě změny územně plánovací dokumentace či změny rozhodnutí o umístění stavby, na základě kterého došlo k bezúplatnému převodu pozemku do vlastnictví hlavního města Prahy, kterým by zamýšlená stavba nebyla stavbou veřejně prospěšnou nebo stavbou pro bydlení, je městská část  povinna zemědělský pozemek převést zpět na hlavní město Prahu za stejných podmínek, za jakých byl na městskou část  převeden, a to ve lhůtě do 90 dnů od nabytí účinnosti obecně závazné vyhlášky hlavního města Prahy o změně závazné části územně plánovací dokumentace nebo nabytí právní moci rozhodnutí o umístění stavby. Jestliže nebude možno pozemek převést zpět na hlavní město Prahu, protože bude ve vlastnictví třetí osoby, zavazuje se městská část  k tomu, že ve stejné lhůtě poskytne hlavnímu městu náhradu za tento pozemek v penězích. Výše náhrady bude rovna ceně pozemku ke dni uzavření smlouvy, na jejímž základě byl pozemek nabyvateli převeden, a to podle cenového předpisu platného k témuž dni.

 

 

Čl. II

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. října 2003 s výjimkou ustanovení čl. I bod 1, které nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2004.

 

MUDr. Pavel B é m, v. r.

primátor hlavního města Prahy

 

 

Mgr. Rudolf  B l a ž e k , v. r.

náměstek primátora hl. m. Prahy