Rada hlavního města Prahy se usnesla dne 25. 3. 2003 vydat podle § 44 odst.2 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, a § 143 odst. 3 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 83/1998 Sb., zákona č. 151/2000 Sb. a zákona č. 320/2002 Sb., toto nařízení:

Čl. I

Vyhláška č. 26/1999 Sb. hl. m. Prahy, o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze, ve znění nařízení č. 7/2001 Sb. hl. m. Prahy a nařízení č. 26/2001 Sb. hl. m. Prahy, se mění takto:

1. Čl. 1 včetně nadpisu zní:

„Čl. 1

Předmět úpravy

Vyhláška stanoví základní požadavky na územně technické řešení staveb a zařízení a na účelové a stavebně technické řešení staveb a zařízení na území hlavního města Prahy, které ná­leží do působnosti Magistrátu hlavního města Prahy a úřadů městských částí, a dalších stavebních úřadů podle § 117, 118, 119, 120, 123 a 124 sta­vebního zákona.“.

 

2. V čl. 2 odstavec 1 zní:

„(1) Podle této vyhlášky se postupuje při zpracování a pořizování územně plánovací doku­mentace a územně plánovacích podkladů, při navrhování, umísťování, povolování nebo ohla­šování, provádění, kolaudaci, užívání a odstraňování staveb a zařízení a při výkonu státního stavebního dohledu, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak.“.

 

3. V čl. 4 se na konci odstavce 6 doplňuje věta „Umísťování dočasných staveb nesmí vyvolávat kácení stromů.“.

 

4. V čl. 4 odst. 16 se za slovo“zvláštních“ vkládá slovo „právních“.

 

5. V čl. 4 odstavec 22 zní:

„(22) Požadavky na omezení staveb a jiných činností v aktivních zónách záplavových územích stanoví zvláštní právní předpis7). V aktivní zóně záplavového území

a) musí být stavby, které souvisejí s vodním tokem, navrženy a umístěny tak, aby pod úrovní hladiny, podle které bylo stanoveno záplavové území, co nejméně bránily průtoku vody,

b)  musí být dálnice, silnice, místní komunikace I. třídy a dráhy s výjimkou vleček navrženy jako estakády s niveletou spodní hrany konstrukce přemostění nejméně 1 m nad úrovní hladiny, podle které bylo stanoveno záplavové území,

c)  nesmí místní komunikace II. - IV. třídy a účelové komunikace a vlečky vedoucí napříč záplavovým územím převyšovat úroveň okolního terénu,

d)  lze potrubní rozvody umísťovat jen pod terénem.“.

 

6. V čl. 4 se za odstavec 22 vkládá nový odstavec 23, který zní:

„(23) V záplavovém území7) mimo aktivní zónu

a)  nesmí být umístěny

1. stavby, v nichž se má pracovat s jaderným materiálem, sběrné dvory a zařízení pro likvidaci odpadu, hřbitovy a plochy pro pohřbívání zvířat, stavby pro živočišnou výrobu, skládky odpadu nebo jiného materi­álu, terénní úpravy zhoršující odtokové poměry,

2.  stavby pro školství, zdravotnictví, sociální péči, veterinární kliniky, podzemní garáže, stanice a nadzemní objekty metra, stavby civilní ochrany, stavby určené pro zaměstnávání osob s těžkým zdravotním postižením, stavby pro skladování potravin, dočasné stavby s výjimkou dočasných staveb zařízení staveniště pro stavby v tomto území povolené a časově omezené jejich dobou výstavby, čerpací stanice pohonných hmot, čistírny odpadních vod, a další stavby, které mohou ohrozit životní prostředí; zákaz se nevztahuje na stavby umísťované v souladu s funkčním využitím schváleného územního plánu hl. m. Prahy v záplavovém území chráněném po realizaci trvalých a zajištění mobilních protipovodňových opatření proti průtokům ve vodním toku, včetně realizace zařízení proti zaplavení odpadními a srážkovými vodami,

b) mohou být umístěny stavby pro bydlení a ubytování jen pokud úroveň podlaží s byty a ubytovacími prostory bude navržena nej­méně 1 m nad hladinou, podle které bylo záplavové území stanoveno; tento požadavek se neuplatní na území chráněném po realizaci trvalých a zajištění mobilních protipovodňových opatření proti průtokům ve vodním toku, včetně realizace zařízení proti zaplavení odpadními a srážkovými vodami,

c) musí být stavby transformačních, spínacích a výměníkových stanic, regulačních stanic plynu a telefonních ústředen umístěny tak, aby jejich provozní prostory byly nejméně 1 m nad hladinou, podle které bylo stanoveno záplavové území,

d) musí být stavby navrženy a umístěny tak, aby pod úrovní hladiny, podle které bylo sta­no­veno záplavové území, co nejméně bránily toku vody,

e) lze potrubní rozvody umísťovat jen pod terénem.“.

Dosavadní odstavec 23 se označuje jako odstavec 24.

 

7. V čl. 4 odst. 24 se za slovo“zvláštní“ vkládá slovo „právní“.

 

8. V čl. 4 poznámky pod čarou č. 3), 4), 5), 6) 7) a 7a) znějí:

----------------------------------------

„3) Např. zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní pro­středí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění někte­rých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

4)   Např. zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnosten­ském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších před­pisů, zákon č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zá­kon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 20/1987 Sb., o státní památ­kové péči, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zá­konů, ve znění pozděj­ších předpisů, zákon č. 458/2000 Sb., o podmín­kách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších před­pisů, zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů.

5)   Např. nařízení vlády č. 66/1971 Sb., o památkové rezervaci v hlavním městě Praze, nařízení vlády č. 127/1995 Sb., o prohlášení území ucelených částí vybraných měst a obcí s dochovanými soubory lidové architektury za pa­mátkové rezervace, vyhláška č. 15/1991 Sb. hl. m. Prahy, o prohlášení části území hlavního města Prahy za pa­mátkové zóny a o určení podmínek jejich ochrany, vyhláška č. 10/1993 Sb. hl. m. Prahy, o prohlášení části území hlavního města Prahy za památkové zóny a o určení podmínek jejich ochrany.

6)   § 139a zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 83/1998 Sb.

7)   Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

7a) Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozděj­ších předpisů, vyhláška č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva.“.

 

9. V čl. 6 odst. 1 se za větu první vkládá věta „Žumpy nelze zřizovat v aktivní zóně záplavového území.7)“ a dosavadní věta druhá a třetí se zrušují.

 

10. V čl. 6 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

„(2) Žumpy se nesmějí opatřovat odtokem, vodotěsnost jejich dna a stěn musí splňovat normové hodnoty, a musí být odvětrány. Pro zřízení a užívání žumpy musí být proka­zatelně zajištěno vypouštěcí místo do veřejné kanalizace, povolené k tomuto účelu.7b)“.

Dosavadní odstavce 2 až 5 se označují jako odstavce 3 až 6.

 

11. V čl. 6 se na konci odstavce 3 doplňuje věta „Malé čistírny nelze zřizovat v aktivní zóně záplavového území.7)“.

 

12. V čl. 6 poznámka pod čarou č. 7b) zní:

----------------------------------------------------

„7b) § 15 a 55 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon).“.

 

13. V čl. 7 odst. 2 se za slovo „zvláštním“ vkládá slovo „právním“ a za slovo „zvláštními“ se vkládá slovo „právními“.

 

14. V čl. 7 odst. 3 se za slovo „zvláštním“ vkládá slovo „právním“.

 

15. V čl. 7 poznámka pod čarou č. 9) zní:

----------------------------------------------------

„9) Např. zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů.“.

 

16. V čl. 8 odst. 5 se tečka na konci věty nahrazuje středníkem a doplňují se slova „přitom vzdálenost vnějšího okraje střech od této hranice nesmí být menší než 1 m.“.

 

17. V čl. 8 odst. 6 se věta druhá nahrazuje větou „V takovém případě nesmí být ve stěně na hranici žádné stavební otvory (např. okna, větrací otvory apod.), musí být za­mezeno stékání dešťových vod nebo spadu sněhu ze stavby na sousední nemovitost, a vnější hrany pochozí plo­chy rodin­ného domu (např. terasy, balkony, lodžie) podlaží ve výšce nejméně 2 m nad terénem přilehlým ke stěně domu a v podkroví musí být od této hranice vzdáleny nejméně 3 m.“.

 

18. V čl. 8 odstavec 9 zní:

„(9) Vzájemné odstupy a vzdálenosti se měří na nejkratší spojnici mezi vnějšími povrchy nad­zemních částí ob­vodových stěn a předsazených částí stavby (balkóny, arkýře, terasy, vstupy apod.), dále od hranic pozemků a okraje vozovky pozemní komunikace.“.

 

19. V čl. 9 poznámka pod čarou č. 12) zní:

---------------------------------------------------

„12)   Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změ­nách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.“.

 

20. V čl. 10 odst. 3 větě druhé se za slova „mohou být“ vkládají slova „v odůvodněných případech“.

 

21. V čl. 10 odstavec 6 zní:

„(6) Požadavky na počet a velikost stání pro vozidla osob s omezenou schopností pohybu a orientace stanoví zvláštní právní předpis.13)“.

 

 

22. V čl. 10 poznámka pod čarou č. 13) zní:

--------------------------------------------------------

„13) Vyhláška č. 369/2001 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb oso­bami s omezenou schopností pohybu a orien­tace.“.

 

23. V čl. 11 odst. 5 se slova „samostatnou domovní kanalizační přípojkou“ nahrazují slovy „samostatnými kanalizačními přípojkami“.

 

24. V čl. 11 odst. 7 se za slovo „prokazatelně“ vkládá slovo „celoročně“.

 

25. V čl. 11 se na konci odstavce 8 doplňují slova „a v záplavovém území vodotěsné na tlak vody 0,1 MPa“.

 

26. V čl. 12 odst. 3 se za slovo „zvláštní“ vkládá slovo „právní“.

 

27. V čl. 12 se doplňuje odstavec 6, který zní:

„(6) Oplocení nelze zřizovat v aktivní zóně záplavového území.7)“.

 

28. V čl. 13 odst. 4 se za slovo „zvláštních“ vkládá slovo „právních“.

 

29. V čl. 13 poznámky pod čarou č. 15) a 16) znějí:

--------------------------------------------------------------------------

„15) Např. zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících záko­nů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 17/1992 Sb., o život­ním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 502/2000 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, nařízení vlády č. 82/1999 Sb., kterým se stanoví ukazatele a hodnoty přípustného stupně znečištění vod, vyhláška č. 356/2002 Sb., kterou se stanoví seznam znečišťujících látek, obecné emisní limity, způsob předávání zpráv a infor­mací, zjišťování množství vypouštěných znečišťujících látek, tmavosti kouře, přípustné míry obtěžování zápachem a intenzity pachů, podmínky autorizace osob, požadavky na vedení provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší a podmínky jejich uplatňování­.

16)  Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.“.

 

30. V čl. 14 odst. 6 větě druhé se za slovo „zvláštního“ vkládá slovo „právního“.

 

31. V čl. 14 odst. 8 se za slovo „zvláštním“ vkládá slovo „právním“.

 

32. V čl. 16 odst. 1 písm. g) se slovo „zátopových“ nahrazuje slovem „záplavových“.

 

33. V čl. 16 odst. 6 se slovo „zátopovém“ nahrazuje slovem „záplavovém“ a slovo „zátopové“ se nahrazuje slovem „záplavové“.

 

34. V čl. 16 odst. 6 se na konci písmene a) čárka zrušuje a doplňují se slova „a umožňovaly plynulé obtékání,“.

 

35. V čl. 16 odst. 6 písm. b) se slovo „zátopové“ nahrazuje slovem „záplavové“.

 

36. V čl. 22 odst. 1 se za slovo „zvláštních“ vkládá slovo „právních“. 

 

37. V čl. 22 odst. 3 se za slovo „vody“ vkládají slova „v místě stavby“.

 

38. V čl. 22 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

„(4) Úroveň podlahy obytné místnosti staveb v záplavovém území musí být nejméně 1 m nad hladinou, podle které bylo záplavové území stano­veno, s výjimkou staveb v územích chráněných po realizaci trvalých a zajištění mobilních protipovodňových opatření proti průtokům ve vodním toku, včetně realizace zařízení proti zaplavení odpadními a srážkovými vodami.“.

Dosavadní odstavce 4 až 7 se označují jako odstavce 5 až 8.

39. V čl. 22 odst. 5 a odst. 8 se za slovo „zvláštní“ vkládá slovo „právní“.

 

40. V čl. 22 poznámky pod čarou č. 20) a 21) znějí:

--------------------------------------------------------------------------

„20) Např. nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, ve znění nařízení vlády č. 523/2002 Sb., vyhláška č. 107/2001 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, vyhláška č. 49/1993 Sb., o technických a věcných požadavcích na vybavení zdravotnických zařízení, ve znění pozdějších předpisů.

21)   Zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

        Vyhláška č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně.“.

 

41. V čl. 25 odst. 2 se za slovo „zvláštní“ vkládá slovo „právní“.

 

42. V čl. 25 odst. 4 větě druhé se za slovo „zvláštního“ vkládá slovo „právního“.

 

43. V čl. 26 odst. 3 se za slovo „zařízení,“ vkládají slova „regulační a výměníkové stanice,“ a slovo „zátopových“ se nahrazuje slovem „záplavových“.

 

44. V čl. 26 odst. 4 se za slovo „zvláštním“ vkládá slovo „právním“ a na konci odstavce se doplňuje věta „Požadavky na stavby z hlediska bezpečnosti práce a technických zařízení stanoví zvláštní právní předpis.24a)“.

Poznámka pod čarou č. 24a) zní:

----------------------------------------

„24a) Vyhláška č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví zá­kladní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů.“.

 

45. V čl. 27 odst. 1 se za slovo „zvláštním“ vkládá slovo „právním“.

 

46. V čl. 27 odst. 2 se za slovo „zvláštní“ vkládá slovo „právní“.

 

47. V čl. 29 odst. 5 se za slovo „zvláštním“ vkládá slovo „právním“.

 

48. V čl. 33 odst. 2 větě třetí se za slovo „zvláštního“ vkládá slovo „právního“.

 

49. V čl. 34 odst. 1 větě poslední se za slovo „zvláštního“ vkládá slovo „právního“.

 

50. V čl. 34 odst. 7 větě poslední se slovo „předpise26a)“ nahrazuje slovy „právním předpisu26)“.

Poznámka pod čarou č. 26) zní:

------------------------------------------------

„26) § 1 odst. 1 písm. b) až f) vyhlášky č. 369/2001 Sb., o obecných technických požadavcích za­bezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.“.

Poznámka pod čarou č. 26a) se zrušuje.

 

51. V čl. 34 odst. 8 se slovo „předpisem26)“ nahrazuje slovy „právním předpisem24a)“.

 

52. V čl. 34 odst. 12 se za slovo „zvláštního“ vkládá slovo „právního“.

 

53. V čl. 37 odst. 7 se za slovo „zvláštním“ vkládá slovo „právním“.

 

54. V čl. 39 odst. 1 větě druhé se za slova „zvláštní“ vkládá slovo „právní“.

 

55. V čl. 39 odst. 3 větě poslední se za slova „zvláštním“ vkládá slovo „právním“.

 

56. V čl. 39 odst. 4 větě první se za slova „zvláštním“ vkládá slovo „právním“ a na konci odstavce se doplňuje věta „Strojovny výtahů budov pro bydlení a občanského vyba­vení27a) v záplavových územích musí být navrženy nad hladinou, podle které bylo stanoveno záplavové území.“.

Poznámka pod čarou č. 27a) zní:

-----------------------------------------------

„27a) § 2 vyhlášky č. 369/2001 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb oso­bami s omezenou schopností pohybu a orientace.“.

 

57. V čl. 44 odstavec 5 zní:

„(5) Větrací potrubí vnitřní kanalizace nesmí být zaústěno do funkčních komínů a větracích průduchů, do in­stalačních šachet a půdních prostor a musí být vyvedeno nejméně 500 mm nad úroveň střeš­ního pláště.“.

 

58. V čl. 44 odstavec 8 zní:

„(8) V záplavovém území7) tam, kde je třeba území či budovy chránit proti zpět­nému vzdutí vody v kanalizační síti při povodni, a v ostatních územích, kde hrozí nebezpečí zpět­ného vzdutí vody v kanalizaci, musí být kanalizační přípojky popř. vnitřní kanalizace vyba­veny zařízením proti zpětnému toku.“.

 

59. V čl. 45 odst. 2 písmeno e) zní:

„e) dodávku elektrické energie pro zařízení, která musí zůstat funkční při mimořádných událostech29a), např. při požáru, povodni apod.,“.

Poznámka pod čarou č. 29a) zní:

----------------------------------------

„29a) Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů.“.

 

60. V čl. 48 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

„(3) Strojovny a otvory pro nasávání venkovního vzduchu vzduchotechnických zařízení budov v záplavovém území musí být umístěny nejméně 1 m nad hladinou, podle které bylo stanoveno záplavové území.“.

Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 4 a 5.

 

61. V čl. 50 odst. 6 větě první i větě druhé se za slovo „obytných“ vkládají slova „a pobytových“.

 

62. V čl. 50 odstavec 13 zní:

„(13) Zahrádkářské chaty v zahrádkových osadách nesmějí mít zastavěnou plochu větší než 18 m2 včetně teras, verand a vstupů. Smějí mít jedno nadzemní podlaží bez podkroví, se světlou výškou pobytové místnosti 2500 mm a mohou být podsklepeny při podezdívce max. 0,5 m nad terénem.“.

 

63. V čl. 51 se za odstavec 10 vkládá nový odstavec 11, který zní:

„(11) V záplavových územích musí být úroveň podlahy pobytové místnosti pro shromažďování osob nejméně 1 m nad hladinou, podle které bylo stanoveno záplavové území, pokud se nejedná o území chráněné po realizaci trvalých a zajištění mobilních protipovodňových opatření proti průtokům ve vodním toku, včetně realizace zařízení proti zaplavení odpadními a dešťovými vodami.“.

Dosavadní odstavce 11 až 13 se označují jako odstavce 12 až 14.

 

64. V čl. 52 odst. 7 se za slovo „zvláštního“ vkládá slovo „právního“.

 

65. V čl. 52 odst. 8 se za slovo „zvláštnímu“ vkládá slovo „právnímu“.

 

66. V čl. 52 se doplňuje odstavec 10, který zní:

„(10) V záplavových územích musí být úroveň podlahy prodejních prostorů nejméně 1 m nad hladinou, podle které bylo stanoveno záplavové území, pokud se nejedná o území chráněné po realizaci trvalých a zajištění mobilních protipovodňových opatření proti průtokům ve vodním toku, včetně realizace zařízení proti zaplavení odpadními a dešťovými vodami.“.

 

67. V čl. 53 se za odstavec 20 vkládá nový odstavec 21, který zní:

„(21) V záplavových územích musí být úroveň podlahy s ubytovacími prostory nejméně 1 m nad hladinou, podle které bylo stanoveno záplavové území, pokud se nejedná o území chráněné po realizaci trvalých a zajištění mobilních protipovodňových opatření proti průtokům ve vodním toku, včetně realizace zařízení proti zaplavení odpadními a dešťovými vodami.“.

Dosavadní odstavec 21 se označuje jako odstavec 22.

 

68. V čl. 54 odst. 1 se za slovo „zvláštního“ vkládá slovo „právního“.

 

69. V čl. 54 odst. 7 se za slovo „zvláštní“ vkládá slovo „právní“.

 

70. V čl. 55 odst. 13 se za slovo „zvláštní“ vkládá slovo „právní“.

 

71. V čl. 55 poznámky pod čarou č. 34) a 35) znějí:

-------------------------------------------------------------

„34) Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů

35)   Např. zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění pozdějších předpisů.“.

 

72. V čl. 56 odstavec 1 zní:

„(1) Výjezd z garáží musí být vzdálen od při­lehlého okraje jízdního pásu pozemní komuni­kace nejméně na délku největšího vozidla, které může být v garáži umístěno. Tento požadavek se neuplatní u staveb umísťovaných do proluk.“.

 

73. V čl. 57 odst. 1 se za slovo „zvláštního“ vkládá slovo „právního“.

 

74. V čl. 57 odst. 3 se za slovo „zvláštním“ vkládá slovo „právním“.

 

75. V čl. 58 se za slovo „zvláštním“ vkládá slovo „právním“.

 

76. V čl. 59 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

„(2) V záplavových územích musí být úroveň podlahy s prostory, v nichž se shromažďují žáci, nejméně 1 m nad hladinou, podle které bylo stanoveno záplavové území, pokud se nejedná o území chráněné po realizaci trvalých a zajištění mobilních protipovodňových opatření proti průtokům ve vodním toku, včetně realizace zařízení proti zaplavení odpadními a dešťovými vodami.“.

Dosavadní odstavce 2 až 15 se označují jako odstavce 3 až 16.

 

77. V čl. 59  odst. 16 se za slovo „zvláštního“ vkládá slovo „právního“.

 

78. V čl. 60 se doplňuje odstavec 9, který zní:

„(9) Stavby a zařízení pro informaci, reklamu a propagaci se nesmějí umísťovat v aktivní zóně záplavových území.7)“.

 

79. V čl. 61 odst. 7 se slova „křižování protipovodňových staveb“ nahrazují slovy „křížení staveb na ochranu proti povodním“.

 

80. V čl. 61 odst. 10 se za slovo „zvláštní“ vkládá slovo „právní“.

Poznámka pod čarou č. 40 zní:

--------------------------------------

40) Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích)­, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., vyhláška č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích).­“.

 

 

81. V čl. 63 prvním řádku tabulky se za slovo „c)“ vkládá čárka a slova „odst. 23 písm. c)“ a ve čtvrtém řádku tabulky se číslo „4“ nahrazuje číslem „5“.

 

 

82. V příloze č. 2 v řádku tabulky s funkcí „7. Obchod“ se doplňuje položka „7.8. autobazar“ s jednotkou „stání vozů nabízených k prodeji“ a údajem X „30 (min 2 stání)“.

 

83. V příloze č. 2 v řádku tabulky s funkcí „10. Sport bez diváků, rekreace“ se doplňuje položka „10.12. zahrádková osada“ s jednotkou „dílec (jednotlivá zahrádka)“ a údajem X „3“.

 

84. V příloze č. 2 na konci poznámky pod tabulkou se doplňují slova „nebo koeficienty odvozené z rozboru potřeb stavby“.

 

Čl. II

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. května 2003.

 

MUDr. Pavel B é m ,  v. r.

primátor hl. m. Prahy

 

Mgr. Rudolf B l a ž e k , v. r.

náměstek primátora hl. m. Prahy