Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne 23. 1. 2003 vydat podle § 17 odst. 3 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, tuto obecně závaznou vyhlášku:

                                                                               Čl. I.

        Obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 15/2001 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 18/2001 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 19/2001 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 21/2001 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 22/2001 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 28/2001 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 29/2001 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 1/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 3/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 5/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 8/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 9/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 11/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 12/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 13/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 16/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 23/2002 Sb. hl. m. Prahy,  obecně závazné vyhlášky č. 26/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 27/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 28/2002 Sb. hl. m. Prahy,  obecně závazné vyhlášky č. 29/2002 Sb. hl. m.  Prahy a obecně závazné vyhlášky č.1/2003 Sb. hl.m. Prahy,  se mění takto:

 

1. V příloze č. 2 se položka č. 71 zrušuje.

Dosavadní položky č. 72 až 82 se označují jako položky č. 71 až 81.

 

2. V příloze č. 2 se za položku č. 78 vkládá nová položka č. 79, která zní:

 

Pol.

Předpis

§

Předmět působnosti

79.

zákon č. 117/2001 Sb.

3

možnost konat veřejné sbírky jako obec

 

Dosavadní položky č. 79 až 81 se označují jako položky č. 80 až 82.

 

3. V příloze č. 3 se v části A za položku č. 10 vkládá nová položka č. 11, která zní:

 

Pol.

Předpis

§

Předmět působnosti

11.

zákon č. 565/1990 Sb.

14 odst. 3

řízení o místních poplatcích v rozsahu stanoveném vyhláškami o místních poplatcích

 

Dosavadní položky č. 11 až 112 se označují jako položky č. 12 až 113.

 

 

4. V příloze č. 7 části A se v části Praha 4 na konci doplňuje tento výčet:

 

 „Michle

  objekt technické vybavenosti bez č.pop. na parc.č. 310/19

  Krč                        3142/5                        171

  Krč                        3142/6                        816

  Krč                        3145/5                        239

  Krč                        3145/6                        273

  Krč                        3145/7                        3

  Krč                        3145/8                        80

  Krč                        3145/9                        274

  Krč                        3146/5                        146

  Krč                        3147/3                        288

  včetně staveb bez č.pop., terénních a sadových úprav

  Podolí            211                        144

  Podolí            208/12                        6

  včetně terénních úprav“

                       

5. V příloze č. 7 části A  se v části Praha 5 na konci doplňuje tento výčet:

 

 „Košíře                        1935/88                        461

   Košíře                        1935/89                        453

   Košíře                        1935/93                        463

   Košíře                        1935/95                        451                 

   Smíchov                        954/2                        200

   Smíchov                        954/5                        68

   Smíchov                        954/6                        45

   včetně staveb bez č.pop., terénních a sadových úprav

   Smíchov                        205/1                        1294

   včetně terénních úprav“

 

6. V příloze č. 7 části A se v části  Praha 6  na konci doplňuje tento výčet:

 

„Veleslavín                        180/1                        840

  Veleslavín                        180/6                        639

  včetně stavby bez č.pop.,terénních a sadových úprav a drobné architektury“

 

7. V příloze č. 7 části A se v části  Praha 10 na konci doplňuje tento výčet:

 

„Vršovice

  objekt občanské vybavenosti bez čísla popisného na pozemcích parc.č. 5/2, 16, 17 v k.ú.

  Vršovice

  Vršovice

   objekt občanské vybavenosti bez čísla popisného na pozemcích parc.č. 5/3, 13 v k.ú.

   Vršovice

   Vršovice                        13                        27

   Vršovice                        16                        70

   Vršovice                        17                        20

   Vršovice                        2472/3                        9020

   Vršovice                        889/1                        8737

    včetně terénních a sadových úprav, drobné architektury“

 

8. V příloze č. 7 části A se za části Praha - Vinoř doplňuje nová část Praha - Zbraslav, která

    včetně nadpisu zní:

 

  „Praha - Zbraslav

    Zbraslav                        1523/1                        2061

    Zbraslav                        1523/2                        763

    včetně staveb bez č.pop. a terénních úprav“

 

9. V příloze č. 7 části A se v části věci svěřené z vlastnictví  hlavního města Prahy - kašny,

    veřejné plastiky, pamětní desky a veřejné studny na konci doplňuje tento výčet:

 

  „veřejná studna                   Praha 3                 Žižkov                    2687

    veřejná studna                   Praha 3                 Žižkov                    487/1

    veřejná studna                   Praha 3                        Žižkov                    3090

    veřejná studna                   Praha 3                        Žižkov                    4419

    veřejná studna                   Praha 3                        Žižkov                    3107

    veřejná studna                   Praha 3                        Žižkov                    1016

    veřejná studna                   Praha 3                        Žižkov                    3539/1

    veřejná studna                   Praha 3                        Žižkov                    4411

    veřejná studna                   Praha 3                        Žižkov                    2940/1

    veřejná studna                   Praha 3                        Vinohrady              4273

    Daniel Adam z 

    Veleslavína        Praha 6                    Veleslavín                   180/6“

 10. V příloze č. 7 části B se v části Praha 4 na konci doplňuje tento výčet:

  „Krč                        1246                        8521                        350

    včetně terénních úprav“

 11.  V příloze č. 7 části B se v části Praha 9 na konci doplňuje tento výčet:

 „Hrdlořezy                        43                                  1727                       300

   Střížkov                        846                                5389                       373

  včetně terénních úprav“

 12. V příloze č. 7 části B se v části Praha 11 na konci doplňuje tento výčet:

 „Chodov                                                                                                         252.261,40

  stavba výdechu vzduchotechniky odbočky kolektoru na parc.č. 397/105 v pořizovací

  hodnotě 252.261,40 Kč“

 13. V příloze č. 7 části B  se v části Praha 12 na konci doplňuje tento výčet:

„Modřany                        4359/18                        1397                        3114

  Modřany                        385                        118                        1478

  Modřany                        386/1                        359                 

  Modřany                        386/2                        203

  Modřany                        386/3                        12

včetně stavby bez č.pop.,  terénních a sadových úprav“

 14. V příloze č. 7 části B se v části Praha - Šeberov na konci doplňuje tento výčet: 

„Šeberov                 stavby veřejného osvětlení v pořizovací hodnotě celkem                        3,632.515,- Kč“

 

Čl. II 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. března 2003.

 

MUDr. Pavel B é m, v. r.

primátor hl. m. Prahy

 

Mgr. Rudolf B l a ž e k,  v .r.

náměstek primátora hl. m. Prahy