Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne 26. 6. 2003 vydat podle § 17 odst. 3 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

Čl. I

 

      Obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl.m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 15/2001 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č.18/2001 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 19/2001 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 21/2001 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 22/2001 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 28/2001 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 29/2001 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 1/2002 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 3/2002 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 5/2002 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 8/2002 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 9/2002 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 11/2002 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 12/2002 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 13/2002 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 16/2002 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 23/2002 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 26/2002 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 27/2002 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 28/2002 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 29/2002 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 1/2003 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 2/2003 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 3/2003 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 9/2003 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 10/2003 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 13/2003 Sb. hl.m. Prahy, se mění takto:

 

1.  V příloze č. 7 části B, se v části Praha 6 na konci doplňuje tento výčet:

„Břevnov                              3760                        541

  Liboc                                   1131/1                    4447

  Liboc                                   1131/2                    239

  Liboc                                   1132/1                    2208

  Liboc                                   1132/2                    32

  Liboc                                   1133/2                    2030

  Liboc                                   1133/4                    114

  Liboc                                   1133/5                    17

  Liboc                                   1333/2                    3713

  Liboc                                   1333/7                    92

  Liboc                                   1287                        417

  Liboc                                   1288                        206

  Liboc                                   1333/1                    4656

  Liboc                                   1333/3                    20

  Liboc                                   1334                        31

  Liboc                                   1337/2                    1509

  Liboc                                   1338                        124

  Liboc                                   1339                        4751

  Liboc                                   1341                        459

  Liboc                                   1442                        4568

včetně staveb bez č.pop., terénních a sadových úprav a drobné architektury“

 

 

 

2.  V příloze č. 7 části B, se za část Praha 17 vkládá nová část Praha - Slivenec, která včetně nadpisu zní:

 

 

„Praha - Slivenec

 

  vodovodní řad Holyně  (1, 2. a 3. stavba)  v k.ú. Holyně,  vodovodní řad  v oblasti  Přídol II (rozšíření),  v ulici

  Granátová a v oblasti Homolka v k.ú. Slivenec v celkové pořizovací hodnotě 16,087.715,- Kč“

 

 

Čl. II

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. srpna 2003.

 

 

MUDr. Pavel  B é m , v. r.

 primátor hl.m. Prahy

 

 

 

 

Mgr. Rudolf  B l a ž e k , v. r.

náměstek primátora hl.m. Prahy