Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne 18. 12. 2003 vydat podle § 44 odst. 3 písm. d) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, a § 17a odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 275/2002 Sb., tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

 

Čl. I

 

Obecně závazná vyhláška č. 20/2002 Sb. hl. m. Prahy, kterou se stanoví poplatek za komunální odpad, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 20/2003 Sb. hl. m. Prahy, se mění takto:

 

 

1. V příloze č. 1 tabulka zní:

Objem sběrné                          

Frekvence obsluhy sběrných nádob

 

   nádoby

 (v litrech)

1 x 14 dní

1 x týdně

2 x týdně

3 x týdně

4 x týdně

5 x týdně

6 x týdně

70

 

 

 

 

 

 

 

80

 

 

 

 

 

 

 

110

 

 

 

 

 

 

 

120

 

 

 

 

 

 

 

240

 

 

 

 

 

 

 

360

 

 

 

 

 

 

 

660

 

 

 

 

 

 

 

1100

 

 

 

 

 

 

 

„.

 

 

2. Příloha č. 2  zní:

Poplatek v Kč za měsíc

Objem sběrné                          

Frekvence obsluhy sběrných nádob

 

   nádoby

 (v litrech)

1 x 14 dní

1 x týdně

2 x týdně

3 x týdně

4 x týdně

5 x týdně

6 x týdně

70

75

135

253

370

488

606

724

80

76

135

250

371

514

606

724

110

91

163

307

451

594

732

884

120

90

163

294

444

598

706

841

240

144

267

516

730

969

1131

1402

360

206

375

697

1017

1352

1680

2007

660

375

676

1280

1883

2487

3090

3694

1100

522

941

1761

2598

3426

4004

5049

„.

 

Čl. II

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2004.

 

 

 

 

MUDr. Pavel B é m ,  v. r.

primátor hlavního města Prahy

 

 

 

 

 

Mgr. Rudolf B l a ž e k , v. r.

náměstek primátora hlavního města Prahy