Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne 27. 11. 2003 vydat podle § 44 odst. 3 písm. d) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, a § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., tuto obecně závaznou vyhlášku :

 

§ 1

Obsah vyhlášky

Touto vyhláškou se na území hlavního města Prahy zavádí místní poplatek za užívání veřejného prostranství (dále jen „poplatek“), stanoví konkrétní  sazby  poplatku, ohlašovací povinnost, splatnost, osvobození a úlevy od poplatku, příslušnost k řízení o poplatku  a určují  místa, která  v hlavním městě Praze podléhají poplatku.

 

         § 2

          Sazby poplatku

 

(1) Sazby poplatku za každý i započatý m2  a  každý i  započatý den

a) za umístění stavebního zařízení pro provádění staveb a jejich změn a

    pro  skládky materiálů  atd........................................ ....................................Kč   10,--,

za umístění stavebního zařízení u havárií inženýrských sítí, zejména energetických, telekomunikačních,  tepelných  a  jiných  vedení a pro skládky materiálů atd.  .................................................................................................................... ...Kč   3,--,

      

b)  za umístění reklamních zařízení........................................................... ......Kč   100,--,

c) za umístění  zařízení sloužících pro poskytování prodeje (včetně restauračních  zahrádek sloužících k občerstvení, a to i samostatně umístěných)

1.  mimo tržiště ................  .......................................................…........Kč 100,--,

2.  na tržišti ......................................................................................….Kč   10,--,

d)  za umístění zařízení lunaparků a jiných obdobných atrakcí ...................... Kč   50,--,

e)  za umístění zařízení cirkusů ........................................................................Kč   10,--,

f)  za umístění zařízení sloužících pro poskytování služeb  ..............................Kč    5,--,

g)  pro potřeby tvorby filmových a televizních děl   .........................................Kč  10,--,

h)  za umístění skládek ......................................................................................Kč  10,--,

i)   pro kulturní akce .................................................................................. .......Kč    4,-- ,

j)    pro sportovní akce ........................................................................................Kč   2,-- ,

k)   za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro motorová  vozidla ......... ......Kč  10,--,

 l)  za provádění výkopových prací ....................................................................Kč  10,--,

 m) za umístění dočasných staveb

         sloužících pro poskytování prodeje a služeb  ...........................................Kč  10,--,

  n) pro reklamní akce .........................................................................................Kč 10,--.

 

(2) Podle sazby poplatku uvedené v odstavci 1 se  poplatek vybere  pouze v   případě, že příloha č. 1 k této vyhlášce nestanoví pro  území jednotlivých městských částí jinak.

 

         § 3

Ohlašovací povinnost

 

(1) Poplatník je povinen ohlásit písemně správci poplatku užívání veřejného prostranství nejméně 7 dní před jeho započetím. V případě krátkodobého užívání veřejného prostranství (do 6 dnů) je nutno splnit tuto povinnost l den předem. V případě havárií je ohlašovací povinnost nutno splnit do 3 dnů od prvního dne záboru veřejného prostranství souvisejícího s pracemi na odstranění havárie.

 

(2) Při plnění své ohlašovací povinnosti je poplatník povinen sdělit své plné jméno nebo název, bydliště, místo podnikání nebo sídlo, rodné číslo, identifikační číslo organizace, jakož i údaje osvědčující povolení nebo oprávnění k podnikatelské nebo jiné samostatné výdělečné činnosti. Jde-li o právnickou osobu nebo fyzickou osobu, která je podnikatelským subjektem, též čísla účtů u bank, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti. Současně je poplatník povinen sdělit rozsah (v m2), dobu (tj. první a poslední den)  a způsob užívání veřejného prostranství.1)

 

            § 4

            Splatnost

 

(1)  Poplatek je splatný v den, kdy bylo započato s užíváním veřejného prostranství.

(2) Při užívání veřejného prostranství po dobu delší než 30 dnů je poplatek splatný ve  stejných splátkách tak, že  první splátka je splatná v den, kdy bylo s užíváním veřejného prostranství započato a další splátky vždy ke každému třicátému dni užívání tak, aby celá částka poplatku byla zaplacena ke dni poslední splátky.

(3) V případě havárie je poplatek splatný do 15 dnů od prvního dne záboru veřejného prostranství souvisejícího s pracemi na odstranění havárie.

 

    § 5

  Osvobození a úlevy

 

Poplatek  se vedle osvobození vyplývajícího ze zákona neplatí za

a) vyhrazení trvalého parkovacího místa

          1.Technické správě komunikací hlavního města Prahy v případech, kdy je takové místo   provozováno pro stání vozidel „TAXI“,

2. vozům rychlé lékařské pomoci, Policie České republiky, Městské policie hlavního města Prahy, úřadů městských částí v Praze a Magistrátu hlavního města Prahy, zastupitelských úřadů v České republice v případě reciprocity s příslušným státem,

 

b) umístění objektů a zařízení vybudovaných podle smlouvy, v níž se hlavní město Praha      zavázalo, že tyto objekty a zařízení nebudou zatěžovány místními poplatky,

c) užívání veřejného prostranství v případech, kdy toto prostranství použije pro vlastní potřeby jeho vlastník,

d) umístění  stavebního  zařízení  dle § 2 odst. 1 písm. a) a provádění výkopových prací dle § 2 odst. 1 písm. l) v případě

1. staveb hrazených z rozpočtu hlavního města Prahy a  městských částí,

          2. staveb, jejichž  realizací jsou udržovány, opravovány, rekonstruovány nebo nově  budovány stavby dráhy speciální (metro), dráhy tramvajové a dráhy celostátní nebo regionální s převažujícím podílem městské a příměstské dopravy osob na území hlavního města Prahy,

e) umístění stavebního zařízení u havárií inženýrských sítí dle § 2 odst.1 písm.a) a provádění výkopových prací dle § 2 odst. 1 písm. l), které nepřesáhne 3 dny.

 

§ 6

Určení míst, která  v hlavním městě Praze podléhají poplatku

Poplatku v hlavním městě Praze podléhají v příloze č. 2 k této vyhlášce uvedená náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení.

 

         § 7

Řízení o poplatku

(1) Řízení o poplatku vykonávají příslušné městské části2), v jejichž území leží veřejné prostranství. Jde-li o veřejné prostranství, kde působnost silničního správního úřadu vykonává hlavní město Praha, vykonává řízení o poplatku hlavní město Praha.

(2) Je-li užívané veřejné prostranství na území  několika městských částí, provádí řízení o   poplatku ta městská část, v jejímž území leží větší část.

 

 

 

§ 8

      Zrušovací ustanovení

Zrušují se

1. Vyhláška  č. 5/1991 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.

2. Čl. II vyhlášky č. 13/1991 Sb.hl.m.Prahy, kterou se mění a doplňují vyhlášky o místních poplatcích č. 4, 5, 6, 7, 8/91.

3. Čl. II vyhlášky  č. 25/1991 Sb. hl.m. Prahy, kterou se mění a doplňují vyhlášky o místních poplatcích.

4. Čl. II vyhlášky č. 16/1993 Sb. hl. m. Prahy, kterou se mění a doplňují vyhlášky hlavního města Prahy o místních poplatcích a kterou se zrušuje vyhláška hlavního města Prahy č. 8/1991 Sb. hl. m. Prahy, o dislokačním poplatku, ve znění vyhlášky hlavního města Prahy č. 13/1991 Sb. hl. m. Prahy a vyhlášky hlavního města Prahy č. 25/1991 Sb. hl. m. Prahy.

5. Čl. I vyhlášky  č. 35/1994 Sb. hl. m., kterou se mění a doplňují vyhlášky o místních poplatcích.

6. Vyhláška č. 5/1999 Sb. hl.m. Prahy, kterou se mění a doplňuje vyhláška hlavního města Prahy č. 5/1991 Sb. hl. m.  Prahy, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, ve znění pozdějších předpisů.

7. Vyhláška č. 27/1999 Sb. hl.m. Prahy, kterou se mění a doplňuje vyhláška hlavního města Prahy č. 5/1991 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, ve znění pozdějších předpisů.

8. Obecně závazná vyhláška č. 14/2003 Sb. hl.m. Prahy, kterou se mění vyhláška č. 5/1991 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, ve znění pozdějších předpisů.

§ 9

  Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem  1. ledna 2004.

 

MUDr. Pavel B é m , v. r.

primátor hl. m. Prahy

 

Mgr. Rudolf B l a ž e k , v. r.

náměstek primátora hl. m. Prahy

 

____________________________________

l) § 33 odst. 15 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění zákona č. 255/1994 Sb.

2) Položka č. 11 přílohy  č. 3 části A obecně závazné vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy,   kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 2/2003 Sb. hl. m. Prahy.