Čl. 1

Základní ustanovení

(1) Tato vyhláška upravuje v zájmu stálého zlepšování životního prostředí zajišťování čistoty veřejných prostranství a objektů na území hlavního města Prahy.
(2) Za veřejná prostranství se pro účely této vyhlášky považují všechna místa, která slouží veřejnému užívání, zejména vozovky, chodníky, nábřeží, mosty, průchody, podchody, nadchody, veřejná zeleň apod. To platí stejně pro stánky, kiosky a podobná zařízení umístěná na veřejných prostranstvích.


Čl. 2

Zákaz znečišťování veřejného prostranství


Zakazuje se jakékoliv znečišťování veřejného prostranství, zejména

a) ukládání stavebnin a stavebního odpadu bez povolení,
b) znečišťování odpadními vodami, popř. jinými obdobnými tekutinami, je však povoleno umývání povrchu karoserií osobních automobilů čistou vodou; znečištění tím způsobené musí neprodleně odstranit ten, kdo je způsobil,
c) plivání nebo odhazování nedopalků cigaret a jiných zbytků či obalového materiálu,
d) odhazování, odkládání nebo skládkování smetí a jiných odpadků či věcí,
e) znečišťování krmením ptactva,
f) umísťování plakátů, nabídek, inzerátů apod. mimo plakátovací tabule.


Čl. 3

Udržování čistoty při užívání veřejného prostranství


(1) Každý je povinen užívat veřejné prostranství způsobem a v rozsahu odpovídajícím jeho určení.
(2) Ten, komu bylo povoleno zvláštní užívání veřejného prostranství, je po jeho skončení povinen neprodleně uvést veřejné prostranství do původního stavu, zejména provést jeho očištění.

(3) Nakládání a skládání věcí na veřejném prostranství je dovoleno jen tehdy, nelze-li je bez zvláštních obtíží provést mimo veřejné prostranství (ve dvoře, v průjezdě, uvnitř nemovitosti apod.), přičemž
a) naložení nebo složení věcí musí být provedeno co nejrychleji, náklad bez průtahů z veřejného prostranství odstraněn a veřejné prostranství v případě znečištění neprodleně očištěno;
b) při nakládání a skládání věcí musí být zajištěna sjízdnost a schůdnost veřejného prostranství;
c) věci určené k naložení, včetně starých nepotřebných věcí (starý nábytek, slamníky apod.), sutě stavebnin, stavebního odpadu a jiných podobných odpadů; tyto věci lze na veřejné prostranství mimo vozovku a zastávku městské hromadné a veřejné dopravy připravit pouze v určený nebo sjednaný den odvozu;
d) sypké materiály na veřejném prostranství musí být zajištěny tak, aby nemohly být roznášeny větrem, vodou nebo jinak.


Čl. 4

Čištění veřejného prostranství


Čištění veřejného prostranství zajišťuje organizace a osoby odpovědné podle ustanovení čl. 7 odst. 1, 2 a 3. Přitom jsou zejména povinny zabezpečovat pravidelné i mimořádné čištění podle potřeby a odklizovat smetky a odpad nebo sníh pouze na určená místa. Odklizování smetků a odpadu do kanalizačních vpustí nebo spalování na veřejném prostranství není přípustné.


Č. 5

Čištění chodníků


(1) Chodníkem se pro potřeby této vyhlášky rozumí součást pozemní komunikace 1a) určená pro chodce, oddělená od vozovky výškově či vyznačená jiným způsobem.

2) Vlastník (správce) nemovitosti hraničící se silnicí nebo místní komunikací v zastavěné části města je povinen zajistit, aby přilehlý chodník byl řádně a včas čištěn. Dále je povinen umístit a udržovat u vchodu do objektu na dobře viditelném místě oznámení s uvedením jména a adresy osoby odpovědné za čištění chodníku. U nezastavěných pozemků plní tuto povinnost oznámením příslušnému národnímu výboru.

(3) Povinnost zajišťovat čistotu chodníků
a) se vztahuje na celou šíři chodníku (a to bez ohledu na jeho povrchovou úpravu včetně případného pruhu silniční zeleně), která slouží výhradně chůzi nebo současně jako zastávka veřejné dopravy;
b) se nevztahuje na případy, kdy zastávka je oddělena zábradlím a tato část chodníku slouží jen pro účely nástupu a výstupu do prostředků městské hromadné nebo veřejné dopravy.

(4) Příslušný národní výbor může v odůvodněných případech povolit čištění chodníku pouze v šíři nezbytně nutné. Je-li na chodníku povoleno stání vozidel vyznačené příslušnou dopravní značkou 1), platí povinnost čistit chodník jen v šíři vyhrazené pro chodce.

(5) Čištěním chodníku se rozumí zabezpečování jeho schůdnosti neprodleným odstraňováním závad, pokud tyto závady vznikly znečištěním, náledím nebo sněhem. Provádí se zametáním s kropením, umýváním, odstraňováním bláta, odpadů a jiných nečistot, odklizováním sněhu a posypáváním náledí zdrsňujícími hmotami; není dovoleno používat sůl, škváru a popel.

(6) Čištění chodníku musí být ukončeno do 7 hod. ranní, pokud v některých případech není stanoveno jinak 2); podle potřeby, zejména v zimním období při spadu sněhu a námrazách, musí být čištění prováděno opětovně.

(7) Smetky a sníh z chodníků je zakázáno shrnovat do vozovky, přičemž
a) smetky se musí ukládat do sběrných nádob na domovní odpadky,
b) sníh se ponechá v hromadách na okraji chodníku při vozovce, přičemž nesmí být ztížena jeho nakládka přihrnutím ke stromům nebo sloupům apod., zataraseny přechod přes komunikace, příchody a vjezdy do budov a přístupy k poduličním zařízením,
c) v místech a na chodnících používaných jako nástupní (výstupní) prostory městské hromadné dopravy je zakázáno provádět kupkování sněhu způsobem, který by znemožnil výstup i nástup do hromadných dopravních prostředků.


Čl. 6

Čištění průchodů


Pro čištění průchodů platí přiměřeně ustanovení čl. 5.


Čl. 7

Odpovědnost za zabezpečování čistoty veřejného prostranství


(1) Každý je povinen neprodleně odstranit znečištění veřejného prostranství, které způsobil.

(2) Za zabezpečování čistoty veřejného prostranství odpovídá vlastník (správce) tohoto prostranství, pokud bylo povoleno zvláštní užívání tohoto prostranství, odpovídá jeho uživatel. 3)

(3) Za zabezpečování čistoty chodníků v zastavěné části města odpovídá vlastník (správce) přilehlé nemovitosti.

(4) Za znečištění způsobené uživatelem bytu nebo nebytového prostoru nebo vzniklé v souvislosti s provozem v nebytovém prostoru odpovídá tento uživatel. Ustanovení domovního řádu 4) zůstává tím nedotčeno.

(5) Zastávky městské hromadné dopravy, stánky, kiosky, veřejné plovárny, koupaliště a obdobná zařízení musí jejich provozovatel opatřit dostatečným množstvím odpadkových košů, které musí udržovat v řádném stavu, zabezpečovat jejich pravidelné vyprazdňování a zajišťovat čistotu v jejich bezprostřední blízkosti. Na veřejných prostranstvích mimo prostor chodníku učiní tak jejich správce.

(6) Ten, kdo je odpovědný za udržování čistoty veřejného prostranství může čištění svěřit jinému; tím se však nezbavuje odpovědnosti za udržování čistoty.


Čl. 8

Zajišťování sjízdnosti (schůdnosti) vozovek v zimním období


(1) K zajištění sjízdnosti (schůdnosti) vozovek v zimním období je povinna příslušná organizace zejména
a) odstraňovat sníh mechanickým nebo ručním způsobem,
b) posypávat povrch zdrsňujícími hmotami, případně použitím chemických prostředků,
c) odklízet sníh složený v hromadách na okraji chodníku při vozovce.

(2) Přednostně se zajišťuje sjízdnost hlavních silničních tahů a křižovatek, především s provozem městské hromadné dopravy a schůdnost vybraných nejdůležitějších přechodů pro pěší, zejména v místech s velkou frekvencí. Napadne-li sníh v noci, musí být schůdnost přechodů zajištěna do 7 hod. ranní, pokud v některých případech není stanoveno jinak 5). Při trvalém sněžení musí být podle potřeby provedeno čištění a posyp i několikrát denně.

(3) Při sněhových kalamitách jsou povinny všechny organizace, které mají sídlo na území hlavního města Prahy, na žádost národního výboru, v jehož obvodu má organizace sídlo a podle jeho pokynů odklízet a odvážet sníh z komunikací určených národním výborem.


Čl. 9

Zajišťování schůdnosti cest ve veřejné zeleni v zimním období


(1) Ve veřejné zeleni se zajišťuje především schůdnost cest frekventovaných nebo vyhlídkových a hlavních přístupů k nim; není dovoleno používat chemických posypů.

(2) Příslušný národní výbor stanoví na základě návrhu správce zeleně, které cesty mohou být uzavřeny při napadnutí sněhu a vzniku náledí. Uzavření cesty musí být označeno na začátku i na konci tabulkami.


Čl. 9a)

Zajišťování čistoty vnějšího vzhledu obchodních a provozních zařízení


Uživatelé (vlastníci) obchodních a provozních zařízení jsou povinni zajišťovat čistotu výkladních skříní, vstupních dveří a provozního označení.


Čl. 10

Sankce


Porušení povinností stanovených touto vyhláškou, které je přestupkem, se projednává podle obecných předpisů 6).


Čl. 11

Závěrečná ustanovení


(1) Zrušuje se
a) vyhláška č. 8/1963 Sb. NVP, o čistotě v hlavním městě Praze,
b) vyhláška č. 3/1970 Sb. NVP, o odklízení sněhu na území hlavního města Prahy.

(3) Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. března 1981. Vyhláška č. 2/1982 Sb. NVP, kterou se doplňuje vyhláška č. 8/1980 Sb. NVP nabyla účinnosti dnem 1. října 1982, vyhláška č. 1/1985 Sb. NVP nabyla účinnosti dnem 1. dubna 1985.

1) Dopravní značky D 13a), D 13b), D 13c), D 13d), V 10b), V 10c), podle přílohy k vyhlášce č. 100/1975 Sb., o pravidlech silničního provozu, ve znění pozdějších předpisů.
1a) §§ 4, 4a), 4b) zákona č. 135/1961 Sb., o pozemních komunikacích (silniční zákon) ve znění zákona č. 27/1984 Sb. (úplné znění vyhlášeno pod. č. 55/1984 Sb.)

2) Čl. 7 vyhlášky ONV v Praze 1 č. 2/1980 Sb. NVP, o úpravě provozu v prostoru Václavského náměstí a jeho okolí.
3) Viz příloha k této vyhlášce.
4) Čl. 15 odst. 6 vyhlášky č. 1/1974 Sb. NVP, kterou se vydává domovní řád.
5) Čl. 7 vyhlášky ONV v Praze 1 č. 2/1980 Sb. NVP, o úpravě provozu v prostoru Václavského náměstí a jeho okolí.
6) Zákon č. 60/1961 Sb. o úkolech národních výborů při zajišťování socialistického pořádku. Vyhláška č. 61/1961 Sb., o blokovém řízení.


Primátor hlavního města Prahy
Ing. František Š t a f a v. r.

Tajemník Národního výboru hlavního města Prahy
Jaroslav B l a ž í č e k v. r.