Vyhláška HMP - č. 5/1985 Příloha

k vyhlášce Národního výboru hlavního města Prahy, o čistotě v hlavním městě
Praze.

Za čistotu veřejných prostranství podle ustanovení čl. 7 vyhlášky
odpovídají vlastníci (správci) popř. uživatelé v tomto rozsahu:

Dopravní podniky hlavního města Prahy, koncern:

odpovídají za čistotu pozemních komunikací včetně jejich součástí (zejména
částí chodníků vyhrazených pro stání vozidel), kolejových pásů městské
hromadné dopravy zvláštních i v úrovni vozovek, nástupních ostrůvků, čekáren
a konečných zastávek městské hromadné dopravy, metra, světelných
signalizačních zařízení, vyprazdňování odpadkových košů umístěných na
komunikacích a odvoz odpadků.

Československá státní automobilová doprava, n. p.:

odpovídá za čistotu autobusových nádraží, čekáren, přístřešků a nástupních
ostrůvků autobusové dopravy, které jsou v jeho správě.

Pražská kanalizace a vodní toky, podnik hlavního města Prahy:

odpovídá za čistotu veřejných záchodů a příchodů k nim, vodních toků a
jejich břehů (kromě Vltavy a Berounky), vodních nádrží, rybníků,
sedimentačních a retenčních nádrží, okolí čistíren odpadních vod, kanalizace
a uličních i jiných vpustí.

Správci veřejných plováren a koupališť:

odpovídají za čistotu jimi spravovaných veřejných plováren a koupališť.

Povodí Vltavy, podnik pro provoz a využití vodních toků:

odpovídá za čistotu Vltavy a Berounky a jejich břehů.

    Elektropodnik hlavního města Prahy:

odpovídá za čistotu zařízení pro veřejné osvětlení, která spravuje.

    Sady, lesy a zahradnictví, podnik hlavního města Prahy:

odpovídá za čistotu veřejné zeleně, kterou spravuje.


Přehled souvisejících předpisů

n    Vyhláška č. 100/1975 Sb., o pravidlech silničního provozu, ve znění
pozdějších předpisů.
n    Zákon č. 135/1961 Sb., o pozemních komunikacích (silniční zákon) ve
znění zákona č. 27/1984 Sb. (úplné znění vyhlášeno pod č. 55/1984 Sb.)
n    Vyhláška č. 35/1984 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních
komunikacích (silniční zákon).
n    Vyhl. č. 60/1961 Sb., o úkolech národních výborů při zajišťování
socialistického pořádku.
n    Vyhláška č.61/1961 Sb., o blokovém řízení.
n    Vyhláška č. 3/1972 Sb. NVP, o zvláštním užívání místních komunikací
na území hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů.
n    Vyhláška ONV v Praze 1 č. 2/1980 Sb. NVP, o úpravě provozu v
prostoru Václavského náměstí a jeho okolí.
n    Vyhláška č. 4/1978 Sb. NVP, o shromažďování, odvozu, odstraňování a
využívání pevného městského odpadu.
n    Vyhláška č. 5/1979 Sb. NVP, o obecných technických požadavcích na
výstavbu.
n    Vyhláška č. 1/1974 Sb. NVP, kterou se vydává domovní řád.
n    Zákon č. 68/1979 Sb., o silniční dopravě a vnitrostátním
zasilatelství.