Rada hlavního města Prahy se usnesla dne 18. 12. 2001 vydat podle § 44 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, a § 143 odst. 3 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 83/1998 Sb. a zákona č. 151/2000 Sb., toto nařízení:

Čl. I

          Vyhláška č. 26/1999 Sb. hl. m. Prahy, o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze, ve znění nařízení č. 7/2001 Sb. hl. m. Prahy, se mění takto:

 

1. V čl. 23 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

“(2) Všechny byty a pobytové místnosti v navrhované stavbě a ve stavbách navrhovanou stavbou ovlivněných musí mít dostatečné denní osvětlení odpovídající normovým hodnotám.“

 Dosavadní odstavce 2 až 9 se označují jako odstavce 3 až 10.

2. V čl. 23 se odstavec 4 zrušuje.

           

Dosavadní odstavce 5 až 10 se označují jako odstavce 4 až 9.

3. V čl. 23 odst. 4 se číslice “2“ nahrazuje číslicí “3“.

4. V čl. 63 se za slova “Čl. 22  odst.  3, 4“ vkládají slova

        “Čl. 23  odst. 2,  Čl. 24  odst.  1“.         

 

Čl. II

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 15. ledna 2002.

 

Ing. arch. Jan K a s l , v. r.

primátor hlavního města Prahy

 

 

Ing. Petr Š v e c , v. r.

Náměstek primátora hlavního města Prahy