Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne 31. 5. 2001 vydat podle § 17 odst. 3 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

Čl. I

Vyhláška č. 38/1994 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy v přenesené působnosti, ve znění vyhlášky č. 44/1994 Sb. hl. m. Prahy, vyhlášky č. 4/1995 Sb. hl. m. Prahy, vyhlášky č. 34/1995 Sb. hl. m. Prahy, vyhlášky č. 38/1995 Sb. hl. m. Prahy, vyhlášky Prahy č. 4/1996 Sb. hl. m. Prahy, vyhlášky č. 28/1996 Sb. hl. m. Prahy, vyhlášky č. 35/1996 Sb. hl. m. Prahy, vyhlášky č. 40/1996 Sb. hl. m. Prahy, vyhlášky č. 41/1996 Sb. hl. m. Prahy, vyhlášky č. 5/1997 Sb. hl. m. Prahy, vyhlášky č. 16/1997 Sb. hl. m. Prahy, vyhlášky č. 18/1997 Sb. hl. m. Prahy, vyhlášky č. 19/1997 Sb. hl. m. Prahy, vyhlášky č. 33/1997 Sb. hl. m. Prahy, vyhlášky č. 35/1997 Sb. hl. m. Prahy, vyhlášky č. 6/1998 Sb. hl. m. Prahy, vyhlášky č. 17/1998 Sb. hl. m. Prahy, vyhlášky č. 20/1998 Sb. hl. m. Prahy, vyhlášky č. 8/1999 Sb. hl. m. Prahy, vyhlášky č. 24/1999 Sb. hl. m. Prahy, vyhlášky č. 19/2000 Sb. hl. m. Prahy, vyhlášky č. 27/2000 Sb. hl. m. Prahy, vyhlášky č. 31/2000 Sb. hl. m. Prahy, vyhlášky č. 45/2000 Sb. hl. m. Prahy a obecně závazné vyhlášky č. 54/2000 Sb. hl. m. Prahy, se mění takto:

V příloze č. 2a se za položku č. 55 vkládají nové položky č. 56 až 60, které znějí:

Pol.

Předpis

§

Předmět působnosti

56.

zákon č. 13/1997 Sb.

40 odst. 4 písm. a)

výkon působnosti speciálního stavebního úřadu ve věcech silnic II. a III. třídy a působnosti silničního správního úřadu ve věcech silnic, s výjimkou silnic I. a II. třídy

57.

 

40 odst. 4 písm.b)

projednávání přestupků na dálnicích a na silnicích podle zákona o pozemních komunikacích a podle zákona o přestupcích

58.

 

40 odst. 5 písm.b)

projednávání přestupků ve věcech místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací podle zákona o pozemních komunikacích a zákona o přestupcích

59.

 

40 odst. 5 písm. c)

výkon působnosti silničního správního úřadu ve věcech místních komunikací, s výjimkou vozovek místních komunikací I. třídy a ve věcech veřejně přístupných účelových komunikací, s výjimkou veřejně přístupné účelové komunikace "Aviatická" (včetně plochy před novou odbavovací budovou a včetně objezdu parkoviště)

60.

 

40 odst. 5 písm. d)

výkon působnosti speciálního stavebního úřadu ve věcech místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací, s výjimkou místních komunikací I. třídy

 

Dosavadní položky č. 56 až 134 se označují jako položky č. 61 až 139.

 

2. V příloze č. 2a se za položku č. 139 doplňují položky č. 140 až 142, které znějí:

Pol.

Předpis

§

Předmět působnosti

140.

zákon č. 361/2000 Sb.

124 odst. 3 písm. b)

stanovování místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích na silnici III. třídy, kromě rychlostní silnice, a na místní komunikaci II., III. a IV. třídy a užití zařízení pro provozní informace na silnici III. třídy, kromě rychlostní silnice, a na místní komunikaci II., III. a IV. třídy

141.

 

124 odst. 3 písm. c)

pověřování osob oprávněných k zastavování vozidel podle § 79 odst. 1 písm. j)

142.

 

124 odst. 3 písm. m)

provádění prevence v oblasti bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích na silnici III. třídy a na místní komunikaci II., III. a IV. třídy

 

 

Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. června 2001.

 

 

Ing.arch. Jan K a s l , v.r.

primátor hl.m. Prahy

 

Ing. Petr Š v e c , v. r.

náměstek primátora hl.m. Prahy