Rada hlavního města Prahy se usnesla dne 28. 8. 2001 podle § 44 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, a § 18 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 280/1997 Sb. a zákona č. 356/1999 Sb. vydat toto nařízení hlavního města Prahy:

 

Čl. I

Viz. přiložený soubor

 

Čl. II

 

 

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. října 2001.

 

 

Ing. arch. Jan K a s l , v. r.

primátor hl. m. Prahy

Ing. Petr Š v e c, v. r.

 

náměstek primátora hl. m. Prahy