Nařízení

hlavního města Prahy

 

o maximálních cenách za nucené odtahy osobních automobilů, nucené odtahy osobních automobilů po dopravní nehodě a za služby parkovišť určených ke střežení takto odtažených osobních automobilů.

Rada hlavního města Prahy se usnesla dne 19. 6. 2001 podle § 44 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, a § 4a odst. 1 písm. a) zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění zákona č. 135/1994 Sb., vydat toto nařízení:

                                                                    § 1

Obsah nařízení

Tímto nařízením se stanovují maximální ceny za nucené odtahy 1) osobních automobilů 2) a osobních automobilů po dopravní nehodě a za služby parkovišť určených ke střežení takto odtažených automobilů.

§ 2

Maximální ceny

1. Maximální ceny za nucené odtahy osobních automobilů činí

za jeden nucený odtah úplný 1 300,- Kč,

za jeden nucený odtah neúplný 850,- Kč.

2. Maximální ceny za služby parkovišť takto odtaženého osobního automobilu na nepřetržitě střeženém parkovišti činí

za první den (den přitažení) 150,- Kč,

za každý další i započatý den 200,- Kč

3. Maximální cena za nucené odtahy osobních automobilů po dopravní nehodě činí

za jeden nucený odtah 3 800,- Kč

4. Maximální ceny za služby parkovišť takto odtaženého osobního automobilu na nepřetržitě střeženém parkovišti činí

a) za prvních čtrnáct dnů včetně dne

přitažení a dne vydání 150,- Kč / den,

za každý další i započatý den 200,- Kč

§ 3

Všeobecné podmínky

1.Maximální ceny se vztahují na všechny provozovatele nucených odtahů osobních automobilů.

2.Maximálními cenami podle tohoto nařízení se rozumí ceny včetně daně z přidané hodnoty.

3.Maximální ceny zahrnují

a) odtah úplný: jízdní výkon, pořízení fotodokumentace odtahovaného osobního automobilu, výkon na místě s použitím navijáku (mechanické ruky), provedení písemného záznamu, převezení osobního automobilu na určené parkoviště, složení pomocí navijáku (mechanické ruky) a předání obsluze parkoviště

b) odtah neúplný: jízdní výkon, pořízení fotodokumentace odtahovaného osobního automobilu, výkon na místě (naložení) s použitím navijáku (mechanické ruky), opětovné složení vozidla na místě a provedení písemného záznamu o přerušení výkonu

c) služby parkovišť nuceně odtaženého osobního automobilu: přejímka na parkovišti, střežení, nutné přemisťování automobilu na parkovišti v době střežení, výdej osobního automobilu včetně kontroly technického stavu a další administrativní úkony spojené s  vydáním vozidla a přejímkou jeho majitelem.

§ 4

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se vyhláška č. 12/1997 Sb. hl. m. Prahy, o maximálních cenách za nucené odtahy silničních vozidel a vraků, nucené odtahy silničních vozidel po dopravní nehodě a za střežení těchto vozidel na určených parkovištích.

§ 5

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. srpna 2001

 

Ing. arch. Jan K a s l, v.r.

primátor hl. m. Prahy

Ing. Petr Š v e c,v.r.

náměstek primátora hl. m. Prahy

 

1. § 19 odst. 3, 4 a 6 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích.

§ 45 odst. 4 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů.

2. § 4 odst. 1 písm. a) a § 10 odst. 5 vyhlášky č. 102/1995 Sb., o schvalování technické způsobilosti a technických podmínkách provozu silničních vozidel na pozemních komunikacích.