Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne 20.12.2001 vydat podle § 44 odst. 3 písm. d) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, a § 29 odst. 3 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 132/2000 Sb., tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. I

Vyhláška č. 32/1999 Sb. hl. m. Prahy, o závazné části územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 10/2001 Sb.hl. m. Prahy, se mění takto:

1. Za čl. 3 se vkládá nový čl. 3a, který zní:

“čl.. 3a

Změny územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy jsou uvedeny v příloze č. 3 k této vyhlášce.”.

2. V příloze č.1 oddíl 2 odstavec 8 se za slova: “menší než 2500 m2” vkládají slova:

“(s výjimkou ploch zeleně – viz oddíl 5 odstavec 5 bod 8)”.

3. V příloze č.1 oddíl 3 odstavec 8 se slova ”v čl.. 6 a 7” nahrazují slovy: ”v oddílu 4 a 5.”.

4. V příloze č. 1 oddíl 4 odstavec 2 pododstavec 2b a 2d a v odstavci 3 pododstavci 3a se odkaz na poznámku pod čarou č. 2 nahrazuje odkazem na poznámku pod čarou č. 2a, která zní: “jako nerušící provozy nelze v tomto případě povolit např. klempírny, lakovny, truhlárny, betonárky a další provozy vyžadující vstup těžké nákladové dopravy do území.”.

5. V příloze č.1 oddíl 4 odstavec 5 pododstavec 5i se v části začínající slovy “Funkční využití:” vkládají za slova ”Obchodní zařízení” slova: ”do 15 000 m2 prodejní plochy”.

6. V příloze č. 1 oddíl 5 odstavec 2 pododstavec 2e 2h 2i 2j 2k 2l 2m 2n 2o 2p 2q odstavec 3 pododstavec 3c 3d 3e 3f a odstavec 6 pododstavec 6a v části začínající slovy  “Doplňkové funkční využití:” se za slova “komunikace účelové” vkládají slova: “(sloužící stavbám a zařízením uspokojujícím potřeby území vymezeného danou funkcí)”.

 

 

 

 

 

 

 

 

7. V příloze č. 1 oddíl 5 odstavec 5 zní:

(5) PŘÍRODA, KRAJINA, ZELEŇ

1) Na území města je vymezen a chráněn celoměstský systém zeleně. V plochách zeleně je přípustné umísťovat pouze stavby a zařízení související s provozem a údržbou techto ploch. Nová výstavba a změny funkčního využití nesmějí být prováděny na úkor zvlášť chráněných území přírody.

2) U stávajících trvalých staveb, kolaudovaných ke dni nabytí účinnosti vyhlášky, zahrnutých do ploch zeleně, mohou být úpravy prováděny za předpokladu, že nedojde ke zvětšení zastavené plochy ani objemu stavby a při nově navrženém funkčním využití nedojde k narušení funkce zeleně.”.

3) Výjimečně přípustné jsou nástavby 1 podlaží, zvětšení stávajícího půdorysu stavby (max. o 15%) oproti stavu kolaudovanému ke dni nabytí účinnosti tohoto schváleného plánu. Změny v užívání jsou výjimečně přípustné, jestliže nedojde ke zvýšení hladiny hluku nebo zhoršení čistoty ovzduší a vod v dané lokalitě, znehodnocení nebo ohrožení navazujících ploch a funkcí zeleně.

4) Značka PP umístěná v rámci jiné stávající funkční plochy vyjadřuje ochranu stávající veřejně přístupné plochy zeleně, která je z hlediska urbanistické struktury významná.

5) V navrhovaných polyfunkčních územích je značkou PP vyjádřen požadavek umístit souvislou parkovou plochu uvnitř jiné funkční plochy. Takto umístěná plocha se stává monofunkční plochou PP.

5.1) do rozlohy 3ha polyfunkčního území je požadováno umístění plochy PP různorodého tvaru, není však definována její minimální plocha ani poměr stran,

5.2) při rozloze 3–6 ha je požadována plocha 400 m2 při poměru stran plochy max.1:2,

5.3) při rozloze 6-9 ha je požadována plocha 1600 m2 při poměru stran max. plochy 1:2,

5.4) při rozloze 9-12ha je požadována plocha minimálně 3600 m2, kterou je přípustné rozdělit do dvou lokalit při poměru stran plochy různorodého tvaru max. 1:2 vzájemně provázaných parkovými pásy či stromořadími,

5.5) při rozloze nad 12ha je požadována plocha minimálně 6400 m2, kterou je přípustné rozdělit do tří lokalit při poměru stran plochy různorodého tvaru max. 1:2 vzájemně provázaných parkovými pásy či stromořadími,

6) Značka ”hodnotná zeleň vyžadující zvláštní ochranu” (· ) upozorňuje na kvalitní vzrostlou a perspektivní zeleň ve stávající zástavbě, kterou je nutno zachovat. Zahrnuje dřeviny vysokého funkčního a estetického významu10,”

Poznámka pod čarou10 zní: “§ 8 odst. 1 zákona a. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisu.

7) V izolační zeleni je výjimečně přípustná výstavba čerpacích stanic pohonných hmot a umístění parkovacích státní při zachování dominantního podílu zeleně na pozemku.

8) Značka jiného funkčního využití v plochách zeleně znamená existenci stávajícího zařízení menšího než 0,25 ha nebo možnost umístění jiné funkční plochy, jejíž přesná lokalizace dosud není specifikována Při umístění funkce dané příslušnou značkou do monofunkční plochy zeleně musí být zachován dominantní podíl plochy zeleně, ve které je značka umístěna,

9) Celoměstský systém zeleně je vymezen ve výkresu č. 30 územního plánu.

5a) LR – lesní porosty

Funkční využití: lesní porosty a porosty lesního charakteru, lesní školky, trvalé travní porosty.

Doplňkové funkční využití:

Drobné vodní plochy, cyklistické stezky, jezdecké stezky, pěší komunikace a prostory.

Komunikace účelové (sloužící stavbám a zařízením uspokojujícím potřeby území vymezeného danou funkcí), nezbytná plošná zařízení a liniová vedení TV (toto vše pro uspokojení potřeb území vymezeného danou funkcí).

Výjimečně přípustné funkční využití:

Areály zdraví

Služební byty3 (pro uspokojení potřeb území vymezeného danou funkcí).

Zařízení pro provoz a údržbu (související s vymezeným funkčním využitím).

5b) - historické zahrady

Funkční využití: památkově chráněné plochy zahradní architektury.

Doplňkové funkční využití:

Drobné vodní plochy, pěší komunikace a prostory.

Nezbytná plošná zařízení a liniová vedení TV (pro uspokojení potřeb území vymezeného danou funkcí).

Výjimečně přípustné funkční využití:

Dětská hřiště, cyklistické stezky, jezdecké stezky, zahradní restaurace a komunikace účelové (sloužící stavbám a zařízením uspokojujícím potřeby území vymezeného danou funkcí).

Stavby a zařízení pro provoz a údržbu (související s vymezeným funkčním využitím).

5c) PP– parky a parkově upravené plochy

Parky:

Funkční využití: záměrně založené architektonicky ztvárněné plochy zeleně, sady, vinice.

Doplňkové funkční využití:

Dětská hřiště, drobné vodní plochy, cyklistické stezky, jezdecké stezky, pěší komunikace a prostory.

Nezbytná plošná zařízení a liniová vedení TV (pro uspokojení potřeb území vymezeného danou funkcí) a komunikace účelové (sloužící stavbám a zařízením uspokojujícím potřeby území vymezeného danou funkcí).

Výjimečně přípustné funkční využití:

Nekryté amfiteátry, kostely a modlitebny, nekrytá sportovní zařízení bez vybavenosti, zahradní restaurace, zahradní stavby, areály zdraví, komunikace účelové.

Stavby a zařízení pro provoz a údržbu (související s vymezeným funkčním využitím).

Parkově upravené plochy:

Funkční využití: záměrně založené plochy zeleně menší než 0,5 ha a záměrně založené linie zeleně (parkové pásy).

Doplňkové funkční využití:

Dětská hřiště, drobné vodní plochy, cyklistické stezky, jezdecké stezky, pěší komunikace a prostory.

Nezbytná plošná zařízení a liniová vedení TV (pro uspokojení potřeb území vymezeného danou funkcí).

Výjimečně přípustné funkční využití:

Komunikace vozidlové, liniová vedení technického vybavení.

Stavby a zařízení pro provoz a údržbu (související s vymezeným funkčním využitím).

5d) - hřbitovy

Funkční využití: Plochy určené pro pohřbívání, urnové háje, kolumbária, rozptylové louky, plochy určené pro pohřbívání zvířat v domácích chovech.

Trvalé stromové a travní porosty, krematoria a obřadní síně, kostely a modlitebny.

Doplňkové funkční využití:

Drobné vodní plochy, pěší komunikace a prostory, komunikace účelové (sloužící stavbám a zařízením uspokojujícím potřeby území vymezeného danou funkcí).

Komunikace účelové, nezbytná plošná zařízení a liniová vedení TV (to vše pro uspokojení potřeb území vymezeného danou funkcí).

Výjimečně přípustné funkční využití:

Služební byty3 , obchodní zařízení do 200 m2 prodejní plochy, nerušící služby1, stavby a zařízení pro provoz údržbu (to vše pro uspokojení potřeb území vymezeného danou funkcí).

5e) ZN – přírodní nelesní plochy

Funkční využití: trvalé travní porosty, rozptýlené liniové porosty dřevin a bylin.

Doplňkové funkční využití:

Drobné vodní plochy, cyklistické stezky, jezdecké stezky, pěší komunikace a prostory, komunikace účelové (sloužící stavbám a zařízením uspokojujícím potřeby území vymezeného danou funkcí), nezbytná plošná zařízení a liniová vedení TV.

Výjimečně přípustné funkční využití:

Drobná zařízení sloužící pro obsluhu vodních ploch, komunikace vozidlové, nadřazená plošná zařízení a liniová vedení TV.

Stavby a zařízení pro provoz a údržbu (související s vymezeným funkčním využitím).

5f) NL– louky, pastviny

Doplňkové funkční využití:

Drobné vodní plochy, cyklistické stezky, jezdecké stezky, pěší komunikace a prostory, komunikace účelové (sloužící stavbám a zařízením uspokojujícím potřeby území vymezeného danou funkcí), nezbytná plošná zařízení a liniová vedení TV.

Výjimečně přípustné funkční využití:

Komunikace vozidlové, nadřazená plošná zařízení a liniová vedení TV.

Stavby a zařízení pro provoz a údržbu (související s vymezeným funkčním využitím).

5g) PSZ – sady a zahrady

Funkční využití: výsadby ovocných dřevin, užitkové a okrasné zahrady.

Doplňkové funkční využití:

Drobné vodní plochy, pěší komunikace a prostory, komunikace účelové (sloužící stavbám a zařízením uspokojujícím potřeby území vymezeného danou funkcí).

Nezbytná plošná zařízení a liniová vedení TV (pro uspokojení potřeb území vymezeného danou funkcí).

Výjimečně přípustné funkční využití:

Cyklistické stezky, nadřazená plošná zařízení a liniová vedení TV, malé stavby pro skladování plodin.

Malé stavby pro provoz a údržbu (související s vymezeným funkčním využitím).

5h) PZA – zahradnictví

Funkční využití: plochy a stavby pro pěstování rostlin, okrasné a ovocné školky.

Stavby a zařízení (související s vymezeným funkčním využitím).

Doplňkové funkční využití:

Parkovací a odstavné plochy se zelení, drobné vodní plochy, cyklistické stezky, pěší komunikace a prostory, komunikace účelové (sloužící stavbám a zařízením uspokojujícím potřeby území vymezeného danou funkcí).

Nezbytná plošná zařízení a liniová vedení TV (pro uspokojení potřeb území vymezeného danou funkcí).

Výjimečně přípustné funkční využití:

Služební byty3 (pro uspokojení potřeb území vymezeného danou funkcí).

5i) - vinice

Funkční využití: výsadby vinné révy.

Doplňkové funkční využití:

Drobné vodní plochy, pěší komunikace a prostory, komunikace účelové (sloužící stavbám a zařízením uspokojujícím potřeby území vymezeného danou funkcí).

Nezbytná plošná zařízení a liniová vedení TV (pro uspokojení potřeb území vymezeného danou funkcí).

Výjimečně přípustné funkční využití:

Cyklistické stezky, malé stavby pro skladování plodin, stavby.

Stavby a zařízení (související s vymezeným funkčním využitím).

5j) – zahrádky a zahrádkové osady

Funkční využití: plochy pro pěstování ovoce, zeleniny a okrasných rostlin, klubová zařízení, zahrádkářské chaty.

Doplňkové funkční využití:

Drobné vodní plochy, cyklistické stezky, pěší komunikace a prostory, komunikace účelové (sloužící stavbám a zařízením uspokojujícím potřeby území vymezeného danou funkcí).

Nezbytná plošná zařízení a liniová vedení TV (pro uspokojení potřeb území vymezeného danou funkcí).

Parkovací a odstavná plochy se zelení (související s vymezeným funkčním využitím).

Výjimečně přípustné funkční využití:

Dětská hřiště, nekrytá sportovní zařízení bez vybavenosti, liniová vedení technického vybavení, malé stavby pro skladování plodin, malé stavby pro zpracování plodin.

5k) IZ – izolační zeleň

Funkční využití : výsadby dřevin a travní porosty.

Doplňkové funkční využití:

Drobné vodní plochy, cyklistické stezky, jezdecké stezky, pěší komunikace a prostory, liniová vedení technického vybavení.

Výjimečně přípustné funkční využití:

Komunikace vozidlové, parkovací a odstavné plochy se zelení, čerpací stanice pohonných hmot, komunikace vozidlové, stavby, zařízení a plochy pro provoz PID.

Malé stavby pro provoz a údržbu (související s vymezeným funkčním využitím).”.

8. V příloze č. 1 oddíl 5 odstavec 6 pododstavec 6b se v části začínající slovy “Doplňkové funkční využití:” slova “komunikace účelové” se nahrazují slovy “komunikace vozidlové”.

9. V příloze č.1  oddíl 12 se na konec názvu doplňují slova “a liniová vedení.”.

10. V příloze č. 1 oddíl 12 odstavec 1 se slovo “a” nahrazuje čárkou a na konci odstavce 1 se doplňují slova “a kategorie území sloužící oddechu.”.

11. V příloze č.1 oddíl 12 se na konci odstavce 2 doplňuje tato věta: “Trasy částí komunikací vedených v podzemí (tunelové úseky) jsou směrné.”.

12.V příloze č. 2 v řádku

pořadové číslo 4 kategorie DK číslo MČ 5; Praha 5 - MO Strahovský tunel, včetně třetí stavby, obsahující západní a východní přemostění ul. Plzeňské, se slova “včetně třetí stavby, obsahující západní a východní přemostění ul. Plzeňské” nahrazují slovy “včetně druhé a třetí stavby”.

 

13.V příloze č. 2 v řádku

pořadové číslo 4 kategorie DK číslo MČ 6; Praha 6 – MO Strahovský tunel (nedokončené části stavby), se slova “(nedokončené části stavby)” nahrazují slovy “včetně druhé a třetí stavby”.

14.V příloze č. 2 se zrušuje následující řádek:

“8|DK|15 Praha 15 – MO Jarov – Pelc Tyrolka”.

15.V příloze č. 2 se zrušuje následující řádek:

“10|DK|26 Kbely – Vysočanská radiála – (úsek PPO – R 10)”.

16.V příloze č.2 se za řádek

“20|DK|48 Šeberov - Vestecká spojka ( SO - D1)”

vkládá řádek, který zní:

“20|DK|53 Újezd u Průhonic - Vestecká spojka ( SO - D1)”.

17.V příloze č. 2 v řádku

pořadové číslo 88 kategorie DK číslo MČ 25; Horní Počernice – komunikační propojení Ve Žlíbku – Náchodská, zní pořadové číslo “89”.

18.V příloze č.2 se za řádek

“4|DO|25 Horní Počernice – ochranný val u dálnice D 11”

vkládá řádek, který zní:

“5|DO|14 Praha 14 - protihluková opatření podél Šterboholské radiály”.

19.V příloze č. 2 se zrušuje následující řádek:

jeden řádek “5|DO|49 Šterboholy – protihluková opatření podél Šterboholské radiály”.

20.V příloze č.2 se za řádek

“22|DP|6 Praha 6 – P + R – Dlouhá míle”

vkládá řádek, který zní:

“23|DP|7 Praha 7 - P + R – Trója”.

21.V příloze č.2 se za řádek

“1|DZ|8 Praha 8 – stavba železniční tratě Praha hl. n. a Masarykovo nádraží do Libně, Vysočan a Holešovic”

vkládá řádek, který zní:

“1|DZ|9 Praha 9 - stavba železniční tratě Praha hl. n. a Masarykovo nádraží do Libně, Vysočan a Holešovic”.

 

 

22.V příloze č. 2 v řádku

pořadové číslo 2 kategorie DZ číslo MČ 2; modernizace záp. části Hlavního nádraží se slova “záp. části Hlavního nádraží” nahrazují slovy “žst. Praha hl. nádraží”.

23.V příloze č.2 se za řádek

“8|DZ|6 Praha 6 - projezd železničním uzlem Praha v rámci stavby prvního železničního koridoru Děčín – Břeclav”

vkládá řádek, který zní:

“8|DZ|7 - Praha 7 - projezd železničním uzlem Praha v rámci stavby prvního železničního koridoru Děčín – Břeclav”.

24.V příloze č.2 se za řádek

“3|SR|12 Praha 12 – Modřany - zařízení pro rekreaci a sport, břeh Vltavy od Bráníka do Komořan”

vkládá řádek, který zní:

“3|SR|56 Zbraslav - Modřany - zařízení pro rekreaci a sport, břeh Vltavy od Bráníka do Komořan”.

25.V příloze č.2 se za řádek

“5|SR|54 Velká Chuchle - zařízení pro rekreaci a sport - levý břeh Vltavy”

vkládá řádek, který zní:

“5|SR|56 Zbraslav - zařízení pro rekreaci a sport - levý břeh Vltavy”.

26.V příloze č.2 se za řádek

“19|SR|15 Praha 15 – Horní Měcholupy – areál volného času – jižně od plynárny”

vkládá řádek, který zní:

“19|SR|21 Dolní Měcholupy - Horní Měcholupy - areál volného času - jižně od plynárny”.

27.V příloze č. 2 v řádku

pořadové číslo 18 kategorie TE číslo MC 51; Uhříněves – venkovní vedení 110 kV TR Chodov – TR Běchovice, se na konec textu doplňují slova “zasmyčkování TR Měcholupy.

28.V příloze č. 2 v řádku

pořadové číslo 18 kategorie TE číslo MČ 15; Praha 15 - zní “venkovní vedení 110 kV TR Chodov – TR Běchovice, zasmyčkování TR Měcholupy”.

29.V příloze č. 2 v řádku

pořadové číslo 18 kategorie TE číslo MČ 17; Běchovice – zní “venkovní vedení 110 kV TR Chodov – TR Běchovice, zasmyčkování TR Měcholupy”.

30.V příloze č. 2 v řádku

pořadové číslo 18 kategorie TE číslo MČ 21 Dolní Měcholupy - zní “venkovní vedení 110 kV TR Chodov – TR Běchovice, zasmyčkování TR Měcholupy”.

31.V příloze č. 2 v řádku

pořadové číslo 18 kategorie TE číslo MČ 23; Dubec – zní “venkovní vedení 110 kV TR Chodov – TR Běchovice, zasmyčkování TR Měcholupy”.

32.V příloze č. 2 v řádku

pořadové číslo 18 kategorie TE číslo MČ 31; Křeslice – zní “venkovní vedení 110 kV TR Chodov – TR Běchovice, zasmyčkování TR Měcholupy”.

33.V příloze č. 2 v řádku

pořadové číslo 18 kategorie TE číslo MČ 40; Petrovice – zní “venkovní vedení 110 kV TR Chodov – TR Běchovice, zasmyčkování TR Měcholupy”.

34.V příloze č. 2 v řádku

pořadové číslo 18 kategorie TE číslo MČ 48; Šeberov – zní “venkovní vedení 110 kV TR Chodov – TR Běchovice, zasmyčkování TR Měcholupy”.

35.V příloze č. 2 se zrušuje následující řádek:

“18|TE|51 Uhříněves – zasmyčkování TR Měcholupy”.

36.V příloze č. 2 v řádku

pořadové číslo 18 kategorie TE číslo MČ 53; Újezd u Průhonic – zní “venkovní vedení 110 kV TR Chodov – TR Běchovice, zasmyčkování TR Měcholupy”.

37.V příloze č.2 se za řádek

“2|TI|20 Dolní Chabry – optický kabel Mělník”

vkládá řádek, který zní:

“3|TI|4 Praha 4 - dálkový optický kabel směr Benešov”.

38.V příloze č. 2 v řádku

pořadové číslo 3 kategorie TI číslo MČ 12; Praha 12 – Dálkový optický kabel Benešov”, se za slovo “kabel” vkládá slovo “směr”.

39.V příloze č.2 se za řádek

“3|TI|48 Šeberov - dálkový optický kabel směr Benešov”

vkládá řádek, který zní:

“4|TI|4 Praha 4 - dálkový optický kabel směr Brno”.

40.V příloze č. 2 v řádku

pořadové číslo 16 kategorie TK číslo MČ 36; Lochkov - kanalizace a ČS, se označení “ČS” nahrazuje označením “ČOV”.

41.V příloze č.2 se za řádek

“46|TK|34 Libuš DUN”

vkládá řádek, který zní:

“1|TO|10 Praha 10 - výstavba spalovny Malešice”.

42.V příloze č. 2 v řádku

pořadové číslo 10 kategorie TP číslo MČ 6; Praha 6 – přeložka VTL plynovodu v Přední Kopanině se zrušují slova “v Přední Kopanině”.

43.V příloze č.2 se za řádek

“2|TT|15 Praha 15 – výstavba tepelných napaječů Mělník – Petrovice”

vkládá řádek, který zní:

“2|TT|21 Dolní Měcholupy - výstavba tepelných napaječů Mělník – Petrovice”.

44.V příloze č.2 se za řádek

“7|TT|12 Praha 12 - propojení SCZT Modřany – Krč”

vkládá řádek, který zní:

“7|TT|34 Libuš - propojení SCZT Modřany – Krč”.

45.V příloze č.2 se za řádek

“5|TV|13 Praha 13 – přeložka vodovodního radu z VDJ Kopanina do Berouna”

vkládá řádek, který zní:

“6|TV|2 Praha 2 - rekonstrukce VDJ Korunní”.

 

46.V příloze č. 2 v řádku

pořadové číslo 15 kategorie TV číslo MČ 35; Lipence – připojení vodovodním řadem na stávající sít VDJ Lipence a VDJ Braně, zní pořadové číslo “4”.

47. V příloze č.2 se za řádek

“5|ZP|13 Praha 13 – Centrální park, Západní město - jižní část”

vkládají řádky, které zní:

“5|ZP|43 Řeporyje - Centrální park, Západní město - jižní část”

“6|ZP|9 Praha 9 - založení lesoparku a parkových ploch”.

48. V příloze č.2 se za řádek

“6|ZP|33 Letňany – založení lesoparku a parkových ploch”

vkládá řádek, který zní:

“7|ZP|21 Dolní Měcholupy - Centrální park”.

49.V příloze č.2 se za řádek

“11|ZP|14 Praha 14 – založení parkové plochy Černý Most jih včetně nástupu k rybníku Martiňák”

vkládá řádek, který zní:

“11|ZP|22 Dolní Počernice - založení parkové plochy Černý Most jih včetně nástupu k rybníku Martiňák”.

50.V příloze č.2 se za řádek

“6|ZV|8 Praha 8 VŠ areál Pelc – Tyrolka, západ”

vkládá řádek, který zní:

“7|ZV|7 - Praha 7 - VŠ areál Pelc - Tyrolka, západ”.

51. V příloze č.2 se za řádek

“15|ZV|15 Praha 15 – areál UK Hostivař”

vkládá řádek, který zní:

“15|ZV|21 Dolní Měcholupy - areál UK Hostivař”.

52.Za přílohu č. 2 se doplňuje nová příloha č. 3, která zní:

“Příloha č. 3

Změny územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy

Změny Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy schválené usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 24/03 ze dne 24.11.2000

číslo změny

městská část

předmět změny

Průsvitka výkresu

číslo:

Z 0001

Praha 8 Praha 9 Letňany

prodloužení a změna trasy metra IV C2 včetně nových stanic

4,5,25,31,37

 

 

 

 

 

 

 

Změny Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy schválené usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 34/05 ze dne 25.10.2001

číslo změny

městská část

předmět změny

Průsvitka výkresu

číslo:

Z 0003

Ďáblice

výstavba a realizace II. etapy skládky KO a zařazení stavby jako veřejně prospěšné

4,9,10,20,25,

30,37

Z 0004

Dubeč

výstavba rodinného domu

4,20,30,37

Z 0008

Dolní Chabry

výstavba rodinného domu a funkční využití odpovídající stávající zástavbě

4,30,37

Z 0009

Kunratice

bytová výstavba

4,37

Z 0010

Kbely

obytná zástavba

4,27

Z 0011

Satalice

rekonstrukce a dostavba školního areálu včetně sportovišť

4,27

Z 0012

Řepy

výstavba krematoria zvírat včetně úložiště

4,30,37

Z 0013

Praha 9

výstavba obchodně - administrativní zóny včetně polyfunkčních objektů, velkokapacitního parkoviště, malého hotelu, garáží apod.

4,30

Z 0015

Slivenec

výstavba rodinných domů a část pro rozšíření místního hřbitova

4,20,30,37

Z 0018

Satalice

výstavba rodinných domů

4,19,30

37

Z 0019

Kunratice

výstavba rodinného domů

4,30,37

Z 0021

Praha 13

výstavba obytného domu s komerčními prostorami

4

Z 0023

Praha 1

Praha 6

Praha 7

Praha 8 Troja

upřesnění trasy souboru staveb městského okruhu a změna funkčního využití území v důsledku řešení tvaru křižovatek

4,5,25,30,37

Z 0025

Kbely

výstavba rodinného domu

4,30,37

Z 0030

Řepy

výstavba obchodního centra HORNBACH

4

Z 0032

Újezd

prodloužení ochranného zemního valu - veřejně prospěšné stavby

25

Z 0033

Újezd

obytná výstavba před r.2010

4,30,37

Z 0034

Újezd

obytná výstavba před r.2010

4,30,37

Z 0039

Kolovraty

obytná výstavba

4,30,37

Z 0041

Kolovraty

obytná výstavba

4,30,37

Z 0043

Dubeč

rozšíření obytné výstavby

4

Z 0051

Praha 6

obytná výstavba

4

Z 0052

Praha 12

změna funkčního využití na základě současného jiného využití mateřské školy

4

Z 0055

Praha 12

změna funkčního využití na základě současného jiného využití jeslí

4

Z 0056

Praha 12

změna funkčního využití na základě současného jiného využití mateřské školy

4

Z 0057

Praha 12

výstavba sportovní haly pro squash

4

Z 0058

Praha 5

část pozemku vymezit pro lesní porost

4,20,37

Z 0063

Praha 6

umožnění výstavby bariérového domu

4,30,37

Z 0064

Praha 6

zrušení vlečky do areálu PT a.s. Juliska a umožnění rozvoje území před r.2010

4,5,30,37

Z 0067

Satalice

rozšíření administrativního areálu

4

Z 0068

Horní Počernice

rozvojová lokalita

4

Z 0076

Libuš

výstavba tělocvičny pro stávající základní školu

4

Z 0078

Libuš

vymezení území pro sportovní aktivity

4,30,37

Z 0079

Praha 11

Změna využití ploch na funkci nerušící výroby a služby – VN

4

Z 0082

Kbely

rozšíření západního okraje Kbel

4,30,37

Z 0083

Letňany Kbely

úprava okraje areálu leteckých opraven v souvislosti se stabilizací komunikační spojky Mladoboleslavská - Chlumecká

4,5,30,37

Z 0085

Praha 14

respektování ochranného pásma lesa

4,30,37

Z 0086

Praha 14

úprava rozvojových ploch dle projednané US

4,30

Z 0087

Praha 14

úprava okraje rozvojové plochy v souladu s projednanou US

4,30,37

Z 0088

Praha 14

změna charakteru zeleně mezi komunikací a železnicí, doplnění nové rozvojové plochy dle projednané US

4,30,37

Z 0089

Praha 14

úprava okraje stávající obytné skupiny

4,30,37

Z 0090

Praha 14

doplnění rozvojových ploch dle projednané US

4,30,37

Z 0091

Běchovice

oprava funkčního využití do souladu se zpracovanou US

4,30,37

Z 0092

Praha 14, Horní Počernice

potvrzení stávající komerční zóny

4

Z 0093

Praha 9

změna průběhu hranic celoměstského systému zeleně

30

Z 0094

Praha 13

změna průběhu hranic celoměstského systému zeleně

30

Z 0095

Praha 7

zachování současného využití území

4

Z 0096

Praha 7

vložení lokálního biocentra ÚSES

4,19

Z 0097

Štěrboholy

respektování stávajícího stavu - rozestavené rod. domy dle platného ÚR

4,5,30,37

Z 0099

Troja

změna využívání jižních částí pozemku rodinných domů jako zahrady

4,30,37

Z 0100

Praha 8

zachování stávajícího funkčního využití území

4

Z 0101

Praha 9

umožnění výstavby obchodních zařízení při ul. Českobrodské a využití území při Rokytce pro větší podíl bydlení

4

Z 0102

Praha 14

výstavba 3.etapy obchodního centra CCM

4,30,37

Z 0104

Praha 5

oprava ÚPn

4

Z 0105

Praha 5

oprava ÚPn

4,30,37

Z 0106

Praha 5

výstavba obytných domů

4

Z 0107

Praha 15

oprava ÚPn - začlenění komunikace mezi polyfunkční území

4,19,30,37

Z 0111

Praha 4

výstavba bytového domu v souladu s ÚR

4

Z 0128

Suchdol

vybudování kruhového objezdu v místě křižovatky

4,5,30,37

 

Čl.II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 11. ledna 2002.

 

Ing. arch. Jan K a s l. v.r.

primátor hlavního města Prahy

 

Ing. Petr Š v e c v.r.

náměstek primátora hlavního města Prahy