Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne 24.2 1994 po projednání s městskými částmi vydat podle § 20 odst. 4 zákona ČNR č.418/1990 Sb., o hlavním městě Praze ve znění zákona ČNR č.8/1993 Sb. tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl.1


Statut hlavního města Prahy - II. část č.1 6/1991 Sb. hl. m. Prahy ve znění pozdějších předpisů se doplňuje takto:

Za čl.3i se doplňuje nový čl.3j, který zní:

" Čl.3j

Městské části Praha - Jihozápadní Město se z vlastnictví hlavního města Prahy svěřuje tento nemovitý majetek:

výměra kat. území parc. číslo (m2) č. pop. ---------------------------------------------------- Jinonice 2174

Čl.2

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

RNDr. Jan Koukal, CSc., v. r.
primátor hl. m. Prahy

RNDr. Jiří Exner , v. r.
náměstek primátora hl. m. Prahy