Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne 30. 6. 1994 po projednání s městskými částmi vydat podle § 20 odst. 4 zákona ČNR č. 418/1990 Sb., o hlavním městě Praze ve znění zákona ČNR č. 8/1993 Sb. tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl.1

Statut hlavního města Prahy - II. část č. 16/1991 Sb. hl. m. Prahy ve znění pozdějších předpisů se doplňuje takto:

V čl. 3c, odst.2 se na konci připojuje tento výčet:

výměra kat. území parc. číslo (m2) č. pop. --------------------------------------------------------------------- Vinohrady 1493 214 435 1494 176"

Čl.2

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


RNDr. Jan Koukal, CSc.
primátor hl. m. Prahy

RNDr. Jiří Exner
náměstek primátora hl. m. Prahy