Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne 8. 9. 1994 po projednání s městskými částmi vydat podle § 20 odst. 4 zákona ČNR č. 418/1990 Sb., o hlavním městě Praze ve znění zákona ČNR č. 8/1993 Sb. tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl.1

Statut hlavního města Prahy - II. část č. 16/1991 Sb. hl. m. Prahy ve znění pozdějších předpisů se doplňuje takto:

1. V čl. 3c, odst. 8 zní: "8) Mimo majetek, svěřený dle čl. 1, čl. 2, čl. 3 a čl. 3a Statutu II. hl. m. Prahy je městské části Praha 8 svěřen tento nemovitý majetek:

výměra kat. území parc. číslo (m2) č. pop. ------------------------------------------------------------------- Karlín 693/122, 6676 693/127, 32
s objektem Nekvasilova č. or. 166 (bez č.pop. na č.parc. 693/122)"

2. V čl. 3c, odst. 9 zní: "9) Mimo majetek, svěřený dle čl. 1, čl. 2, čl. 3 a čl. 3a Statutu II. hl. m. Prahy je městské části Praha 9 svěřen tento nemovitý majetek:
kat. území parc. číslo (m2) č. pop. ----------------------------------------------------------------- Vysočany 1028/2 210 1029 336"

3. V čl. 3c, odst. 12 se na konci připojuje tento výčet:
výměra kat. území parc. číslo (m2) č. pop. ------------------------------------------------------------------- "Modřany 1803/1 (část) 6425"

4. V čl. 3c, odst. 37 zní: "37) Mimo majetek, svěřený dle čl. 1, čl. 2, čl. 3 a čl. 3a Statutu II. hl. m. Prahy je městské části Praha - Horní Počernice svěřen tento nemovitý majetek:
výměra kat.území parc. číslo (m2) č. pop. --------------------------------------------------------------------------- Horní Počernice 1986 375 868 1987 7041 858 1988 1082 857 1989 150 859 1990 3729 1991 2786"

Čl.2

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


RNDr.Jan Koukal,CSc., v. r.
primátor hl. m. Prahy

RNDr. Jiří Exner, v. r.
náměstek primátora hl. m. Prahy