Zastupitelstvo hlavního města Prahy vyhlašuje úplné znění Statutu hlavního města Prahy v oblasti samostatné působnosti, platné k 1.3.1994

Preambule

My, občané hlavního města České republiky Prahy,
využívajíce práva na samosprávu formulovaného v Ústavě České republiky vyhlašujeme prostřednictvím Zastupitelstva hlavního města Prahy tuto Preambuli Statutu hlavního města Prahy:

Praha je hlavním městem České republiky, je obcí, územním společenstvím občanů České republiky, kteří mají práva občana obce.

Občané hlavního města Prahy vykonávají územní správu svých veřejných věcí, pokud nejde o správu, kterou svým orgánům nebo jiným subjektům určil stát.

Tuto správu vykonávají prostřednictvím orgánů hlavního města Prahy, prostřednictvím orgánů městských částí a prostřednictvím místního referenda.

Ve Statutu hlavního města Prahy je v samostatné působnosti stanoveno zejména:

Podíl na výkonu samostatné působnosti hlavního města Prahy 1) - území, na kterých je vykonávána samostatná působnost - části území hlavního města Prahy, které jsou městskými částmi, jejichž orgány vykonávají samostatnou působnost.

Rozsah majetku, který je svěřen městským částem 2) a podmínky, za kterých lze odejmout majetek svěřený městským částem 3) - oprávnění nakládat se svěřeným majetkem - svěřování a odnímání majetku hlavního města Prahy městským částem - formy nabývání a zcizování majetku hl.m.Prahy městskými částmi.

Vzájemné vztahy orgánů města a městských částí 4) - povinnosti orgánů hlavního města Prahy a městských částí, vyplývající z jejich vzájemných vztahů a postupy, vyplývající z jejich vzájemných vztahů.

Struktura příjmů a výdajů městských částí 5).
1) § 20, odst. 2 písm. a) zákona ČNR č. 418/1992 o hl.m.Praze 2) § 20, odst. 1 písm. b) zákona ČNR č. 418/1992 o hl.m.Praze 3) § 20, odst. 1 písm. c) zákona ČNR č. 418/1992 o hl.m.Praze 4) § 20, odst. 1 písm. a) zákona ČNR č. 418/1992 o hl.m.Praze 5) § 27, odst. 2 zákona ČNR č.576/1990 Sb. ve znění zákona č. 10/1993 Sb.Část 1

Čl.1

Části území hlavního města Prahy, které jsou městskými částmi

1) Území hlavního města Prahy se dělí na 57 městských částí. Městské části jsou : a) Území, ve kterých působil ke dni 23.11. 1990 místní národní výbor. 1) To jsou městské části : městská část Praha-Jižní Město na území, kde působil místní národní výbor v Praze 4 Jižním městě - Chodově městská část Praha-Jihozápadní Město na území, kde působil místní národní výbor v Praze 5 Stodůlkách městská část Praha-Modřany městská část Praha-Kunratice městská část Praha-Libuš městská část Praha-Šeberov městská část Praha-Újezd městská část Praha-Lipence městská část Praha-Slivenec městská část Praha-Zbraslav městská část Praha-Radotín městská část Praha-Zličín městská část Praha-Velká Chuchle městská část Praha-Lochkov městská část Praha-Řeporyje městská část Praha-Suchdol městská část Praha-Nebušice městská část Praha-Řepy městská část Praha-Lysolaje městská část Praha-Přední Kopanina městská část Praha-Březiněves
městská část Praha-Dolní Chabry městská část Praha-Ďáblice městská část Praha-Běchovice městská část Praha-Čakovice městská část Praha-Dolní Počernice městská část Praha-Horní Počernice městská část Praha-Kbely městská část Praha-Klánovice městská část Praha-Koloděje městská část Praha-Kyje městská část Praha-Letňany městská část Praha-Satalice městská část Praha-Újezd nad lesy městská část Praha-Vinoř městská část Praha-Dolní Měcholupy městská část Praha-Horní Měcholupy městská část Praha-Petrovice městská část Praha-Štěrboholy městská část Praha-Benice městská část Praha-Dubeč městská část Praha-Kolovraty městská část Praha-Kralovice městská část Praha-Křeslice městská část Praha-Uhříněves městská část Praha-Nedvězí --
1) § 2, článek 2, odst. a) zákona ČNR č. 418/1992 Sb., o hl. m. Praze


b) Území, ve kterých působil ke dni 23.11.1990 obvodní národní výbor, s výjimkou území uvedených pod písmenem a) 1) a s výjimkou území, uvedeného pod písmenem c).
To jsou městské části:
městská část Praha 1 městská část Praha 2 městská část Praha 3 městská část Praha 4 městská část Praha 5 městská část Praha 6 městská část Praha 7 městská část Praha 8 městská část Praha 9 městská část Praha 10

c) Území, ve kterých byla zřízena nová městská část. 2)
To je městská část: městská část Praha-Troja
1) § 2, článek 2, odst. b) zákona ČNR č. 418/1992 Sb., o hl. m. Praze 2) § 4 zákona ČNR č. 418/1992 Sb., o hl. m. PrazeČl.2

Území městských částí

1) Území jednotlivých městských částí uvedených v čl. 1 této vyhlášky jsou vymezena hranicemi, jejichž písemný popis je přílohou č. 1 této vyhlášky. Území městských částí jsou dále zakreslena v mapě, jejíž kopie je přílohou č. 2 této vyhlášky.

2) Zakreslení území městských částí v mapě a písemné popisy hranic území městských částí vede Magistrát hl. m. Prahy.

Čl.3
 
Postup při provádění změn hranic městských částí a při rušení nebo zřizování městské části na návrh městských částí

1) Na návrh dotčených městských částí projedná zastupitelstvo hlavního města Prahy návrh na změnu hranic městských částí nebo návrh na zřízení nové městské části nebo zrušení městské části do 2 měsíců po podání návrhu.

2) Návrh dle odst. 1 musí obsahovat též návrh na finanční a majetkové vypořádání.

3) V případě, že při projednávání návrhu dle odst. 1 dojde k vypsání místního referenda, koná se toto referendum na náklady dotčených městských částí.

Čl.4
 
Území, na nichž některé působnosti obce vykonávají městské části

Zastupitelstvo hlavního města Prahy může ve Statutu stanovit, že některé úkoly v samostatné působnosti vykonává městská část i na území, které je vymezeno jinak, než dle čl. 1 tohoto Statutu.

Část 2
 
Oddíl 1
Rozvoj území městské části

Podíl samostatné působnosti městské části nad rámec zákona není vymezen.

Oddíl 2

Školství

Platný Statut I čl. 2, odst. d) plní působnost obce při výkonu samosprávy ve školství (§ 14 až 16 zákona 564/90 Sb.)

Oddíl 3

Sociální péče
Platný Statut III čl. 1.

a) mohou poskytnout občanům, kteří se ocitli v mimořádně nepříznivých sociálních podmínkách, jednorázový příspěvek (§ 14 odst. 2 zákona ČNR č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČSR v sociálním zabezpečení ve znění zákona ČNR č. 144/1991 Sb. - dále jen "zákon"), b) rozhodují o přijetí dítěte do stanice pečovatelské služby pro děti, kterou spravují a o úhradě za služby v ní poskytované (§ 15 odst. 1 písm. b) zákona ČNR), c) zabezpečují účast těžce zdravotně postižených občanů na společném stravování (§ 32 odst. 1 písm. b) zákona), d) napomáhají zapojení těžce zdravotně postižených občanů do kulturního a společenského života (§ 32 odst. 1 písm. c) zákona), e) podílejí se na řešení otázek bydlení těžce zdravotně postižených občanů (§ 32 odst. 1 písm. d) zákona), f) zabezpečují účast starých občanů na společném stravování (§ 37 odst. 1 písm. b) zákona), g) napomáhají zapojení starých občanů do kulturního a společenského života (§ 37 odst. 1 písm. c) zákona),
ch) působí k překonávání nepříznivé životní situace občanů, kteří potřebují zvláštní pomoc (§ 40 písm. a) zákona), i) poskytují občanům, kteří potřebují zvláštní pomoc, zejména dětem a mládeži, systematickou výchovnou a poradenskou péči v zařízeních sociální péče, která spravují (§ 40 písm. b) zákona),
j) poskytují podle svých možností občanům společensky nepřizpůsobeným, kteří mají v městské části trvalý pobyt, pomoc při překonávání jejich obtížných životních poměrů (§ 42 písm. a) zákona),
k) poskytují podle svých možností občanům společensky nepřizpůsobeným, kteří mají v městské části trvalý pobyt, ubytování, popřípadě další péči v zařízeních sociální péče, která spravují (§ 42 písm. b) zákona).

Oddíl 4

Zdravotnictví

Podíl samostatné působnosti městské části nad rámec zákona není vymezen.

Oddíl 5

Kultura

Podíl samostatné působnosti městské části nad rámec zákona není vymezen.


Oddíl 6

Bytová politika

Platný Statut III, čl. 1, odst. h)

podílejí se na řešení otázek bydlení starých občanů (§ 37 odst. 1 písm.b) zákona 144/1991 Sb.
 
Oddíl 7

Životní prostředí

Podíl samostatné působnosti městské části nad rámec zákona není vymezen, kromě
 
7 - hodnocení vlivů na životní prostředí
Platný Statut X. Čl.1

Nad rozsah stanovený zákonem o hlavním městě Praze se městské části podílejí na samostatné působnosti podílejí tím, že
a) podávají podnět k posuzování vlivů na životní prostředí staveb, činností a technologií podle přílohy 1 a 2 zákona ČNR 244/92 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí (dále jen "zákon") nedosahujících limitních hodnot, pokud mají být prováděny v územích chráněných podle zvláštních předpisů (§ 2 odst. 2 písm.b) zákona) b) zveřejňují informace, že stavba, činnost nebo technologie bude posuzována podle zákona (§ 5 odst. 5 zákona) c) oznamují veřejnosti kdy a kde lze do dokumentace nahlédnout, umožňují veřejné nahlédnutí do dokumentace (§ 7 odst. 1 a 2 zákona) d) odesílají vyjádření veřejnosti a městské části (§ 7 odst. 3 zákona) e) spolupracují s příslušným orgánem při organizačním a technickém zabezpečení veřejného projednání (§ 14 vyhlášky č. 499/1992 Sb., o odborné způsobilosti pro posuzování vlivů na životní prostředí a o způsobu a průběhu veřejného projednání posudku.
Oddíl 8

Veřejný pořádek a požární ochrana

Podíl samostatné působnosti městské části nad rámec zákona není vymezen.
 
Oddíl 9
 
Správa poplatků a ukládání pokut

Platný Statut I čl. 2 c), e)

c) mohou ukládat pokutu do 100 000 Kč právnické osobě a podnikateli, kteří při podnikatelské činnosti poruší obecně závaznou vyhlášku hlavního města Prahy e) vykonávají správu místních poplatků v rozsahu stanoveném zvláštními předpisy 1) (§ 14 zákona ČNR č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích).

Oddíl 10
Rozpočet

Platný Statut VII čl. 5 a 6

Čl.5

Rozpočet městských částí

1) Městská část sestavuje svůj rozpočet a provádí vyúčtování výsledků svého hospodaření. 2)

2) Příjmy městské části tvoří: a) 50 % výnosu z prodeje majetku hlavního města Prahy svěřeného městské části, pokud se hl. m. Praha a městská část nedohodnou jinak, b) výnosy z vlastního hospodaření s majetkem hlavního města Prahy svěřeným městské části v rozpočtované výši, kromě výnosů dle bodu 2a, c) 50 % z příjmů z hospodaření s majetkem hlavního města Prahy svěřeným městské části nad rozpočtované příjmy městské části kromě výnosů dle bodu 2a, d) převody prostředků z vlastních peněžních fondů městské části, e) příjmy z činnosti právnických osob a zařízení založených a zřízených městskou částí v rozsahu stanoveném zvláštním zákonem, f) místní poplatky v rozsahu stanoveném obecně závaznými vyhláškami hlavního města Prahy, g) správní poplatky za úkony prováděné městskou částí v rozpočtované výši h) 50 % výnosu správních poplatků za úkony prováděné městskou částí nad rozpočtované příjmy, i) podíl na daních z příjmů fyzických osob, 1) s výjimkou daně uplatňované zvláštní sazbou, do výše, kterou stanoví ZHMP,
j) podíl z rozpočtovaného objemu daně z nemovitostí, 2) způsob rozdělení stanoví ZHMP, k) úvěry, půjčky a návratné finanční výpomoci, l) sdružené prostředky, výnosy z cenných papírů, sbírek a loterií pořádaných městskou částí a jiné nahodilé příjmy v rozpočtované výši, m) 50 % výnosu z cenných papírů, sbírek a loterií pořádaných městskou částí a jiných nahodilých příjmů nad rozpočtované příjmy městské části, n) neúčelové dotace z rozpočtu hlavního města Prahy, o) účelově určené dotace z rozpočtu hlavního města Prahy vč. dotací ze státního rozpočtu ČR, p) dotace ze státních fondů České republiky a účelových fondů hlavního města Prahy, q) pokuty, ukládané městskou částí, případně další pokuty patřící podle zvláštních předpisů do příjmů rozpočtu městské části, r) dary určené městské části, s) jiné příjmy stanovené obecně závaznými právními předpisy.

3) Zapojení prostředků z prodeje bytového fondu do rozpočtu městské části je určeno dle zásad pro transformaci bytového fondu. 3)

1) viz zákon ČNR 563/1991 Sb., o účetnictví 2) viz zákon ČNR 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí 3) viz usnesení Zastupitelstva hl.m.Prahy č.23/6 ze dne 17. 12. 1993Čl.6
 
Vztah rozpočtu městské části k rozpočtu hlavního města Prahy

1) Městská část nechá na svůj příjmový účet převést celý výnos z prodeje jí svěřeného majetku hlavního města Prahy a celý výnos z hospodaření s jí svěřeným majetkem hlavního města Prahy, celý výnos poplatků a z cenných papírů, sbírek a loterií pořádaných městskou částí a jiných nahodilých příjmů. Příslušný podíl z těchto výnosů, který je příjmem hlavního města Prahy, převede městská část vždy jednou za uplynulé pololetí na příjmový účet hlavního města Prahy, a to nejpozději do 20 dnů po uplynutí pololetí pokud vyhláška hlavního města Prahy nestanoví jinak 1).

2) V případě, že městská část neprovede převod podle odst.1, hlavní město Praha sníží výši účelové i neúčelové dotace z rozpočtu hlavního města Prahy o částku neprovedeného převodu. Snížení dotace může být provedeno v běžném nebo následujícím roce. Neprovedené převody mohou být na základě rozhodnutí ZHMP považovány za náhradu za majetek odejmutý městské části dle Statutu II, čl.4 a, odst. 2.

1) viz vyhláška hlavního města Prahy č. 11/1991Platný Statut XII:

Část první
Obecná ustanovení

Čl.1
Rozpočtová soustava hlavního města Prahy

1) Zákon o státním rozpočtu stanoví finanční vztah k hlavnímu městu Praze jako celku. 2)

2) Rozpočtová soustava hlavního města Prahy je tvořena rozpočtem vlastního hlavního města Prahy a rozpočty městských částí.

3) Součástí rozpočtu hlavního města Prahy jsou i příjmy a výdaje rozpočtových organizací zřízených hlavním městem Prahou a prostřednictvím rozpočtů městských částí rozpočtových organizací zřízených městskými částmi.3)

4) Součástí rozpočtu hlavního města Prahy jsou i vztahy k příspěvkovým organizacím zřizovaným hlavním městem Prahou a podnikům, u nichž funkci zakladatele plní hlavní město Praha a prostřednictvím rozpočtů městských částí vztahy k příspěvkovým organizacím zřizovaným městskými částmi a podnikům, u nichž funkci zakladatele plní městské části. 4)

5) Městským částem jsou v rozpočtu hlavního města Prahy stanoveny výše příjmů dle čl. odst.2 písm. i), j), n) a o) Statutu hlavního města Prahy - VII. část. Takto stanovené příjmy jsou závaznými ukazateli pro rozpočty městských částí v těchto položkách.

6) Městským částem jsou v rozpočtu hlavního města Prahy v rámci souhrnného vztahu stanoveny dotace a odvody.

7) Na návrh městské části je v rozpočtu hlavního města Prahy zařazena celková výše rozpočtu městské části včetně výše mimorozpočtových zdrojů, zapojených městskou částí do rozpočtu a rozpočtové rezervy.

2) § 21 odst. 2 zákona ČNR č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky) 3) § 22 odst. 2 písm. a) zákona ČNR č. 576/1990 Sb. 4) § 22 odst. 2 písm. a) zákona ČNR č. 576/1990 Sb.Čl.2

Rozpočet vlastního hlavního města Prahy

Rozpočet vlastního hlavního města Prahy má takovou strukturu výdajů, aby bylo zabezpečeno financování úkolů, které hlavní město Praha vykonává v samostatné působnosti podle zvláštních předpisů 1) a financování úkolů státní správy v přenesené působnosti, které vykonávají orgány hlavního města Prahy, organizace zřízené hlavním městem Prahou, komise rady zastupitelstva hlavního města Prahy a zvláštní orgány zřízené radou zastupitelstva hlavního města Prahy. 2)


1) § 7 zákona ČNR č. 418/1990 Sb. o hlavním městě Praze ve znění pozdějších předpisů a § 13 a násl. zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů 2) § 13 odst. 1 a 3 a § 14 odst. 1 zákona ČNR č. 418/1990 Sb.

Čl.3

Rozpočty městských částí

1) Městské části ve své samostatné působnosti schvalují své rozpočty, ve kterých zapracují stanovené závazné ukazatele dle čl. 1 odst. 5, 6 a 7 tohoto Statutu a dle čl. 5 odst. 2 písm. i), j), n) a o) Statutu hlavního města Prahy - VII. část ve výši, kterou stanoví Zastupitelstvo hlavního města Prahy v usnesení k rozpočtu hlavního města Prahy.

2) Součástí rozpočtu městské části jsou i příjmy a výdaje rozpočtových organizací zřízených městskou částí.

3) Součástí rozpočtu městské části jsou i vztahy k příspěvkovým organizacím zřizovaným městskou částí a podnikům, u nichž funkci zakladatele plní městská část.

4) Rozpočet městské části má takovou strukturu výdajů, aby bylo zabezpečeno financování úkolů, které městská část vykonává v samostatné působnosti podle zvláštních předpisů 1) a financování úkolů, které orgány městské části, komise a zvláštní orgány zřízené radou městské části vykonávají v přenesené působnosti. 2) Přednostně zabezpečuje městská část ty výdaje, které vyplývají z povinností stanovených zákonem nebo Statutem hlavního města Prahy.

5) Městské části schvalují svůj rozpočet po schválení rozpočtu hlavního města Prahy ve stanoveném rozsahu a členění. 3)
------------------------------------------------------------------ 1) § 8 až 11 zákona ČNR č. 418/1990 Sb. 2) § 13 odst. 2 a § 14 odst. 2 a 3 zákona ČNR č. 418/1990 Sb. 3) § 27 odst. 2 zákona ČNR č. 576/1990 Sb. ve znění zákona ČNR č. 10/1993 Sb. a Statut hlavního města Prahy - VII. část

Část druhá
Sestava, schvalování a hospodaření podle rozpočtu

Čl.4
 
Sestava rozpočtu hlavního města Prahy a městských částí

1) Pro sestavu rozpočtu hlavního města Prahy jsou městské části povinny poskytovat Magistrátu hlavního města Prahy podklady. Výčet podkladů a jejich náležitostí včetně harmonogramu prací stanoví Magistrát hlavního města Prahy metodickým pokynem.

2) Rozpočet hlavního města Prahy, vlastní rozpočet hlavního města Prahy i rozpočty městských částí jsou sestavovány vyrovnané.

3) Případný nedostatek zdrojů v rozpočtu daného roku může být hrazen úvěrem od peněžního ústavu, případně vydáním dluhopisů, komunálních obligací apod.

Čl.5
 
Rozpočtové provizorium

1) Nebude-li rozpočet hlavního města Prahy na příslušný rozpočtový rok schválen do konce předcházejícího roku, řídí se rozpočtové hospodaření města i městských částí do doby schválení rozpočtu hlavního města Prahy rozpočtovým provizoriem.

2) Zásady rozpočtového provizoria schvaluje Zastupitelstvo hlavního města Prahy i pro městské části.

3) Je-li rozpočet hlavního města Prahy na příslušný rozpočtový rok nebo rozpočtové provizorium na příslušné rozpočtové období schváleno nejpozději 1 měsíc před koncem předcházejícího období, rozpočtové provizorium městské části je zastupitelstvem městské části schváleno až po schválení rozpočtového provizoria hlavního města Prahy na základě stanovených závazných ukazatelů a zásad.

4) Nebude-li rozpočet hlavního města Prahy na příslušný rozpočtový rok nebo rozpočtové provizorium na příslušné rozpočtové období schváleno nejpozději 1 měsíc před koncem předcházejícího období, mohou městské části sestavit a schválit rozpočtová provizoria v nichž zapracují očekávanou výši závazných ukazatelů.

5) Nejdéle do 2 měsíců po schválení rozpočtu nebo rozpočtového provizoria hlavního města Prahy musí městská část uvést rozpočtové provizorium, schválené dle odstavce 4 do souladu se stanovenými závaznými ukazateli příp. zásadami rozpočtového provizoria.

Čl.6

Rozpočtové změny


1) Rozpočtová změna je takový zásah do schváleného rozpočtu a) při kterém se mění celková výše schváleného rozpočtu, b) pokud je příslušný výdaj v rozpočtu vázán na plnění určeného příjmu a v této vazbě dochází ke změně.

2) Rozpočtové změny jsou prováděny: a) při změně rozpočtových úkolů (např.změna, eventuálně zrušení úkolu, delimitace), b) při celkovém snížení zdrojů rozpočtu nebo snížení zdrojů, na které jsou dle odstavce 1 písm. b) vázány určené výdaje, c) vznikne-li potřeba úhrady rozpočtem nezajištěných potřeb nad rámec rozpočtové rezervy, d) při navýšení rozpočtu zařazením doposud nezahrnutých zdrojů nad rámec rozpočtové rezervy


1) § 8 až 11 zákona ČNR č. 418/1990 Sb. 2) § 13 odst. 2 a § 14 odst. 2 a 3 zákona ČNR č. 418/1990 Sb. 3) § 27 odst. 2 zákona ČNR č. 576/1990 Sb. ve znění zákona ČNR č. 10/1993 Sb. a Statut hlavního města Prahy - VII. část


1) viz vyhlášky hl. m. Prahy o místních poplatcích
2) viz zákon ČNR č.576/1990 Sb. o rozpočtových pravidlech ČR