Rada zastupitelstva hlavního města Prahy se usnesla dne 13. 12. 1994 podle § 24 odst. 1 a § 45 písm. l) zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění zákona ČNR č. 302/1992 Sb. a v souladu s ustanovením § 4a odst. 1 písm. a) zákona ČNR č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen ve znění zákona č. 135/1994 Sb. vydat tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl.1

Obsah vyhlášky

Touto vyhláškou se stanoví maximální ceny za zpopelnění ostatků zemřelého v rakvi a za přechodné uložení zemřelého v rakvi v chladícím zařízení do stanovené lhůty pochování (zpopelnění) za každý započatý den.

Čl.2

Výše maximálních cen

1. Zpopelnění ostatků zemřelého v rakvi .............. 740,-- Kč,

2. Přechodné uložení zemřelého v rakvi
v chladícím zařízení do stanovené lhůty
pochování (zpopelnění)
za každý započatý den ...................................... 54,-- Kč.

Čl.3
 
Vysvětlivky

1. Cena za zpopelnění ostatků zemřelého v rakvi zahrnuje přijetí ostatků v rakvi v krematoriu, zpopelnění, úpravu popele k uložení popele do úřední popelnice s označením. Cena úřední popelnice se připočítává zvlášť.

2. Cena za přechodné uložení zemřelého v rakvi v chladícím zařízení nad stanovenou lhůtu pochování není regulována.

Čl.4

Všeobecné podmínky

1. Maximální ceny jsou závazné pro všechny provozovatele služeb pohřebních a kremačních v hlavním městě Praze a platí jen pro zařízení provozované na území hlavního města Prahy.

2. Maximální ceny jsou závazné pro služby objednané po datu účinnosti této vyhlášky.

3. V maximálních cenách jsou zahrnuty výkony včetně spotřeby materiálu a daně z přidané hodnoty.

4. Ceny ostatních služeb vyjmenovaných oborů 1) nejsou regulovány.

Čl.5

Porušení této vyhlášky se postihuje podle obecných předpisů 2).

Čl.6

Zrušují se body 1) a 3) výměru číslo 4/94 ze dne 3. 5. 1994 o maximálních cenách služeb krematorií, služeb pohřebních a hřbitovních v hlavním městě Praze (uveřejněn v částce 9/1994 Sb. hl. m. Prahy).

Čl.7

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1995.RNDr. Jan Koukal, CSc., v. r.
primátor hl. m. Prahy

Ing. Petr Švec , v. r.
náměstek primátora hl. m. Prahy1) ČJK: 986 91 - služby krematorií 986 99 - služby pohřební ost. 2) zákon č. 526/1990 Sb., o cenách ve znění zákona č. 135/1994 Sb.