Rada zastupitelstva hl. m. Prahy se usnesla dne 5.4.1994 vydat podle § 24 odst. 1 a § 45 písm. l) zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 4 písm. a) zákona ČNR č. 108/1987 Sb., o působnosti orgánů veterinární péče České republiky ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl.1
 
Chovatelé jsou povinni: a) zamezit vjezdu cizích vozidel do areálu chovů, pokud nedá souhlas orgán veterinární péče, b) zamezit přístup volně žijících zvířat a ptactva do areálu chovů, stájí, skladů a dalších objektů, c) dodržovat zákaz zkrmování nepřevařených kuchyňských odpadů a jateckých krmných konfiskátů.


Čl.2

Chovatelé hospodářských zvířat jsou povinni zajistit veterinární službou vyšetření zvířat jedenkrát ročně na nákazy předepsané Státní veterinární správou České republiky.

Čl.3

Porušení této vyhlášky se postihuje podle obecných předpisů 1).

Čl.4

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


RNDr. Jan Koukal, CSc., v.r.
primátor hl.m.Prahy
 
RNDr. Jiří Exner, v. r.
náměstek primátora hl.m.Prahy


1) § 191 zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon ve znění pozdějších předpisů § 11a) zákona ČNR č. 108/1987 Sb., o působnosti orgánů veterinární péče České republiky ve znění pozdějších předpisů § 17 zákona ČNR č. 418/1990 Sb., o hlavním městě Praze ve znění pozdějších předpisů