Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne 30. 6. 1994 po projednání s městskými částmi vydat podle § 20 odst. 4 zákona ČNR č. 418/1990 Sb., o hlavním městě Praze ve znění zákona ČNR č. 8/1993 Sb. tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl.1

Statut hlavního města Prahy - II. část č. 16/1991 Sb. hl. m. Prahy ve znění pozdějších předpisů se doplňuje takto:

V čl. 3c, odst. 10 zní:

"10) Mimo majetek, svěřený dle čl. 1, čl. 2, čl. 3 a čl. 3a Statutu II je městské části Praha 10 svěřen tento nemovitý majetek:

výměra kat. území parc. číslo (m2) č. pop. ---------------------------------------------------- Vršovice 1107 438 1121 11377 Malešice 806/630 17482"

Čl.2

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


RNDr. Jan Koukal, CSc.
primátor hl. m. Prahy

RNDr. Jiří Exner
náměstek primátora hl. m. Prahy