Rada hlavního města Prahy se usnesla dne  27. června 2006 vydat podle § 44 odst. 2 zákona  č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., a § 4a odst. 1 písm. a)  zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění zákona č. 135/1994 Sb. a zákona  č. 320/2002 Sb.,  toto nařízení :


§ 1

 

Obsah nařízení

 

     Tímto nařízením se stanoví maximální cena1) za zpopelnění zemřelého a ostatků v rakvi včetně uložení popele do pevně uzavíratelné urny s označením.

 

 

§ 2


Výše maximální ceny

 

Zpopelnění zemřelého a ostatků v rakvi

včetně uložení popele do pevně uzavíratelné urny

s označením

 

1920,- Kč

 

 

                                                                                                                                           

                                                                    

§ 3

Určené podmínky

 

Maximální cena za zpopelnění zemřelého a ostatků v rakvi zahrnuje přijetí ostatků v rakvi v krematoriu, zpopelnění, úpravu popele a jeho  uložení do pevně uzavíratelné urny. Maximální cena nezahrnuje cenu pevně uzavíratelné urny, ta se sjednává dle zvláštního právního předpisu2). Všechny úkony jsou včetně daně z přidané hodnoty3).

 

 

 

§ 4

 

Zrušovací ustanovení

 

Vyhláška č. 10/1999 Sb. hl. m. Prahy, o maximální ceně za zpopelnění zemřelého a ostatků v rakvi včetně uložení popele do úřední popelnice s označením, se zrušuje.

 

 

§ 5

 

Účinnost


Toto nařízení  nabývá účinnosti dnem  1. srpna 2006.


 


MUDr. Pavel  B é m , v. r.
primátor hlavního  města PrahyMgr. Rudolf  B l a ž e k , v. r.
náměstek primátora hlavního  města Prahy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1)    § 5  odst. 2  zákona č. 526/1990 Sb., o cenách.

2)      Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách , ve znění pozdějších předpisů.

3)    Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.