Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne 25. 5. 2006 vydat podle § 44 odst. 3 písm. d) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, a § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., tuto obecně závaznou vyhlášku :

 

Čl. I

 

Obecně závazná vyhláška č. 24/2003 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 13/2005 Sb. hl. m. Prahy, se mění takto :

 

1. V příloze č. 1 se v části „Městská část Praha-Zbraslav“ doplňuje bod 3, který zní : „3. § 2 odst. 1 písm. k) vyhlášky Kč 1,--“ .

 

2. Příloha č. 2 zní :

 

 

 

viz soubor „příloha č. 2 k obecně závazné vyhlášce č. 24/2003 Sb. hl. m. Prahy.pdf

 

 

                                                                   Čl. II

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.července 2006.

 

 

MUDr. Pavel  B é m , v. r.

primátor hl. m. Prahy

 

 

 

 

Mgr. Rudolf  B l a ž e k , v. r.

náměstek primátora hl. m. Prahy