Rada hlavního města Prahy se usnesla dne 12. prosince 2006 vydat podle § 44 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., a § 33 odst. 3 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 320/2002 Sb., toto nařízení :

 

 

Čl. I

Vyhláška č. 33/1999 Sb. hl. m. Prahy, o stavební uzávěře ve velkých rozvojových územích hlavního města Prahy, ve znění vyhlášky č. 43/2000 Sb. hl. m. Prahy, nařízení č. 23/2001 Sb.hl.m. Prahy, nařízení č. 22/2002 Sb. hl. m. Prahy, nařízení č. 5/2004 Sb.hl.m.Prahy, nařízení č. 23/2005 Sb.hl.m. Prahy a nařízení č. 3/2006 Sb.hl.m. Prahy, se mění takto:

V příloze č. 1 v grafické části zákres velkého rozvojového území „Letňany - Kbely “ zní :

 

 (pouze v tištěné podobě)

 

 

 

Čl. II

 

Toto nařízení nabývá účinnosti  dnem 1. ledna 2007.

 

 

 

 

MUDr. Pavel  B é m , v. r.

primátor hlavního města Prahy

 

Mgr. Rudolf  B l a ž e k , v. r.

náměstek primátora hlavního města Prahy