Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne 27. 4. 2006 vydat podle § 17 odst. 3 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. I

     Obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 15/2001 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 18/2001 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 19/2001 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 21/2001 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 22/2001 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 28/2001 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 29/2001 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 1/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 3/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 5/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 8/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 9/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 11/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 12/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 13/2002 Sb. hl. m. Prahy,  obecně závazné vyhlášky č. 16/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 23/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 26/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 27/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 28/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 29/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 1/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 2/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 3/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 9/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 10/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 13/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 16/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 17/2003 Sb. hl. m. Prahy,obecně závazné vyhlášky č. 19/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 22/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 29/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 32/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 33/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 35/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 1/2004 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 4/2004 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 8/2004 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 9/2004 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 11/2004 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 12/2004 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 16/2004 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 17/2004 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 22/2004 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 25/2004 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 3/2005 Sb. hl. m. Prahy a obecně závazné vyhlášky č. 5/2005 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 8/2005 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 10/2005 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 12/2005 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 14/2005 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 18/2005 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 22/2005 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 25/2005 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 29/2005 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 1/2006 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 2/2006 Sb. hl.m. Prahy a  obecně závazné vyhlášky č. 7/2006 Sb. hl. m. Prahy,  se mění takto:

 

1. V příloze č. 2 se položky  č. 66 až 69  zrušují.

Dosavadní položky č. 70 až 86 se označují jako položky  66 až 82.

  

2. V příloze č.   2 se doplňují položky č.83  až 87, které znějí :

Pol.

Předpis

§

Předmět působnosti

83.

zákon č.

379/2005 Sb.

22

odst.2

písm.a)

podílení se na realizaci protidrogové politiky na svém území,spolupráce se státními orgány, s orgány kraje a s poskytovateli služeb v oblasti protidrogové politiky

84.

 

22

odst. 2

písm.b)

v případě potřeby zpracovávání a přijímání místního plánu protidrogové politiky ve spolupráci s orgány kraje

85.

 

22

odst. 2

písm.c)

v případě potřeby podílení se na financování programů protidrogové politiky a kontrola účelného využití těchto finančních prostředků

86.

 

22 odst.2

písm.d)

v případě potřeby zřízení funkce místního protidrogového koordinátora, případně zvláštního iniciativního nebo poradního orgánu, za účelem koordinace protidrogové politiky na svém území

87.

 

22

odst. 3

možnost uzavírání smluv o společném výkonu některých činností podle odstavce 2

 

 

3. V příloze č. 3 se v části A  položky č. 4 a 5 zrušují.

Dosavadní položky č. 6 až 120 se označují jako položky č. 4 až 118.

 

4. V příloze č.3 se v části A  doplňuje položka č. 119, která zní :

 

Pol.

Předpis

§

Předmět působnosti

119.

zákon č.

379/2005 Sb.

22

odst. 4

kontrola dodržování ustanovení zákona a dalších předpisů týkajících se ochrany před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami, činění opatření k odstranění zjištěných nedostatků a vyvozování důsledků, zejména ukládání sankcí

 

5. V příloze č. 7 části A se v části  Praha 10 na konci doplňuje tento výčet:

 

„Strašnice                        1292/5                        3246

 Strašnice                        1292/104                        56

 Strašnice                        1294/4                        2066

 Strašnice                        1068/2                        1199

 včetně staveb bez čísel popisných, terénních a sadových úprav, drobné architektury, které nejsou předmětem zápisu v KN“

 

6. V příloze č. 7 části A se v části  Praha 12 na konci doplňuje tento výčet:

 

„Kamýk                        547/1                        7365

  Kamýk                        547/2                        923

  Kamýk                        549/2                        12

  Kamýk                        555/1                        329

  Kamýk                        555/2                        5

  Modřany                        4117/37                        363

včetně staveb bez čísel popisných, terénních a sadových úprav, drobné architektury, které nejsou předmětem zápisu v KN“

                                                                                           Čl. II

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. června 2006.

 

 

  

MUDr. Pavel  B é m ,   v. r.

primátor hlavního města Prahy

 

 

 

Mgr. Rudolf  B l a ž e k ,  v. r.

náměstek primátora hlavního města Prahy