Rada hlavního města Prahy se usnesla dne  12. prosince 2006 vydat podle § 44 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., a § 4a odst. 1 písm. a)  zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění zákona  č. 135/1994 Sb. a zákona  č. 320/2002 Sb.,  toto nařízení :

 

 


§ 1

 

Obsah nařízení

 

Tímto nařízením se stanoví maximální ceny osobní taxislužby.

 

§ 2


Výše maximální ceny

 

 Jednorázová sazba

 40,- Kč / jízda

 Čekání

6,- Kč / min

 Jízda na území hlavního města Prahy

28,- Kč / km

                                                                                                                                           

                                                                     

§ 3

Určené podmínky

(1) Maximální ceny platí pro výkon taxislužby na území hlavního města Prahy1) uskutečněné veškerými vozidly taxislužby bez ohledu na obsah válců a počet přepravovaných osob.

 

(2) Cena za jednorázovou sazbu je účtována při započetí jízdy (zakázky). Zahrnuje úhradu za pronajmutí vozidla, za pomoc při nástupu a výstupu zákazníka, za uložení a vyložení zavazadel, za vystavení dokladu o zaplacení jízdného2) a za podání informací, týkající se například trasy jízdy.

 

(3) Čekáním se rozumí jednak provozní čekání (cena je automaticky účtována při stání na křižovatce nebo při pomalé jízdě v hustém provozu), jednak čekání na přání zákazníka. Čekání v důsledku poruchy vozidla nebo zaviněné řidičem nesmí být zákazníkovi účtováno, a to ani při dokončení jízdy náhradním vozidlem.

 

(4) Jízdou na území hlavního města Prahy se rozumí pohyb vozidla taxislužby po pozemní komunikaci na území hlavního města Prahy.

 

(5) Maximálními cenami se rozumí ceny včetně daně z přidané hodnoty podle zvláštního právního předpisu.3)


§ 4

 

Zrušuje se

 

1.      Vyhláška č. 24/2000 Sb. hl. m. Prahy, o maximálních cenách osobní taxislužby.

2.      Nařízení č.13/2004 Sb. hl. m. Prahy,  kterým se mění vyhláška č. 24/2000 Sb. hl. m. Prahy, o maximálních cenách osobní taxislužby.

 


§ 5

 

Účinnost


Toto nařízení  nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2007.


 


MUDr. Pavel  B é m , v. r.
primátor hl. m. PrahyMgr. Rudolf  B l a ž e k , v. r.
náměstek primátora hl. m. Prahy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1)         § 11 odst. 1 zákona ČNR č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze.

2)         § 21 odst. 3 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění  zákona č. 229/2005 Sb.

        § 15 vyhlášky č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě.

3)         Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.