Rada hlavního  města Prahy se usnesla dne 29. 8. 2006 vydat podle § 44 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., a §  77a odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 218/2004 Sb.,  toto nařízení:

 

Čl. I

 

      Vyhláška č. 5/1988 Sb. NVP, kterou se určují chráněné přírodní výtvory v hlavním městě Praze, ve znění vyhlášky č. 23/1991 Sb. hl. m. Prahy a nařízení č. 4/2006 Sb. hl. m. Prahy,  se mění takto:

 

1.  V čl. 1  bod 27 zní:

„27. Opukový lom Přední Kopaniny – odkryv bělohorských opuk, vyhodnocený profil hranicí cenoman – spodní turon

Katastrální území Přední Kopanina,  parc. č. 409/1 část (východní část za linií definovanou body o souřadnicích S – JTSK:

Č. bodu                  y                      x

---------------------------------------------------

 

011002900003        751738.46     1038691.38

011000000007        751747.02     1038730.44

011000000008        751746.24     1038751.08

011000000009        751772.94     1038746.40

011000000010        751774.61     1038752.08),

 

 

409/3 část (severní část za linií definovanou body o souřadnicích S – JTSK:

 

Č.bodu                     y                    x

---------------------------------------------------

011000000010        751774.61     1038752.08

011000000011        751779.80     1038769.74

011002390012        751721.13     1038797.50),

 

parc. č. 416, 438/2, 705/1, 705/2, 705/3, 705/4, 707/4

 

celková výměra 1, 94 ha

 

Orientační grafické znázornění zákresu části parcel k.ú. Přední Kopanina 409/1 a 409/3 je obsaženo v příloze č. 2 k této vyhlášce.“.

 

2. Dosavadní příloha se označuje jako příloha č. 1 a  doplňuje se  příloha č. 2, která zní:

 

 /v písemné podobě/

 

 

 

 

 

Čl. II

 

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. října 2006.

 

 

 

 

 

 

 

MUDr. Pavel B é m , v. r.

primátor hlavního  města Prahy

 

 

 

Mgr. Rudolf B l a ž e k ,  v. r.

náměstek primátora hlavního města Prahy