Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne 14. 9. 2006 vydat podle § 44 odst. 3 písm. d) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, a § 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů,  tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

 

Čl.I

 

      V § 11 obecně závazné vyhlášky č.21/2005 Sb. hl. m. Prahy, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území hlavního města Prahy a systém nakládání se stavebním odpadem (vyhláška o odpadech),  odstavec 3 zní:

 „ (3) Fyzické osoby, které vyprodukovaly stavební odpad označený kódem odpadu 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07 při své nepodnikatelské činnosti, mohou bezplatně předat stavební odpad v množství do 1 m3 měsíčně ve sběrných dvorech města. Toto množství nelze kumulovat.“.

 

 

Čl.II

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. listopadu 2006.

 

 

 

 

 

 

MUDr. Pavel  B é m , v. r.

primátor hlavního města Prahy

 

 

 

Mgr. Rudolf  B l a ž e k , v. r.

náměstek primátora hlavního města  Prahy