Národní výbor hlavního města Prahy se na svém 10. plenárním zasedání dne 15. prosince 1983 usnesl podle § 39 odst. 2 písm. j) zákona o národních výborech vydat podle čl. 94 Ústavy ČSSR toto obecně závazné nařízení:

Čl.1
 
Vyhláška č. 5/1976 Sb. NVP, o statutu Ceny Národního výboru hlavního města Prahy se doplňuje takto:

V čl. 2 se připojuje nový odstavec:
"e) díla z oboru architektury a urbanismu".

V čl. 4 se připojuje odstavec, který zní:
"2 a) Návrh na udělení ceny za významná díla z oboru architektury a urbanismu předkládá komise výstavby na základě návrhu hlavního architekta hl. m. Prahy projednaného s GŘ VHMP, odborem kultury NVP a Svazem českých architektů."

Čl.2

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

 
Primátor hlavního města Prahy
Ing. František Štafa v. r.

Tajemník Národního výboru hlavního města Prahy
Jaroslav Blažíček v. r
.