Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne 28. 1. 1993 vydat podle ustanovení § 16 odst. 1 zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl.1

Zakazuje se na veřejném prostranství a na veřejně přístupných místech, která nejsou provozovnou podle zvláštního předpisu 1), nabízet (slovem, zvukem, obrazem, písmem, posunky apod.) sexuální služby.

Čl.2

(1) Za sexuální služby se pro účely této vyhlášky považuje činnost provozovaná s použitím vlastní osoby a za úplatu, při které dochází k pohlavnímu ukájení v důsledku tělesného dotyku.

(2) Za nabízení sexuálních služeb se pro účely této vyhlášky považuje i nabízení jiných služeb, jestliže je zřejmé, že se jedná o navazování kontaktů s cílem poskytnutí sexuálních služeb.

Čl.3

Městská část je oprávněna po předchozím souhlasu hl.m. Prahy stanovit místa, kde neplatí zákaz nabízení sexuálních služeb. Pokud tak městské části neučiní do 60 dnů od platnosti této vyhlášky, může taková místa určit hlavní město Praha.

Čl.4

Porušení této vyhlášky bude postihováno podle přestupkového zákona 2).

Čl.5

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 4. 1993 s výjimkou článku č. 3 této vyhlášky, který nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Primátor hlavního města Prahy
Ing. Milan Kondr v. r.

Náměstek primátora hl. m. Prahy
RNDr. Jiří Exner v. r.1) § 17 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)
2) zákon ČNR č. 200/1990 Sb., o přestupcích