Rada zastupitelstva hlavního města Prahy se usnesla dne 29. června 1993 podle § 24 odst. 1 a § 45 písm. l) zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění zákona ČNR č. 392/1992 Sb. a v souladu s ustanovením § 4 odst. 3 písm. a) zákona ČNR č. 37/1989 Sb., o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomaniemi vydat tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl.1

Prodej a podávání alkoholických nápojů a tabákových výrobků na veřejném prostranství 1) jsou zakázány.

Čl.2

Povolování výjimek

Ze zákazu uvedeného v čl. 1 může obvodní nebo místní úřad povolit výjimku na omezenou dobu platnosti s přihlédnutím k místu prodeje, okolnostem prodeje a místním zvyklostem, jedná-li se o: a) prodej a podávání alkoholických nápojů a tabákových výrobků realizovaných v zařízeních k tomu určených, stavebně nebo mobilním zařízením oddělených od ostatního veřejného prostranství (tzv. pevné a mobilní stánky, instalované dlouhodobě na podkladě rozhodnutí o zvláštním užívání pozemních komunikací nebo na podkladě stavebního povolení 2) nebo tzv. restaurační zahrádky), b) prodej a podávání alkoholických nápojů při příležitostných krátkodobých akcích 3).

Čl.3

Porušení této vyhlášky se postihuje podle obecných předpisů 4).

Čl.4

Zrušuje se vyhláška hlavního města Prahy č. 20/1991 Sb. hl. m. Prahy o omezení prodeje a podávání alkoholických nápojů na veřejném prostranství v hlavním městě Praze.

Čl.5

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. srpna 1993.


Primátor hlavního města Prahy
RNDr. Jan Koukal, v. r.

Náměstek primátora hlavního města Prahy
RNDr. Jiří Exner v. r


1) § 18 zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím
2) zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů zákon č. 135/1961 Sb., o pozemních komunikacích (silniční zákon) ve znění zákona č. 27/1984 Sb. 3) § 4 zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím
4) § 46 odst. 1 zákona ČNR č. 200/1990 Sb., o přestupcích ve znění zákona č. 67/1993 Sb. § 17 zákona ČNR č. 418/1990 Sb., o hlavním městě Praze ve znění zákona ČNR č. 8/1993 Sb.