Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne 25. 2. 1993 vydat podle ustanovení § 16, odst. 1 zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení) a s přihlédnutím k ustanovení § 1, odst. 4 vyhlášky federálního ministerstva financí, ministerstva financí ČR a ministerstva financí SR č. 585/1990 Sb., o cenové regulaci nájemného z nebytových prostor, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl.1

Touto vyhláškou se s přihlédnutím k atraktivitě prostředí nebo výhodnosti polohy nebytového prostoru určují objekty a lokality v hlavním městě Praze, ve kterých lze sjednat nájemné
a) v rámci diferencovaně stanovených maximálních sazeb b) bez omezení.

Čl.2

Seznam objektů a lokalit ve smyslu čl. 1 je uveden v příloze, která tvoří nedílnou součást této vyhlášky.

Čl.3

V objektech a lokalitách, které nejsou jmenovitě uvedeny v seznamu podle čl. 2 této vyhlášky, lze sjednat nájemné z nebytových prostor pouze v rámci sazeb, stanovených obecně závaznými předpisy o cenové regulaci nájemného z nebytových prostor 1).

Čl.4

Zrušuje se vyhláška hlavního města Prahy č. 3/1992 Sb. hl. m. Prahy, o cenové regulaci nájemného z nebytových prostor ve znění vyhlášky hl. m. Prahy č. 14/1992 Sb. hl. m. Prahy a vyhlášky hl. m. Prahy č. 21/1992 Sb. hl. m. Prahy.

Čl.5

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. března 1993.


Ing. Milan Kondr v. r.
primátor hlavního města Prahy

RNDr. Jiří Exner v. r.
náměstek primátora hl. m. Prahy


1) § 1, odst. 1 vyhl. č. 585/1990 Sb., o cenové regulaci nájemného z nebytových prostor