Viz: 5/1985 Sb. NVP - Úplné znění vyhlášky č. 8/1980 Sb. NVP o čistotě na území hlavního města Prahy, jak vyplývá ze změn a doplnění provedených vyhláškou č. 2/1982 Sb. NVP a vyhláškou č. 1/1985 Sb. NVP


Plenární zasedání Národního výboru hlavního města Prahy se usneslo dne 17. prosince 1987 vydat podle § 24a zákona o národních výborech toto obecně závazné nařízení:

Čl.1

Vyhláška č. 8/1980 Sb. NVP, o čistotě na území hlavního města Prahy ve znění vyhlášky č. 2/1982 Sb. NVP a vyhlášky č. 1/1985 Sb. NVP (úplné znění vyhlášeno pod č. 5/1985 Sb. NVP) se doplňuje takto:

1. Čl. 2 písm. g) zní:
"g) Kouření v metru a prostorách navazujících na vstupy do stanic pražského metra. (Těmito prostory se rozumějí podchody, haly, vestibuly a schodiště, tvořící přístup do metra.)"
 
Čl.2

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 2. ledna 1988.


Primátor hlavního města Prahy
Ing. František Štafa v. r.

Tajemník Národního výboru hlavního města Prahy
Ing. Jaroslav Piskač v. r.