Národní výbor hlavního města Prahy se na svém 4. plenárním zasedání dne 26. března 1987 usnesl podle § 24a zákona o národních výborech, § 10 odst. 2 zákona č. 111/1967 Sb., o hl. m. Praze a 142 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu vydat tuto vyhlášku, kterou se doplňuje vyhláška č. 3/1981 Sb. NVP, o svěření působnosti Útvaru hlavního architekta hl. m. Prahy obvodním národním výborům v Praze 1-10 a místním národním výborům, které jsou stavebními úřady:
 
Čl.1

Vyhláška č. 3/1981 Sb. NVP, o svěření působnosti Útvaru hlavního architekta hl. m. Prahy obvodním národním výborům v Praze 1-10 a místním národním výborům,, které jsou stavebními úřady ve
znění vyhl. č. 1/1983 Sb. NVP a 8/1985 Sb. NVP se mění takto:

1. Z čl. 2 se vypouští odst. 4.

2. Za čl. 2 se vkládá nový čl. 3 v tomto znění:
"Národní výbory na návrh občanů a organizací rozhodují o umístění přípojek na rozvodné sítě a kanalizaci, pokud jejich délka od napojované stavby nebude větší než 100 m."

3. Označení dosavadního čl. 3 se mění na čl. 4.

4. V čl. 4 se za text první věty připojuje tento text:
"Výjimku tvoří stavby uvedené v čl. 3, o jejichž umístění rozhodují národní výbory."

5. Označení dosavadního čl. 4 se mění na čl. 5.
Čl.2

Z vyhlášky č. 8/1985 Sb. NVP, kterou se doplňuje vyhl. č. 3/1981 Sb. NVP se vypouští čl. 2.
 
Čl.3

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 1987.


Primátor hlavního města Prahy
Ing. František Štafa v. r.

Tajemník Národního výboru hlavního města Prahy
Jaroslav Blažíček v. r.