Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne 24.11.2000 vydat podle § 17 odst. 3 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1

Příloha č. 2 vyhlášky č. 12/1999 Sb. hl.m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy v samostatné působnosti, ve znění vyhlášky č. 15/1999 Sb. hl.m. Prahy, vyhlášky č. 21/1999 Sb. hl.m. Prahy, vyhlášky č. 25/1999 Sb. hl.m. Prahy, vyhlášky č. 31/1999 Sb. hl.m. Prahy, vyhlášky č. 36/1999 Sb. hl.m. Prahy, vyhlášky č. 40/1999 Sb. hl.m. Prahy, vyhlášky č. 4/2000 Sb. hl.m. Prahy, vyhlášky č. 7/2000 Sb. hl.m. Prahy, vyhlášky č. 8/2000 Sb. hl.m. Prahy, vyhlášky č. 12/2000 Sb. hl.m. Prahy,vyhlášky č. 16/2000 Sb. hl.m. Prahy, vyhlášky č. 21/2000 Sb. hl.m. Prahy,vyhlášky č. 28/2000 Sb. hl.m. Prahy, vyhlášky č. 33/2000 Sb. hl.m. Prahy,vyhlášky č. 40/2000 Sb. hl.m. Prahy, vyhlášky č. 44/2000 Sb. hl.m. Prahy,vyhlášky č. 46/2000 Sb. hl.m. Prahy se mění takto:

1. V odstavci 11) se na konci připojuje tento výčet:

Katastrální území: Parc.č. Výměra (m2) Č.pop. Movitý majetek (Kč)

”Chodov 397/273 69
Chodov 397/278 64
Chodov 397/279 30
Chodov 397/282 28
Chodov 397/304 180
Chodov 397/305 414
Chodov 397/306 446
Chodov 397/307 311
Chodov 2117/283 8
Chodov 2117/284 2908
Chodov 2117/285 10
Chodov 3336/11 185
Chodov 3336/90 224
Chodov 3336/92 73
Chodov 3336/96 318
Chodov 3336/98 463
Chodov 3336/100 343
Chodov 3336/102 251
Chodov 3336/112 161
Chodov 3336/113 251
Chodov 3336/115 179
Chodov 3336/116 462
Chodov 3336/117 225
Chodov 3336/119 308
Chodov 3336/121 119
Chodov 3336/123 834
Chodov 3336/130 135
Chodov 3336/131 205
Chodov 3336/132 111
Chodov 3336/146 423
Chodov 3336/148 249
Chodov 3336/150 649
Chodov 3336/179 274
Chodov 3336/181 301
Chodov 3341/41 882
Chodov 3341/63 377

včetně staveb bez č.pop., terénních a sadových úprav a drobné architektury na pozemcích”

2. V odstavci 17) se na konci připojuje tento výčet :

Katastrální území: Parc.č. Výměra (m2) Č.pop. Movitý majetek (Kč)

”Újezd u Průhonic 264/16 3
Újezd u Průhonic 264/15 1
Újezd u Průhonic 265/370 4
Újezd u Průhonic 265/363 104
Újezd u Průhonic 265/376 162
Újezd u Průhonic 265/364 50
Újezd u Průhonic 265/365 26
Újezd u Průhonic 265/371 13
Újezd u Průhonic 265/372 30
Újezd u Průhonic 264/2 352
Újezd u Průhonic 264/17 14
Újezd u Průhonic 264/18 103
Újezd u Průhonic 265/4 442
Újezd u Průhonic 265/146 135185
Újezd u Průhonic 265/380 56
Újezd u Průhonic 265/387 17
Újezd u Průhonic 265/394 150
Újezd u Průhonic 265/412 22
Újezd u Průhonic 265/144 24
Újezd u Průhonic 265/1 3096
Újezd u Průhonic 265/379 48
Újezd u Průhonic 265/336 715
Újezd u Průhonic 265/337 452”

3. V odstavci 47) se na konci připojuje tento výčet:

Movitý

Výměra maj.

Katastrální území Parc. číslo (m2) Č. pop. (Kč)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Hostivař 1818/90 4459
Hostivař 1818/91 1469
Hostivař 1818/100 3158
Hostivař 1818/101 1475
Hostivař 1818/110 932
Hostivař 1818/128 428
Hostivař 1818/129 1742
Hostivař 1818/137 2132
Hostivař 1818/139 2992
Hostivař 1818/142 330
Hostivař 1818/146 1662
Hostivař 1818/147 4057
Hostivař 1818/148 514
Hostivař 1818/149 5303
Hostivař 1818/151 4669
Hostivař 1818/162 594
Hostivař 1818/163 372
Hostivař 1818/164 312
Hostivař 1818/165 618
Hostivař 1818/166 6176
Hostivař 1818/167 259
Hostivař 1818/171 1872”

 

Čl. 2

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2001.

 

Ing. arch. Jan K a s l
primátor hl.m. Prahy

Ing. Petr Š v e c
náměstek primátora hl.m. Prahy