Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne 21.12.2000 vydat podle § 44 odst. 3 písm. d) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, a § 14 odst. 1 zákona č. 564/1990 Sb.,

o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění zákona č. 139/1995 Sb., tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

§ 1

Spádové obvody základních škol zřízených městskými částmi jsou stanoveny v příloze této vyhlášky.

§ 2

Zrušuje se vyhláška č. 17/1997 Sb.hl.m. Prahy, o spádových obvodech základních škol.

§ 3

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 15. ledna 2001.

 

Ing.arch. Jan K a s l

primátor hl.m. Prahy

 

Ing. Petr Š v e c

náměsstek primátora hl.m. Prahy