Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne 26.10.2000 po projednání s městskými částmi vydat podle § 20 odst. 4 zákona ČNR č. 418/1990 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění zákona ČNR č. 8/1993 Sb., tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

Čl. 1

Vyhláška hlavního města Prahy č. 12/1999 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy v samostatné působnosti, ve znění vyhlášky hlavního města Prahy č. 15/1999 Sb. hl. m. Prahy, vyhlášky hlavního města Prahy č. 21/1999 Sb. hl. m.Prahy, vyhlášky hlavního města Prahy č. 25/1999 Sb. hl. m. Prahy, vyhlášky hlavního města Prahy č. 31/1999 Sb. hl. m. Prahy, vyhlášky hlavního města Prahy č. 36/1999 Sb. hl. m. Prahy, vyhlášky hlavního města Prahy č. 40/1999 Sb. hl. m. Prahy, vyhlášky hlavního města Prahy č. 2/2000 Sb. hl. m. Prahy, vyhlášky hlavního města Prahy č. 4/2000 Sb. hl. m. Prahy, vyhlášky hlavního města Prahy č. 7/2000 Sb. hl. m. Prahy, vyhlášky hlavního města Prahy č. 8/2000 Sb. hl. m. Prahy, vyhlášky hlavního města Prahy č. 12/2000 Sb. hl. m. Prahy, vyhlášky hlavního města Prahy č. 16/2000 Sb. hl. m. Prahy, vyhlášky hlavního města Prahy č. 21/2000 Sb. hl. m. Prahy, vyhlášky hlavního města Prahy č. 28/2000 Sb. hl. m. Prahy, vyhlášky hlavního města Prahy č. 33/2000 Sb. hl. m. Prahy a vyhlášky hlavního města Prahy č. 40/2000 Sb. hl. m. Prahy se mění takto:

V čl. 6 se odstavce 3 a 4 zrušují.

Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 3.

2. V čl. 7 odst. 1 se slova "po dohodě s hl. m. Prahou" zrušují.

3. V čl. 11 se odstavec 2 zrušuje.

Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 2 a 3.

4. Čl. 14 až 16 se zrušují.

5. V čl. 20 se na konec věty doplňují slova “a pozbývá účinnosti dnem 31. 12. 2000”.


Čl. 2

Ve vyhlášce hlavního města Prahy č. 12/1999 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy v samostatné působnosti, ve znění pozdějších předpisů, se nahrazuje

a) označení "rada zastupitelstva hlavního města Prahy" označením “rada hlavního města Prahy",

b) označení "obvodní zastupitelstvo" a "místní zastupitelstvo" označením "zastupitelstvo městské části",

c) označení "obvodní rada" a “místní rada" označením "rada městské části",

d) označení "obvodní úřad" a "místní úřad" označením "úřad městské části",

a upravují se současně příslušné slovesné a věcné souvislosti.


Čl. 3

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 12. listopadu 2000.

 

 

Ing. arch. Jan K a s l, v.r.
primátor hl.m. Prahy

Ing. Petr Š v e c,v.r.
náměstek primátora hl.m. Prahy